Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat för januari-juni 2013

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab publicerar halvårsrapporten för januari-juni 2013.

VD:s kommentar, Håkan Buskhe

De samlade globala försvarsutgifterna minskade under 2012 för första gången sedan 1998*. Den utmanande marknadssituationen fortsatte under första halvåret 2013, särskilt i Europa och USA. De automatiska budgetåtstramningarna i USA slår hårt både mot försvarssektorn och andra statligt finansierade program. För oss innebär detta även att vår tränings-och flygtrafikledningsverksamhet påverkas negativt.

I ljuset av detta är det extra glädjande att vi ser en ökande orderingång i fyra av våra sex affärsområden under perioden. Bland annat beställde Försvarets materielverk (FMV) utveckling av nästa generations stridsflygsystem Gripen, Gripen E, och Brasilien beställde uppgraderingar av det flygburna radarsystemet Erieye.

Försäljningsintäkterna uppgick till MSEK 11 748 under första halvåret, motsvarande en underliggande minskning med 1 procent. Vi såg en lägre aktivitetsnivå, huvudsakligen inom affärsområdena Electronic Defence Systems och Dynamics, som en följd av den tuffa marknadssituationen.

Justerat för väsentliga engångsposter uppgick rörelseresultatet till MSEK 776 (926) och rörelsemarginalen till 6,6 procent (7,8) i perioden. För andra kvartalet uppgick rörelseresultatet, justerat för engångsposter, till MSEK 380 (523) och rörelsemarginalen till 6,5 procent (8,4). Fyra av våra sex affärsområden förbättrade sin underliggande lönsamhet. Inom affärsområdet Electronic Defence Systems gjordes fortsatta stora investeringar i utveckling för att stärka produktportföljen, samtidigt som försäljningsintäkterna minskade, vilket här ledde till en rörelseförlust under första halvåret.

Inklusive väsentliga engångsposter, uppgick rörelseresultatet till MSEK 545 (1 133) och rörelsemarginalen till 4,6 procent (9,6). En engångspost om MSEK 231 redovisades relaterad till en förlorad rättstvist i Danmark, gällande ledningssystemet DACCIS. Beloppet innefattar skadestånd, återbetalning av mottagna betalningar enligt DACCIS-avtalet samt rättegångskostnader. Under första halvåret 2012 ingick däremot en positiv engångspost om MSEK 207 från en reducering av en potentiell tilläggsköpeskilling.

Resultat före skatt exklusive väsentliga engångsposter om MSEK 314 relaterat till DACCIS, uppgick till MSEK 679 (918).

Vinst per aktie efter utspädning uppgick till SEK 2,48.

Effektiviseringar genomfördes under första halvåret främst inom områden där det råder en tuff marknadssituation. Bedömningen är att åtgärder under 2013 att kommer bidra med cirka MSEK 500 i effektiviseringar under kommande år. Åtgärderna syftar till att skapa förutsättningar för att nå våra långsiktiga mål. Det handlar dels om volymanpassningar, dels om införandet av nya arbetsmetoder för att sänka utvecklings-, produktions- och indirekta kostnader i hela bolaget. I detta ingår också ett ökat fokus på prioriterade områden inom produktutveckling. Det är ett måste att ständigt anpassa verksamheten för att förbli ett av de mest kostnadseffektiva företagen i branschen.

Bedömningen är att de globala marknadsförutsättningarna kommer att förbli utmanande under resterande delen av 2013.

Till följd av marknadsläget, fortsatt höga investeringar i produktutveckling och kostnader för effektiviseringsåtgärder justeras prognosen för året.

*Källa: SIPRI = Stockholm International Peace Research Institute

Justerad prognos för 2013:

Bedömningen är att försäljningsintäkterna 2013 kommer att vara i linje med 2012.

Rörelsemarginalen 2013, exklusive väsentliga reavinster och andra engångsposter, förväntas vara i linje med rörelsemarginalen under första halvåret 2013, exklusive väsentliga engångsposter.

Tidigare prognos för 2013: Vi bedömer att försäljningsintäkterna kommer att öka något under 2013 jämfört med 2012. Vi förväntar oss att rörelsemarginalen 2013, exklusive väsentliga realisationsvinster och andra engångsposter, kommer att vara i linje med rörelsemarginalen 2012, exklusive väsentliga engångsposter, på 7,7 procent.


Finansiell översikt

MSEK Jan-jun 2013 Jan-jun 2012 Förändring, % Apr-jun 2013 Apr-jun 2012 Jan-dec 2012
Orderingång 22 036 11 644 89 3 171 7 644 20 683
Orderstock 44 337 37 069 20 34 151
Försäljningsintäkter 11 748 11 805 - 5 886 6 232 24 010
Bruttoresultat 3 211 3 575 -10 1 599 1 996 7 208
Bruttomarginal, % 27,3 30,3   27,2 32,0 30,0
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 1 042 1 695 -39  398 1 011 3 186
EBITDA-marginal 8,9 14,4   6,8 16,2 13,3
Rörelseresultat (EBIT) 545 1 133 -52 149 730 2 050
Rörelsemarginal, % 4,6 9,6 2,5 11,7 8,5
Periodens resultat 263 841 -69 1 558 1 560
Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,56 8,24 0,02 5,42 15,00
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,48 7,96 0,02 5,24 14,52
Räntabilitet på eget kapital, %* 8,7 20,7 12,8
Operativt kassaflöde ** -1 091 196 -657 -742 244 -396
Operativt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -10,00 1,80 -6,80 2,24 -3,63
* Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod          
** Det operativa kassaflödet inkluderar kassaflöde från den löpande verksamheten
om MSEK -624 (107) och kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive
förändring av kortfristiga placeringar och andra räntebärande finansiella tillgångar om MSEK -467 (89)
         
 Alla belopp för 2012 har omräknats enligt förändringen i redovisningsprinciper för pensioner (IAS 19). Belopp för 2011 och tidigare perioder har inte omräknats.          


Press- och analytikermöte

Media och finansiella analytiker inbjuds till en press- och analytikerträff där VD Håkan Buskhe och CFO Magnus Örnberg presenterar Saabs resultat för januari-juni 2013.

Fredag, 19 juli, kl. 10.00
Grand Hotel, Blaiseholmshamnen 8, Stockholm. Lokal: New York.

Direktsänd webbsänding

Om du inte har möjlighet att delta vid mötet kan du besöka http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Investor-relations/. Där finns en direktsänd webbsändning tillgänglig tillsammans med presentationsmaterialet. Alla som följer press- och analytikerträffen kan skicka frågor direkt till presentatörerna. Webbsändningen finns tillgänglig även efteråt på Saabs webbplats.

Anmäl ditt deltagande 

E-post: susanne.vikman@saabgroup.com
Fax: +46 8 463 01 52
Tel: +46 8 463 00 36


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saab investor relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0) 734 187 214
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli kl. 07.30.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.