Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat för januari-juni 2012

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab publicerar halvårsrapporten för januari-juni 2012.

Resultat januari-juni 2012

• Orderingången uppgick till MSEK 11 644 (10 646) och orderstocken vid slutet av juni uppgick till MSEK 37 069 (40 657).

• Försäljningsintäkterna ökade med 4 procent till MSEK 11 805 (11 313). Exklusive påverkan från förvärv var försäljningsintäkterna på samma nivå under 2012 som under 2011. Försäljningsintäkterna påverkades inte signifikant av valutaeffekter.

• Bruttoresultatet uppgick till MSEK 3 566 (3 040), motsvarande en bruttomarginal på 30,2 procent (26,9).

• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1 124 (1 065), motsvarande en rörelsemarginal på 9,5 procent (9,4). Det inkluderade en positiv engångspost om MSEK 207 från en reducering av en potentiell tilläggsköpeskilling. 2011 inkluderade reavinster om MSEK 253.

• Periodens resultat uppgick till MSEK 803 (695) och resultat per aktie efter utspädning till SEK 7,61 (6,45).

• Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 196 (2 334). Det operativa kassaflödet var lägre främst som ett resultat av högre utnyttjande av och minskning i kundförskott och milstolpebetalningar jämfört med samma period 2011.

• Prognosformuleringen för 2012 är förändrad till följd av en positiv engångspost under första halvåret.

Förändrad prognosformulering för 2012:

Under 2012 bedömer vi att försäljningsintäkterna ökar något jämfört med 2011.

Vi förväntar oss att rörelsemarginalen 2012, exklusive väsentliga reavinster och andra engångsposter, är i linje med rörelsemarginalen 2011, exklusive väsentliga reavinster, på 7,5 procent.

Tidigare prognosformulering för 2012:

Under 2012 bedömer vi att försäljningsintäkterna ökar något jämfört med 2011.

Vi förväntar oss att rörelsemarginalen 2012, exklusive väsentliga reavinster, är i linje med rörelsemarginalen 2011, exklusive väsentliga reavinster, på 7,5 procent.

Finansiell översikt

MSEK Jan-jun 2012 Jan-jun 2011 Förändring, % Apr-jun 2012 Apr-jun 2011 Jan-dec 2011
Orderingång 11 644 10 646 9 7 644 5 431 18 907
Orderstock 37 069 40 657 -9 1 412*** -300*** 37 172
Försäljningsintäkter 11 805 11 313 4 6 232 5 861 23 498
Bruttoresultat 3 566 3 040 17 1 992 1 613 6 707
Bruttomarginal, % 30,2 26,9   32,0 27,5 28,5
Rörelseresultat (EBIT) 1 124 1 065  6 726 697 2 941
Rörelsemarginal, % 9,5 9,4 11,6 11,9 12,5
Periodens resultat 803 695  16 538 418 2 217
Resultat per aktie före utspädning, SEK 7,88 6,72 5,23 4,06 21,19
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 7,61 6,45 5,06 3,89 20,38
Räntabilitet på eget kapital, %* 18,4 7,9 18,1
Operativt kassaflöde ** 196  2 334  -92  244  1 775  2 477
Operativt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 1,80 21,38 2,24 16,26 22,69
* Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod          
** Det operativa kassaflödet inkluderar kassaflöde från den löpande verksamheten
om MSEK 107 (2 252) och kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive
förändring av kortfristiga placeringar och andra räntebärande finansiella tillgångar om MSEK 89 (82)
         
 *** Avser kvartalets förändring          

VD:s kommentar, Håkan Buskhe:

Vi säkrade flera viktiga större beställningar under det första halvåret, inklusive en betydande beställning gällande utveckling och underhåll för Gripen från Försvarets Materielverk, FMV.

En avsiktsförklaring undertecknades mellan Sverige och Schweiz om ett möjligt gemensamt köp av Gripen samt samarbete inom andra områden inom försvar och säkerhet. Avsiktsförklaringen undertecknades i samband med försvarsminister Karin Enströms besök i Schweiz i juni för ett bilateralt möte med hennes schweiziske kollega Ueli Maurer.

För närvarande ser vi ett större intresse för Gripen än kanske någonsin tidigare.

Våra ansträngningar att bli mer lokala på strategiskt viktiga marknader fortsatte. I början av 2012 etablerade vi marknadsområde Indien, Sydafrika och Nordamerika. Under andra kvartalet utökades det framgångsrika marknadsområdet Nordamerika till att även omfatta Sydamerika, vilket fokuserar vår närvaro på hela den amerikanska kontinenten.

Aviseringen av det planerade offentliga erbjudandet på holländska trafikledningsföretaget HITT N.V. under perioden är ett steg i linje med vårt mål att stärka vår globala, ledande position inom trafikledning. Det planerade erbjudandet stärker vår position, särskilt på civila tillväxtmarknader som Kina och Indien.

För att säkerställa vår ledande teknologi och vårt framtida erbjudande i det rådande utmanande marknadsläget ser vi behov av att fortsätta investera i egenfinansierad utveckling.

Det operativa kassaflödet var lägre som ett resultat av utnyttjade, och minskade, förskotts- och milstolpebetalningar jämfört med samma period 2011. Det är fortsatt prioriterat att säkerställa att vi genererar ett starkt operativt kassaflöde.

Det generella marknadsläget fortsätter att vara utmanande.

Press- och analytikermöte

Media och finansiella analytiker inbjuds till en press- och analytikerträff där VD Håkan Buskhe och tillförordnade CFO Görgen Johansson presenterar Saabs resultat för januari-juni 2012.

Torsdag, 19 juli, kl. 10.00
Grand Hotel, Blaiseholmshamnen 8, Stockholm. Lokal: Bolinderska rummet.

Direktsänd webbsänding

Om du inte har möjlighet att delta vid mötet kan du besöka http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Investor-relations/. Där finns en direktsänd webbsändning tillgänglig tillsammans med presentationsmaterialet. Alla som följer press- och analytikerträffen kan skicka frågor direkt till presentatörerna. Webbsändningen finns tillgänglig även efteråt på Saabs webbplats.

Anmäl ditt deltagande 
E-post: ann-sofi.jonsson@saabgroup.com 
Tel: +46 (0) 8 463 01 52

För ytterligare information, kontakta:

Saab Press Centre, +46 (0)734 180 018
Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187214
www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli kl. 07.30.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads