Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat för januari-mars 2013

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB presenterar resultatet för januari-mars 2013.

VD:s kommentar, Håkan Buskhe

Året startade starkt med en ökning av orderingången i samtliga affärsområden och orderstocken växte med 32 procent. Försäljningsintäkterna uppgick till MSEK 5 862, vilket representerade en rapporterad och organisk tillväxt på 5 procent. Vi hade en hög aktivitetsnivå speciellt inom affärsområdena Aeronautics och Combitech som bidrog till tillväxten.

Rörelsemarginalen uppgick till 6,8 procent. Under kvartalet investerades 6,1 procent av försäljningsinäkterna i egenfinansierad forskning och utveckling. Inom affärsområde Electronic Defence Systems investerade vi mycket i utveckling av radar- och sensorteknologi. Tillsammans med en annorlunda projektmix jämfört med 2012, bidrog detta till en rörelseförlust inom affärsområdet. Vi kommer att fortsätta investera i dessa områden framöver, eftersom dessa teknologier ligger till grund för flera av våra system och erbjudanden. Vinst per aktie efter utspädning uppgick till SEK 2,46. Det operativa kassaflödet var negativt som ett resultat av använda kundförskott och periodiseringsskillnader i milstolpebetalningar.

Sammanfattningsvis ser vi resultatet som en väldigt bra prestation givet dagens krävande marknadsklimat.

En betydelsefull milstolpe nåddes den 15 februari då vi offentliggjorde ett viktigt avtal med Försvarets materielverk (FMV) gällande utveckling och modifiering av Gripen E, nästa generation av vårt stridsflygsystem Gripen. Under första kvartalet mottog vi beställningar på den kompletta utvecklingen av Gripen E för Sverige om totalt SEK 13,2 miljarder. Avtalet omfattar potentiella beställningar för Gripen E om totalt SEK 47,2 miljarder under 2013 och 2014, inklusive en möjlig beställning av Gripen E till Schweiz.

Vi mottog också en beställning för uppgradering av det flygburna radarsystemet Erieye i Brasilien samt ett större underhållskontrakt för ett ytterligare flygburet övervakningssystem. Båda beställningarna är en bekräftelse på vår starka kompetens att tillhandahålla avancerad teknologi samt service- och underhållslösningar.

Vår marknadsområdesorganisation har varit på plats i tre månader och vi fokuserar nu på att dra nytta av vår nuvarande marknadsposition och förbättra våra tillväxtmöjligheter. Det interna arbetet med att öka effektiviteten fortsätter framåt i högt tempo.

Marknadsförutsättningarna är utmanande, särskilt i Europa och USA, där blockeringar sätter press på federala utgifter. Vi förutser att den utmanande marknaden fortsätter under hela 2013. Eftersom säkerhets- och försvarsföretag i ökande omfattning letar affärsmöjligheter utanför sina traditionella hemmamarknader är konkurrensen stenhård, särskilt på tillväxtmarknader som Indien, Asien och Stillahavsregionen. Som ett av de mest kostnadseffektiva företagen i vår bransch är vi väl förberedda och positionerade för att framgångsrikt fortsatt stödja våra kunder med teknologi i världsklass.

Prognos för 2013:

• Vi bedömer att försäljningsintäkterna kommer att öka något under 2013 jämfört med 2012.

• Vi förväntar oss att rörelsemarginalen 2013, exklusive väsentliga rea­vinster och andra engångsposter, kommer att vara i linje med rörelsemarginalen 2012, exklusive väsentliga engångsposter, på 7,7 procent*.

* Omräknat från 7,6 procent till 7,7 procent på grund av ändrade redovisningsregler avseende pensioner (IAS 19).

Finansiell översikt

MSEK Jan-mar 2013 Jan-mar 2012 Förändring, % Jan-dec 2012
Orderingång  18 865 4 000  372 20 683
Orderstock  47 059 35 657 32 34 151
Försäljningsintäkter  5 862 5 573 5 24 010
Bruttoresultat  1 612 1 579 2 7 208
Bruttomarginal, % 27,5 28,3   30,0
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)  644  684    3 186
EBITDA-marginal  11,0  12,3    13,3
Rörelseresultat (EBIT) 396 403 -2 2 050
Rörelsemarginal, % 6,8 7,2   8,5
Periodens resultat 262 283 -7 1 560
Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,54 2,82   15,00
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,46 2,72   14,52
Räntabilitet på eget kapital *, % 13,3 19,3   12,8
Operativt kassaflöde ** -349 -48 -396
Operativt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -3,20 -0,44   -3,63
* Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod  
** Det operativa kassaflödet inkluderar kassaflöde från den löpande verksamheten om MSEK -234 (-16) och kassaflöde från
investeringsverksamheten exklusive förändring av kortfristiga placeringar och andra räntebärande finansiella tillgångar om MSEK -115 (-32)
 
 Alla belopp för 2012 har omräknats enligt förändringen i redovisningsprinciper för pensioner (IAS 19). Belopp för 2011 och tidigare perioder har inte omräknats.  

Press- och analytikerträff

Media och finansiella analytiker inbjuds till en press- och analytikerträff där VD Håkan Buskhe och CFO Magnus Örnberg presenterar Saabs resultat för januari-mars 2013.

Torsdag 25 april, klockan 10.00
Grand Hotel, New York, Blaiseholmshamnen 8, Stockholm

Anmäl ditt deltagande till:

E-post: susanne.vikman@saabgroup.com
Tel: +46 8 463 00 36

Direktsänd webbsändning

Om du inte har möjlighet att delta vid mötet kan du besöka http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations. Där finns en direktsänd webbsändning tillgänglig tillsammans med presentationsmaterialet. Alla som följer press- och analytikerträffen kan skicka frågor direkt till presentatörerna. Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig på Saabs webbplats efteråt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018
Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187214

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april kl. 07.30.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads

PDF
27 februari 2020