Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab innehar 98,9 procent av utestående aktier i HITT efter den förlängda acceptperioden

Detta är ett gemensamt pressmeddelande från Saab AB (”Saab”) och HITT N.V. (”HITT”), i enlighet med bestämmelserna i den nederländska lagen om offentliga uppköpserbjudanden (Besluit Openbare Biedingen Wft) med anledning av Saab AB:s offentliga erbjudande avseende samtliga aktier i HITT N.V. (”HITT”) enligt Saabs offentliggjorda erbjudandehandlingen den 6 augusti 2012 (”Erbjudandehandlingen”) och Saabs pressmeddelande den 27 augusti 2012. Detta offentliggörande utgör inte ett erbjudande att sälja eller köpa eller en anmodan att köpa eller sälja några värdepapper och det ska inte heller genomföras några köp eller försäljningar i något land där ett sådant erbjudande eller en sådan anmodan skulle strida mot gällande lag om inte erforderliga registrerings- eller andra åtgärder vidtagits enligt reglerna i sådant land. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras, spridas eller sändas till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada eller Japan. 

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen.

Saab innehar 98,9% av utestående aktier i HITT N.V. efter den förlängda acceptperioden. HITT kommer att avnoteras från NYSE Euronext Amsterdam den 15 november 2012. Tvångsinlösenförfarande kommer att inledas.

Apeldoorn och Linköping den 18 oktober 2012 – Hänvisning görs till det av Saab och HITT gemensamma pressmeddelandet från den 3 oktober 2012 där Saab meddelade att Saab förvärvat 96,7% av de utestående aktierna och rösterna i HITT.

Förlängd acceptperiod (na-aanmeldingstermijn)
Under den förlängda acceptperioden som avslutades kl. 18.00 CET den 17 oktober 2012 har 100 177 aktier lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 2,1% av samtliga aktier i HITT och cirka 2,2% av de utestående aktierna och rösterna i HITT.

De 4 344 521 aktier som innehades av Saab den 3 oktober 2012 utgör tillsammans med de 100 177 aktier som lämnats in under den förlängda acceptperioden, totalt 4 444 698 aktier, motsvarande cirka 94,7% av samtliga aktier i HITT och cirka 98,9% av de utestående aktierna och rösterna i HITT.

Likvid
Saab har erlagt betalning för huvuddelen av de aktier som lämnats in och inkommit till Saab under den förlängda anmälningsperioden.

Betalning för resterande aktier som lämnats in kommer att erläggas snarast möjligt. Saab kommer att betala för dessa inom tre bankdagar efter det datum då aktierna lämnades in i Erbjudandet.

Avnotering
Som en följd av att Saab förvärvat mer än 95% av de utestående aktierna och rösterna i HITT (tillräckligt för att inleda ett tvångsinlösenförfarande), meddelar HITT och Saab att HITT:s notering och handeln med bolagets aktier på NYSE Euronext Amsterdam kommer att avslutas.

I samråd med NYSE Euronext har bestämts att avnoteringen kommer att ske den 15 november 2012. Sista dag för handel med aktierna kommer att vara den 14 november 2012.

Tvångsinlösen
För att förvärva samtliga återstående Aktier kommer Saab att snarast möjligt inleda ett tvångsinlösenförfarande (uitkoopprocedure) för att förvärva de resterande aktier som inte lämnats in i enlighet med artikel 2:92a av DCC eller artikel 2:359c DCC.

För ytterligare information, var vänlig kontakta 

Saab  HITT 
Saabs presscenter;
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com


Investerarrelationer,
Ann-Sofi Jönsson
+46 (0) 734 187 214
VD och koncernchef Sjoerd Jansen
+31 (55) 543 2590
investor.relations@hitt.nl

Ovanstående information är sådan som Saab AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2012, kl. 07.40.

Om Saab
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Om HITT
HITT är en ledande global aktör inom trafikledning och navigationssystem. Bolaget utvecklar teknik som förbättrar säkerheten och trafikflödet som även ska leda till kostnadsbesparingar inom infrastruktur och logistik. HITT:s verksamhet består huvudsakligen av utveckling, försäljning och underhåll av kontroll- och ledningssystem samt tjänster inom flyg- och sjötrafik, hydrografi och navigationssystem. HITT hade 2011 en omsättning på 40,7 miljoner euro och ett nettoresultat på 3,4 miljoner euro. Antalet anställda uppgick vid årets slut 2011 till 188. HITT har varit noterat på Euronext Amsterdam sedan juni 1998.