Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab återbetalningsskyldigt i tvisten avseende danska DACCIS-systemet

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har i en dom från danska Högsta domstolen dömts att återbetala cirka MDKK 187 (cirka MSEK 225), plus ränta, totalt cirka MDKK 243 (cirka MSEK 293), till Forsvarets Materieltjeneste (FMT) i Danmark samt att ersätta FMT:s rättegångskostnader. Bakgrunden till tvisten är ett hävt avtal rörande ledningssystemet DACCIS.

Beloppet som Saab ska betala enligt domen omfattar återbetalning av det skadestånd som Saab tilldömdes i Sjö- och handelsrätten 2010, mottagna betalningar enligt DACCIS-avtalet samt ränta och rättegångskostnader och kommer att belasta resultatet under andra kvartalet 2013.

DACCIS är ett ledningssystem för den danska armén utvecklat för att skapa en gemensam lägesbild samt övervaka och leda styrkor. Utvecklingen av DACCIS startade 1998 av danska Maersk Data Defence – som Saab förvärvade 1 januari 2007 – och arbetet med den aktuella versionen startade 2005. Enligt FMT uppfyllde inte DACCIS avtalade krav och hävde därför avtalet och krävde återbetalning av erlagda belopp. DACCIS-tvisten togs upp i Sjö- och handelsrätten i Köpenhamn, som 2010 dömde till Saabs fördel. Domen överklagades till Högsta domstolen av FMT.

Saabs ståndpunkt har hela tiden varit att hävningen av avtalet är felaktig.

Högsta domstolens dom kan inte överklagas.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april kl. 14.00.