Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab har förvärvat 53% av aktierna i HITT från majoritetsägaren Hitt Holding och avser fortsatt att genomföra förvärvet av HITT

Detta är ett pressmeddelande från Saab AB (”Saab”), i enlighet med bestämmelserna i den nederländska lagen om offentliga uppköpserbjudanden (Besluit Openbare Biedingen Wft) med anledning av Saab AB:s offentliga erbjudande avseende samtliga aktier i HITT N.V. (”HITT”) enligt den av Saab offentliggjorda erbjudandehandlingen den 6 augusti 2012 (”Erbjudandehandlingen”) . Detta offentliggörande utgör inte ett erbjudande att sälja eller köpa eller en anmodan att köpa eller sälja några värdepapper och det ska inte heller genomföras några köp eller försäljningar i något land där ett sådant erbjudande eller en sådan anmodan skulle strida mot gällande lag om inte erforderliga registrerings- eller andra åtgärder vidtagits enligt reglerna i sådant land. Ett erbjudande görs endast genom Erbjudandehandlingen. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras, spridas eller sändas till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada eller Japan.

Saab har förvärvat 53% av aktierna i HITT från majoritetsägaren Hitt Holding och avser fortsatt att genomföra förvärvet av HITT. Saabs publika erbjudande blir ovillkorat och höjs till 7,00 euro per aktie i HITT. HITT stödjer och rekommenderar alltjämt Saabs höjda budpliktserbjudande.

Linköping den 27 augusti 2012 – Saab har, efter att lämnat sitt rekommenderade kontanterbjudande om 6,60 euro per aktie i HITT N.V. (”Erbjudandet”) i enlighet med erbjudandehandlingen från den 6 augusti 2012 (“Erbjudandehandlingen”) och med anledning av dagens offentliggörande av HITT om ett möjligt alternativt erbjudande från en tredje part, träffat ett förvärvsavtal med HITT:s majoritetsägare Hitt Holding B.V. (”Hitt Holding”) och har förvärvat Hitt Holdings 2 400 000 aktier i HITT, motsvarande 53% av de utestående aktierna i HITT.

Priset uppgår till 7,00 euro per aktie. Som en följd av transaktionen får Saab kontroll över HITT och kommer att genomföra Erbjudandet, som nu är ett ovillkorat budpliktserbjudande om 7,00 euro per aktie vilket motsvarar det pris Saab betalar till Hitt Holding. Transaktionen förväntas genomföras den 27 augusti 2012. Saab och Hitt Holding har nått en överenskommelse vilket innebär att Saab från och med idag kontrollerar rösterna i Hitt Holdings innehav, motsvarande 53% av aktierna i HITT.

Den höjda kontanta ersättningen kommer att finansieras med Saabs likvida medel och uppfyller därmed fortsatt kravet på säkerställd finansiering.

Fortsätter som ovillkorat budpliktserbjudande

Som en följd av transaktionen med Hitt Holding uppnår Saab idag kontroll över 30% av rösterna eller mer i enlighet med de nederländska reglerna om budplikt. Saab avser inte att avyttra delar av sitt innehav för att komma under budpliktsnivån och måste därför lämna ett bud på samtliga aktier i HITT. I enlighet med besked från AFM bekräftar Saab att Erbjudandet omvandlas från ett frivilligt villkorat erbjudande till ett ovillkorat budpliktserbjudande. Mot denna bakgrund kommer följande villkor och anvisningar att gälla för Erbjudandet:

Pris. Saabs budpliktserbjudande för samtliga aktier i HITT måste göras till ett ”rimligt pris” i enlighet med reglerna om budplikt. Det rimliga priset är i detta fall det högsta pris som Saab betalat under det föregående året för HITT:s aktier. Det enda förvärv av HITT:s aktier som Saab genomfört under denna period (eller före) avser transaktionen med HITT Holding. Således höjs budpriset till 7,00 euro per aktie. Det höjda budpriset kommer att betalas till samtliga aktieägare i HITT som lämnar in eller har lämnat in sina aktier i Erbjudandet.

Ovillkorat. Saab bekräftar att erbjudandevillkoret i punkt 6.5 i Erbjudandehandlingen inte längre gäller för Erbjudandet och att Erbjudandet således har blivit ovillkorat.

Acceptperioden och möjlighet att återkalla redan inlämnade aktier. Acceptperioden är oförändrad och kommer att avslutas den 2 oktober 2012, kl. 18.00 centraleuropeisk tid. Den återstående Acceptperioden är längre än minimikravet i budpliktsbud om fyra veckor. Mot bakgrund av att Erbjudandet omvandlas till ett ovillkorat erbjudande har aktieägare som redan lämnat in sina aktier rätt att återkalla dessa genom en skriftlig begäran till agentenING inom sju arbetsdagar från idag.

Avvikelse från rimligt pris under extraordinära omständigheter. Perioden då en begäran kan göras hos Enterprise Chamber of the Amsterdam Court of Appeals för att fastställa ett avvikande rimligt pris i enlighet med bestämmelserna i artikel 5:80b (tillämpbart före ändringen som gjordes den 1 juli 2012) i den nederländska Financial Markets Supervision Act måste göras senast fyra veckor från idag.

Övriga begränsningar och villkor. De begränsningar, villkor och anvisningar för Erbjudandet som anges i Erbjudandehandlingen utöver de som anges ovan, förblir oförändrade och kommer fortsatt att gälla.

HITT:s ställningstagande

Hitt Holding och Saab har informerat HITT om Saabs förvärv av 53% av aktierna från Hitt Holding. HITT har bekräftat att man fortsätter att stödja det nu ovillkorade budpliktserbjudandet och rekommenderar sina aktieägare att acceptera detta.

Ytterligare information

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Erbjudandehandlingen som är tillgänglig via www.saabgroup.com och www.hitt.nl. HITT:s aktieägare rekommenderas att granska Erbjudandehandlingen i detalj och att söka oberoende rådgivning vid behov för att göra en välgrundad bedömning avseende innehållet i Erbjudandehandlingen och Erbjudandet.

För ytterligare information, var vänlig kontakta 

Saab 
Saabs presscenter  Tel: +46 (0)734 180 018  E-post: presscentre@saabgroup.comInvesterarrelationerAnn-Sofi Jönsson Tel: +46 (0) 734 180 018

Ovanstående information är sådan som Saab AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti, kl. 07.30.

Om Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Forward-looking statements and restrictions

This press release may include "forward-looking statements" and language indicating trends, such as "anticipated" and "expected." Although Saab believes that the assumptions upon which their respective financial information and their respective forward-looking statements are based are reasonable, it can give no assurance that these assumptions will prove to be correct.

The Offer has been made with due observance of such statements, conditions and restrictions as are included in the Offer Document.

The Offer has not been made, and the Shares will not be accepted for purchase from or on behalf of any Shareholder, in any jurisdiction in which the making of the Offer or acceptance thereof would not be in compliance with the securities or other laws or regulations of such jurisdiction or would require any registration, approval or filing with any regulatory authority not expressly contemplated by the terms of the Offer Document. Persons obtaining the Offer Document are required to take due note and observe all such restrictions and obtain any necessary authorisations, approvals or consents (to the extent applicable). Outside of theNetherlands, no actions have been taken (nor will actions be taken) to make the Offer possible in any jurisdiction where such actions would be required. In addition, the Offer Document has not been filed with nor recognised by the authorities of any jurisdiction other than theNetherlands. Saab, nor any of its advisers assumes any responsibility for any violation by any person of any of these restrictions. Any person (including, without limitation, custodians, nominees and trustees) who forwards or intends to forward the Offer Document or any related document to any jurisdiction outside theNetherlandsshould carefully read Sections 1 and 2 of the Offer Document (Restrictions and Important Information) before taking any action. The release, publication or distribution of the Offer Document in jurisdictions other than theNetherlandsmay be restricted by law and therefore persons into whose possession the Offer Document comes should inform themselves about and observe such restrictions. Any failure to comply with any such restrictions may constitute a violation of the law of any such jurisdiction.