Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Rekommenderat publikt kontanterbjudande från Saab avseende samtliga aktier i HITT

Detta är ett gemensamt pressmeddelande från Saab AB och HITT N.V., i enlighet med bestämmelserna i den nederländska lagen om offentliga uppköpserbjudanden (Besluit Openbare Biedingen Wft) med anledning av Saab AB:s rekommenderade publika erbjudande avseende samtliga aktier i HITT N.V. Detta offentliggörande utgör inte ett erbjudande att sälja eller köpa eller en anmodan att köpa eller sälja några värdepapper och det ska inte heller genomföras några köp eller försäljningar i något land där ett sådant erbjudande eller en sådan anmodan skulle strida mot gällande lag om inte erforderliga registrerings- eller andra åtgärder vidtagits enligt reglerna i sådant land. Ett erbjudande görs endast genom Erbjudandehandlingen (enligt nedanstående definition). Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras, spridas eller sändas till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada eller Japan.

Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet är ett publikt kontanterbjudande om 6,60 euro per aktie för samtliga utgivna och utestående aktier i HITT
 • HITT:s ledning och styrelse stöder enhälligt Erbjudandet och rekommenderar aktieägarna att acceptera Erbjudandet
 • Positivt besked har mottagits från HITT:s företrädare för anställda (works council)
 • HITT Holding B.V. och fyra andra aktieägare, som tillsammans kontrollerar 73,6% av aktierna i HITT, har gått med på att acceptera Erbjudandet (se nedan för ytterligare information)
 • Acceptperioden inleds den 7 augusti 2012, kl. 09.00 centraleuropeisk tid och avslutas den 2 oktober 2012, kl. 18.00 centraleuropeisk tid, förutsatt att ingen förlängning görs
 • HITT kommer att hålla en extra bolagsstämma den 21 september kl. 14.00 centraleuropeisk tid, vid vilken Erbjudandet kommer att diskuteras
 • Erbjudandet är villkorat av att Erbjudandevillkoren som beskrivs i Erbjudandehandlingen antingen uppfylls eller frånfalles

Bakgrund och motiv

 • Erbjudandet är i linje med Saabs strategi att bli en ledande global aktör inom trafikledning
 • De två bolagen avser att gemensamt bygga vidare på vardera bolags styrkor för att bli en global ledare inom trafikledning och hydrografi. Det sammanslagna bolaget får en starkare position på marknaden och en bredare portfölj av världsledande produkter som kombinerar innovativa mjukvarusystem med högteknologiska sensorsystem
 • Förvärvet skapar en stark tillväxtplattform utifrån vilken Saab kan bygga vidare på den installerade basen och stärka sin förmåga att utveckla, sälja, leverera och underhålla ledande produkter globalt
 • Saab och HITT förväntar sig att antalet anställda inom det sammanslagna bolaget inte kommer att påverkas väsentligt av Erbjudandet bortsett från de begränsade områden där Saab och HITT har överlappande verksamhet. Saab och HITT har kommit överens om att existerande skyldigheter som är del av anställningskontrakt och andra arrangemang inom HITT, inklusive pensions- och kollektivavtal, ska respekteras

Apeldoorn och Linköping, den 6 augusti 2012 – Med dagens offentliggörande av erbjudandehandlingen (”Erbjudandehandlingen”) och med hänvisning till de av Saab AB (”Saab” eller ”Budgivaren”) och HITT N.V. (”HITT” eller ”Bolaget”) gemensamma pressmeddelandena från den 7 juni 2012 och den 3 juli 2012, offentliggör Saab och HITT härmed att Saab lämnar ett publikt kontanterbjudande för samtliga utestående aktier i HITT N.V. (”Aktierna”).

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen.

Erbjudandet

Aktieägare som accepterar Erbjudandet och lämnar in sina Aktier kommer att, i enlighet med villkoren i Erbjudandehandlingen och villkorat av de villkor och begränsningar som beskrivs däri, erhålla en kontant ersättning om 6,60 euro (”Likvid”) för varje giltigt inlämnad Aktie (eller ogiltigt inlämnad Aktie förutsatt att det villkor som gjort inlämnandet ogiltigt frånfalles av Budgivaren) och ej giltigt tillbakadragen, villkorat av att Budgivaren förklarar Erbjudandet ovillkorat (gestanddoening). Likviden inkluderar eventuella kontant- eller aktieutdelningar eller överföringar avseende Aktierna som lämnats eller offentliggörs av Bolaget innan Erbjudandet avslutas. Saab kommer att finansiera Erbjudandet med Saabs tillgängliga likvida medel och finansieringen är inte villkorad av godkännanden eller beroende av tredje part, vilket redan bekräftats av Saab i ett pressmeddelande den 7 juni 2012.

Rekommendation från HITT:s ledning och styrelse

Med hänsyn till de överväganden som beskrivs i detalj i ställningstagandet som offentliggjordes den 6 augusti 2012 (”Ställningstagandet”), anser HITT:s ledning och styrelse att Likviden är skälig för Aktieägarna ur ett finansiellt perspektiv och att köpeskillingen som ska betalas av Saab till HITT vid en försäljning av HITT:s hela verksamhet till Saab (för vidare information, se ”Utköp och försäljning av HITT:s hela verksamhet samt övriga verksamhetsomstruktureringar” nedan), är skälig för HITT ur ett finansiellt perspektiv samt att Erbjudandet ligger i HITT:s, dess aktieägare och övriga intressenters intresse. Följaktligen har HITT:s ledning och styrelse beslutat att i) enhälligt godkänna och till fullo stödja Erbjudandet och försäljning av HITT:s hela verksamhet och övriga verksamhetsomstruktureringar (vid förekommande fall, och vid en försäljning av HITT:s hela verksamhet, med förbehåll för bolagsstämmans godkännande), ii) rekommendera aktieägarna att acceptera Erbjudandet och iii) rekommendera aktieägarna att fatta vissa särskilda beslut (”Resolutioner”) vid den extra bolagsstämman.

Extra bolagsstämma

Den 21 september 2012, kl. 14.00 centraleuropeisk tid kommer en extra bolagsstämma för HITT:s aktieägare att hållas (”Extra Bolagsstämma”) i Hotel de Cantharel, Van Golsteinlaan 20, 7339 GR Apeldoorn, Nederländerna, då bland annat Erbjudandet kommer att diskuteras i enlighet med den nederländska lagen om offentliga uppköpserbjudanden. Dessutom kommer vissa Resolutioner att föreslås vid bolagsstämman i samband med Erbjudandet. Hänvisning görs till Ställningstagandet där ytterligare information till aktieägarna samt dagordning för den Extra Bolagsstämman (och förklarande noter därtill) finns att tillgå.

Samråd med anställda

Det relevanta samrådsförfarandet med ”works council” vid HITT har slutförts. Den 27 juli 2012 gav HITT:s ”works council” ett positivt utlåtande avseende Erbjudandet och de transaktioner som övervägs och rådde positivt om utnämningen av två nya medlemmar i HITT:s styrelse. Det socio-ekonomiska rådet (Sociaal-Economische Raad) och fackföreningarna FNV Bondgenoten och De Unie har blivit informerade om Erbjudandet i enlighet med det Ekonomiska och sociala rådet i Nederländernas (SER:s) fusionskod (SER-besluit Fusiegedragsregels 2000).

Åtaganden

HITT Holding B.V., som äger 53,4% av aktierna i HITT, har oåterkalleligt åtagit sig att acceptera Erbjudandet och att rösta för vissa Resolutioner vid den extra bolagsstämman i HITT genom ett oåterkalleligt åtagande (”Åtagandet”). Åtagandet innehåller sedvanliga åtaganden och villkor, däribland att Åtagandet upphör om fusionsavtalet sägs upp enligt dess villkor, t.ex. av Bolaget eller Budgivaren på grund av ett förmånligare erbjudande och frånvaron av ett reviderat erbjudande från Budgivaren som beskrivs i Erbjudandehandlingen. HITT Holding B.V. har inte erhållit några uppgifter i samband med Erbjudandet, som inte ingår i Erbjudandehandlingen.

Ytterligare fyra aktieägare, som tillsammans äger 20,2% av Aktierna i HITT har bekräftat sitt stöd för Erbjudandet genom stödbrev (”Stödbreven”). Det stöd som uttrycks i Stödbreven hindrar inte var och en av de fyra stora aktieägarna från att svara på förslag från en tredje part som av de stora aktieägarna anses sannolikt kunna utvecklas till ett kontanterbjudande för samtliga Aktier som överstiger Likviden. De fyra stora aktieägarna har inte erhållit några uppgifter i samband med Erbjudandet, som inte ingår i Erbjudandehandlingen.

Anmälningsperioden

Anmälningsperioden (”Anmälningsperioden”) börjar den 7 augusti 2012, kl. 09.00 centraleuropeisk tid och löper ut den 2 oktober 2012, kl. 18.00 centraleuropeisk tid ("Anmälningsperiodens Slutdatum"), såvida inte anmälningsperioden förlängs, i vilket fall Anmälningsperiodens Slutdatum skall vara den dag då den förlängda Anmälningsperioden löper ut.

Aktier som lämnats in i Erbjudandet på eller före Anmälningsperiodens Slutdatum får inte återkallas enligt rätten om återkallande av anbud vid en eventuell förlängning av Anmälningsperioden enligt den nederländska lagen om offentliga uppköpserbjudanden. Vid en förlängning av Anmälningsperioden kommer eventuella Aktier som tidigare lämnats in och ej återtagits att fortsätta att omfattas av Erbjudandet.

Aktieägares anmälan

Aktieägare som äger sina Aktier genom en institution knuten till Euronext Amsterdam ("Godkänt Institut") måste göra sin anmälan känd via sin förvaltare, bank eller fondkommissionär innan den 2 oktober 2012, kl. 18.00 centraleuropeisk tid, såvida anmälningsperioden inte förlängs. Förvaltare, banker eller mäklare får sätta en tidigare tidsfrist för att möjliggöra för depåhållaren, banken eller fondkommissionären att kommunicera godkännande till det utsedda emissionsinstitutet (”Agenten”) i tid. Därför bör Aktieägare som innehar Aktier genom en finansiell mellanhand iaktta de datum som meddelats av den finansiella mellanhanden, eftersom att dessa datum kan skilja sig från de datum och tider som anges i Erbjudandehandlingen.

Ett Godkänt Institut får inom ramen för Erbjudandet endast lämna in Aktier till Agenten och endast i skriftlig form. Vid inlämnandet av Aktierna måste det Godkända Institutet bekräfta att i) de har lämnat in Aktierna, ii) att varje aktieägare som accepterar Erbjudandet oåterkalleligen står för och garanterar att Aktierna lämnats in i enlighet med kapitel 1 av Erbjudandehandlingen och att värdepappers- och andra tillämpliga lagar och / eller föreskrifter i den / de jurisdiktion(er) som aktieägaren lyder under följts samt att ingen registrering, godkännande eller arkivering med någon tillsynsmyndighet erfordras i samband med inlämning av aktierna, och iii) att de avser att överföra dessa aktier till Budgivaren före eller på Likviddagen, förutsatt att Budgivaren förklarar Erbjudandet ovillkorat (gestand wordt gedaan).

Villkorat av vederbörligt återkallande av inlämnade Aktier skall inlämnandet av Aktier utgöra oåterkalleliga instruktioner för att i) blockera alla försök att överföra de anmälda aktierna, så att, på eller före likviddagen ingen överföring av inlämnade aktier kan ske (annat än till Agenten på eller före Likviddagen om Budgivaren förklarar Erbjudandet ovillkorat och Aktierna har lämnats in och ii) att debitera avstämningskontona i vilka sådana Aktier hålls på Likviddagen för samtliga Aktier i inlämnandet mot betalning av Agenten på uppdrag av Budgivarens Likvid i förhållande till inlämnade aktier.

Direktregistrerade aktieägare som önskar acceptera Erbjudandet måste leverera en fullständig och undertecknad anmälningssedel till Agenten före Anmälningsperiodens utgång. Anmälningssedlar finns tillgängliga på begäran från Budgivaren och Agenten. Anmälningssedeln kommer även att fungera som en överlåtelsehandling (akte van levering) med avseende på Aktierna hänvisade till däri.

Förlängning

Om en eller flera av Erbjudandevillkoren inte är uppfyllda kan Budgivaren förlänga Anmälningsperioden med en period om minst två veckor och maximalt en period om tio veckor så att Erbjudandevillkoren uppfylls eller, i den utsträckning som är tillåtet enligt lag, upphävs. Dessutom kan Anmälningsperioden förlängas givet de händelser som framförs i den nederländska lagen om offentliga uppköpserbjudanden (Besluit Openbare Biedingen Wft). Ytterligare förlängning fordrar godkännande av AFM, och ges endast i undantagsfall.

Om Budgivaren förlänger den ursprungliga Anmälningsperioden, kommer Budgivaren att göra ett offentligt uttalande om detta inom tre arbetsdagar efter den initiala Anmälningsperiodens Slutdatum.

Att förklara Erbjudandet ovillkorat (gestanddoening)

Erbjudandet kommer att vara villkorat av att villkoren i avsnitt 6.5 av Erbjudandehandlingen (”Erbjudandevillkoren”) – exempelvis villkoret om att antalet Aktier som inlämnats inom ramen för Erbjudandet, tillsammans med de Aktier som direkt eller indirekt innehas av Budgivaren, utgör minst 75% av det emitterade aktiekapitalet i HITT – antingen uppfyllts eller frånfalles. Erbjudandevillkoren kan frånfallas i den mån det är tillåtet enligt lag eller genom avtal som anges i avsnitt 6.5 av Erbjudandehandlingen.

Senast den tredje bankdagen efter Anmälningsperiodens Slutdatum (“Ovillkorat Datum”) avser Budgivaren bedöma om Erbjudandevillkoren har uppfyllts eller kommer att frånfallas och tillkännage om i) Erbjudandet förklaras ovillkorat ii) Erbjudandet kommer att förlängas i enlighet med den nederländska lagen om offentliga uppköpserbjudanden (Besluit Openbare Biedingen Wft) eller iii) Erbjudandet avslutas, som en följd av att Erbjudandevillkoren inte har uppfyllts eller frånfallits, allt i enlighet med den nederländska lagen om offentliga uppköpserbjudanden (Besluit Openbare Biedingen Wft).

Händelser efter anmälningsperioden

Om och när Erbjudandet förklaras ovillkorat (gestand wordt gedaan) ska Budgivaren, i enlighet med den nederländska lagen om offentliga uppköpserbjudanden (Besluit Openbare Biedingen Wft), senast tre bankdagar därefter offentliggöra en efterföljande anmälningsperiod ("Efterföljande Anmälningsperiod") för att möjliggöra för aktieägare att lämna in sina Aktier till samma villkor som gäller för Erbjudandet. En sådan Efterföljande Acceptperiod kommer att börja på den första bankdagen efter den dag då Efterföljande Acceptperiod tillkännagetts och kan sedan löpa i upp till två veckor.

Likvid

I händelse av att Budgivaren meddelar att Erbjudandet förklaras ovillkorat (gestand wordt gedaan) kommer de Aktieägare som accepterat Erbjudandet och lämnat in sina Aktier före utgången av Anmälningsperioden på Likviddagen att erhålla Likvid för varje Aktie som lämnats in korrekt (eller felaktigt inlämnat förutsatt att felet har undantagits av Budgivaren) och levererats (geleverd) av dem, enligt de villkor och begränsningar som gäller för Erbjudandet. Likviddagen skall infalla senast tre bankdagar efter det datum, då Erbjudandet förklaras ovillkorat. Efter överföringen (levering) av Aktierna är återkallande, ogiltigförklaring eller upphörande av inlämnandet kan överlåtna Aktier inte återfås eller återgå.

Bolagsstyrning efter slutförandet

Efter Erbjudandets slutförande kommer HITT:s Management Board att bestå av Sjoerd Jansen i egenskap av VD och Martin Schuiteman i egenskap av CFO samt de av Saab utsedda Lars Bergholtz och Ken Kaminski.

Efter Erbjudandets slutförande kommer HITT:s Supervisory Board att bestå av Annika Bäremo, Torbjörn Wingårdh, Johan Ohlson, Eric van Amerongen och Jan Vaandrager. Eric Van Amerongen och Jan Vaandrager klassificeras som oberoende ledamöter i enlighet med den holländska koden för bolagsstyrning och kommer fortsätta att ingå i HITT:s Superior Board tills dess att Bolaget avnoterats och utköpet påbörjats eller till dess att försäljning av HITT:s hela verksamhet eller övrig omstrukturering slutförts.

Likviditet och avnotering

Köp av Aktier av Budgivaren i enlighet med Erbjudandet kommer att minska antalet Aktieägare, liksom antalet Aktier som annars skulle kunna handlas offentligt och kommer därigenom att negativt påverka likviditeten och marknadsvärdet på de Aktier som inte inlämnats. Om Erbjudandet förklaras ovillkorat (gestand wordt gedaan) avser Budgivaren att verka för en avnotering av Aktier på Euronext Amsterdam så fort som det är praktiskt genomförbart enligt gällande lagstiftning. Avnotering kan ske om minst 95% av Aktierna har förvärvats av Saab eller genom en försäljning av HITT:s hela verksamhet eller av en eller flera utvalda dotterbolag till Saab följt av likvidation eller en fusion, såsom det definieras och ytterligare beskrivs i Erbjudandehandlingen. Detta kan ha en negativ inverkan på likviditeten och marknadsvärdet på Aktier som inte lämnats in.

Utköp och försäljning av HITT:s hela verksamhet samt övriga omstruktureringar

Om Saab, på Likviddagen eller i förekommande fall, efter Efterföljande Anmälningsperiod, tillsammans med sina närstående innehar 95% eller mer av aktiekapitalet (geplaatst kapitaal) i den mening som avses i artiklarna 2:359c av DCC, skall Saab förvärva resterande Aktier som inte inlämnats genom ett tvångsinlösensförfarande (uitkoopprocedure) i enlighet med artikel 2:92a i DCC eller genom ett utköpsförfarande i enlighet med artikel 2:359c av DCC (vardera ett "Utköp"). I händelse av att Saab inte kan initiera ett Utköp, kan Saab välja att genomföra ett förvärv av HITT:s hela verksamhet eller genomföra övriga verksamhetsomstruktureringar. Utköp och försäljning av HITT:s hela verksamhet till Saab har redan godkänts av ledning och styrelse, och övriga verksamhetsomstruktureringar kan genomföras genom att Budgivaren kräver godkännande av HITT:s Superior Board (där de oberoende medlemmarna innehar en utslagsröst).

Offentliggöranden

Eventuella offentliggöranden om Erbjudandet förklaras ovillkorat (gestand wordt gedaan) och offentliggöranden i samband med en förlängning av Anmälningsperioden kommer att lämnas via pressmeddelanden. Budgivaren har, med förbehåll för eventuella tillämpliga krav i den nederländska lagen om offentliga uppköpserbjudanden (Besluit Openbare Biedingen Wft) och andra tillämpliga lagar samt utan att begränsa det sätt i vilket Budgivaren kan välja att göra offentliga tillkännagivanden, inte ha någon skyldighet att meddela något offentligt tillkännagivande på annat sätt än såsom beskrivs ovan.

Erbjudandehandling, Ställningstagande och ytterligare information

Erbjudandet görs enligt de villkor och begränsningar som omnämns i Erbjudandehandlingen daterad den 6 augusti 2012, som finns tillgänglig från och med idag. Utöver detta har HITT idag offentliggjort sitt Ställningstagande som innehåller den information som erfordras enligt den nederländska lagen om offentliga uppköpserbjudanden (Besluit Openbare Biedingen Wft) i samband med Erbjudandet.

Detta offentliggörande innehåller utvald, förkortad information om Erbjudandet men ersätter inte Erbjudandehandlingen och / eller Ställningstagandet. Informationen i detta pressmeddelande är inte fullständig och ytterligare information finns att tillgå i Erbjudandehandlingen och Ställningstagandet.

Aktieägare uppmanas att granska Erbjudandehandlingen och Ställningstagandet i detalj och söka oberoende rådgivning vid behov för att nå en välgrundad bedömning av Erbjudandet och innehållet i Erbjudandehandlingen och Ställningstagandet.

Kostnadsfria kopior av Erbjudandehandlingen kommer att finnas tillgängliga på Saabs, HITT:s och Agentens respektive kontor och kan erhållas genom att kontakta Saab, HITT eller Agenten på nedanstående adresser.

Budgivaren:

SAAB AB (Publ)

Adress: P.O. Box 12062, SE-102 22 Stockholm, Sweden

Telefon: +46 8 463 00 00

Fax: +46 8 463 01 52

E-post: info@saabgroup.com

Bolaget:

HITT N.V.

Adress: P.O. Box 876, 7301 BC, Apeldoorn, the Netherlands

Telefon: +31 55 543 25 90

Fax: +31 55 543 25 95

E-post: investor.relations@hitt.nl

Agenten:

INGBank N.V.

Adress: Bijlmerplein 888

Telefon: + 31 20 563 6546 / + 31 20 563 6619

Fax: + 31 20 563 6959

E-post: iss.pas@ing.nl

Kopior av Erbjudandehandlingen går att ladda ner elektroniskt via HITT:s hemsida, www.hitt.nl och Saabs hemsida, www.saabgroup.com. Sådana hemsidor utgör inte en del av Erbjudandehandlingen och hänvisas ej till däri. Kopior av Erbjudandehandlingen kan även erhållas kostnadsfritt från HITT och Agenten på ovan nämnda adresser.

Rådgivare

SEBEnskilda, Skandinaviska Enskilda Banken AB är finansiell rådgivare till Saab. FBM Mahler B.V. är finansiell rådgivare till HITT.ABNAMRO har utfärdat en s.k. fairness opinion till HITT:s styrelse och ledning. NautaDutilh N.V. är legala rådgivare till Saab. Loyens & Loeff N.V. är legala rådgivare till HITT.

Ytterligare information

Informationen i detta pressmeddelande gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett och för ytterligare information hänvisas till erbjudandehandlingen. Erbjudandehandlingen innehåller detaljer om Erbjudandet. HITT:s aktieägare rekommenderas att granska Erbjudandehandlingen i detalj och att söka oberoende rådgivning vid behov för att göra en välgrundad bedömning avseende innehållet i Erbjudandehandlingen och Erbjudandet. Detta pressmeddelande är en direkt översättning av det engelska pressmeddelandet. I händelse av skillnader mellan det engelska pressmeddelandet och översättningen skall den förstnämnda gälla.

För ytterligare information, var vänlig kontakta 

Saab  HITT 
Saabs presscenterTel: +46 (0)734 180 018E-post: presscentre@saabgroup.com

InvesterarrelationerAnn-Sofi JönssonTel: +46 (0) 734 180 018
VD och koncernchefSjoerd JansenTel: +31 (55) 543 2590E-post: investor.relations@hitt.nl

Ovanstående information är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 augusti 2012, kl. 20.30.

Om Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Om HITT

HITT är en ledande global aktör inom trafikledning och navigationssystem. Bolaget utvecklar teknik som förbättrar säkerheten och trafikflödet som även ska leda till kostnadsbesparingar inom infrastruktur och logistik. HITT:s verksamhet består huvudsakligen av utveckling, försäljning och underhåll av kontroll- och ledningssystem samt tjänster inom flyg- och sjötrafik, hydrografi och navigationssystem. HITT hade 2011 en omsättning på 40,7 miljoner euro och ett nettoresultat på 3,4 miljoner euro. Antalet anställda uppgick vid årets slut 2011 till 188. HITT har varit noterat på Euronext Amsterdam sedan juni 1998.

Forward-looking statements and restrictions

The Offer is being made with due observance of such statements, conditions and restrictions as are included in the Offer Document. The Offeror reserves the right to accept any tender under the Offer, which is made by or on behalf of a Shareholder, even if it has not been made in the manner set out in the Offer Document.

The Offer is not being made, and the Shares will not be accepted for purchase from or on behalf of any Shareholder, in any jurisdiction in which the making of the Offer or acceptance thereof would not be in compliance with the securities or other laws or regulations of such jurisdiction or would require any registration, approval or filing with any regulatory authority not expressly contemplated by the terms of the Offer Document. Persons obtaining the Offer Document are required to take due note and observe all such restrictions and obtain any necessary authorisations, approvals or consents (to the extent applicable). Outside of theNetherlands, no actions have been taken (nor will actions be taken) to make the Offer possible in any jurisdiction where such actions would be required. In addition, the Offer Document has not been filed with nor recognised by the authorities of any jurisdiction other than theNetherlands. Neither Saab, nor HITT, nor any of their advisers assumes any responsibility for any violation by any person of any of these restrictions. Any person (including, without limitation, custodians, nominees and trustees) who forwards or intends to forward the Offer Document or any related document to any jurisdiction outside theNetherlandsshould carefully read Sections 1 and 2 of the Offer Document (Restrictions and Important Information) before taking any action. The release, publication or distribution of the Offer Document in jurisdictions other than theNetherlandsmay be restricted by law and therefore persons into whose possession the Offer Document comes should inform themselves about and observe such restrictions. Any failure to comply with any such restrictions may constitute a violation of the law of any such jurisdiction.

This press release may include "forward-looking statements" and language indicating trends, such as "anticipated" and "expected." Although Saab and HITT believe that the assumptions upon which their respective financial information and their respective forward-looking statements are based are reasonable, they can give no assurance that these assumptions will prove to be correct. Neither Saab nor HITT, nor any of their advisors accepts any responsibility for any financial information contained in this press release relating to the business or operations or results or financial condition of the other or their respective groups.