Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Kommuniké från Saab AB:s årsstämma 2013

Saab AB:s årsstämma hölls den 17 april 2013 i Stockholm.

På Saabs webbplats finns möjlighet att se och läsa anföranden från Saabs styrelseordförande Marcus Wallenberg, vd och koncernchef Håkan Buskhe och chefsjurist Annika Bäremo. Klicka på följande länk för att ta del av informationen - http://bit.ly/15moB6L

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2012.

Utdelning
Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 4,50 SEK per aktie och måndagen den 22 april 2013 som avstämningsdag för utdelning. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 25 april 2013.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Styrelsen

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Håkan Buskhe, Johan Forssell, Sten Jakobsson, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Lena Treschow Torell, Marcus Wallenberg och Joakim Westh som styrelseledamöter. Sara Mazur valdes som ny styrelseledamot. Marcus Wallenberg omvaldes som styrelseordförande. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman omvaldes Sten Jakobsson till vice ordförande i styrelsen.

Arvode till styrelse och revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet skall vara 1 185 000 SEK till styrelseordföranden, 490 000 SEK till vice ordföranden och 460 000 SEK vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Oförändrad ersättning för utskottsarbete med 150 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet och 100 000 SEK vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt 135 000 SEK till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 SEK vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna motsvarar de riktlinjer som fastställdes av årsstämman 2012.

Långsiktiga incitamentspogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett Aktiesparprogram 2013 och ett Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013. Programmen motsvarar tidigare års incitamentsprogram.

Aktiesparprogram 2013 omfattar samtliga anställda, inklusive anställda som omfattas av det Prestationsrelaterade Aktieprogrammet 2013. Programmet ger de anställda möjlighet att spara upp till 5 procent av bruttolönen för köp av aktier av serie B i Saab till marknadspris. Om de inköpta aktierna behålls av den anställde under tre år och anställningen i Saabkoncernen kvarstår, kommer den anställde tilldelas motsvarande antal aktier vederlagsfritt. Detta program omfattar maximalt 1 040 000 aktier av serie B.

Prestationsrelaterat Aktieprogram riktar sig till 286 nyckelpersoner, inklusive den verkställande direktören. Detta program ger den anställde 1-4 aktier vederlagsfritt för varje inköpt aktie (utöver de aktier som erhålls i Aktiesparprogram 2013). Matchningen av aktier är beroende av uppfyllandet av ett prestationsmål som är genomsnittlig årlig ökning av vinst per aktie mellan 5 och 15 procent. Den anställde kan inom Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013 spara upp till 7,5 procent av bruttolönen för köp av aktier av serie B i Saab, varav endast ett belopp om maximalt 5 procent av bruttolönen kan ligga till grund för tilldelning av vederlagsfria aktier i Aktiesparprogrammet. Det Prestationsrelaterade Aktieprogrammet är således förenat med viss risk och kopplat till prestation. Programmet omfattar maximalt 300 000 aktier av serie B.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv, dock högst 10 procent av totala antalet aktier i bolaget, och överlåtelse av egna aktier av serie B. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur eller i samband med finansiering av företagsförvärv samt för att ge bolaget möjlighet att överlåta aktier till de anställda och säkra därmed sammanhängande kostnader under Saabs långsiktiga Aktiesparprogram och Prestationsrelaterade Aktieprogram.

Årsstämman beslutade även om överlåtelse av högst 1 040 000 aktier av serie B till anställda i enlighet med Aktiesparprogram 2013, och för att täcka i huvudsak sociala avgifter, samt överlåtelse av högst 300 000 aktier av serie B till anställda i enlighet med Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013, och för att täcka i huvudsak sociala avgifter.

Årsstämman beslutade vidare om att bolaget skall äga rätt att i anledning av bolagets Aktiesparprogram 2009, 2010, 2011 och 2012 och Prestationsrelaterade Aktieprogram 2009, 2010, 2011 och 2012, före nästa årsstämma, över börs överlåta högst 1 200 000 aktier av serie B i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187214

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube