Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat för januari-september 2013

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB presenterar resultatet för januari-september 2013.

VD:s kommentar, Håkan Buskhe
Under tredje kvartalet bekräftade det schweiziska parlamentet sitt stöd för köpet av Gripen E, nästa generation av Gripen. Nu återstår en möjlig folkomröstning innan en eventuell order kan tas emot under 2014. Vi kan också notera att intresset för Gripen är stort även från andra länder.

Orderingången ökade med 59 procent under de första nio månaderna 2013 jämfört med 2012. Vi fick flera viktiga beställningar, bland annat från Försvarets materielverk (FMV) gällande utveckling av Gripen E och ett kontrakt om att installera och driftsätta elektroniska säkerhetssystem åt det australiska försvarsdepartementet. Särskilt glädjande är kontraktet med den spanska marinen om att använda det obemannade flygsystemet Skeldar UAS för spaning inom EU:s insats i Adenviken.

Samtidigt påverkar budgetåtstramningar, framförallt i USA och Europa, försvars- och säkerhetsindustrin, då anslag till försvarssektorn och andra statligt finansierade program minskar och konkurrensen hårdnar. Inom försvarssektorn minskar investeringarna i landområdet och större fokus ligger på flyg- och marinområdet.

Försäljningsintäkterna uppgick till MSEK 16 471 i perioden, motsvarande en underliggande minskning med två procent. Vi såg en lägre aktivitetsnivå huvudsakligen inom affärsområdena Dynamics och Electronic Defence Systems.

Det rapporterade röreIseresultatet för de första nio månaderna uppgick till MSEK 811 (1,395) och rörelsemarginalen till 4,9 procent (8,4).

Justerat för väsentliga engångsposter uppgick rörelseresultatet till MSEK 1 042 (1 188) och rörelsemarginalen till 6,3 procent (7,1).

Inom affärsområdet Electronic Defence Systems såg vi ett positivt rörelseresultat under tredje kvartalet, men de stora investeringarna för att stärka vår produktportfölj samt pågående omstruktureringsåtgärder fortsätter. Dynamics redovisade en förlust i tredje kvartalet till följd av en låg aktivitetsnivå.

I juli meddelade vi att ytterligare rationaliseringar ska genomföras med syfte att skapa större utrymme för investeringar som hjälper oss att nå våra långsiktiga mål.

Rationaliseringsåtgärder under 2013 bedöms bidra med cirka MSEK 500 i effektiviseringar vid slutet av 2014.

Under tredje kvartalet aviserade Dynamics att förhandlingar inletts för att minska antalet anställda med 70 personer vid produktionsenheten i Karlskoga. Electronic Defence Systems i Göteborg meddelade att personalstyrkan avses minska med 150-175 anställda genom ett kompetensväxlingsprogram. Därutöver har åtgärder inletts för att stärka effektiviteten inom koncerngemensamma områden.

Det lägre operativa kassaflödet är främst hänförligt till skillnader i när vi fått in olika milstolpebetalningar i större projekt och investeringar och förvärv, samt en utbetalning rörande ledningssystemet DACCIS som gjorts under perioden.

Vinst per aktie efter utspädning uppgick till SEK 4,21.

Efter periodens slut har vi mottagit en beställning på radar- och stridsledningssystem för thailändska marinens fregatter om MSEK 850 och även komponenter till vapensystemet Carl-Gustaf om MSEK 434.

Prognos för 2013:

  • Bedömningen är att försäljningsintäkterna 2013 kommer att vara i linje med 2012.
  • Rörelsemarginalen 2013, exklusive väsentliga reavinster och andra engångsposter, förväntas vara i linje med rörelsemarginalen under första halvåret 2013, exklusive väsentliga engångsposter.

Justerat för väsentliga engångsposter uppgick rörelseresultatet till MSEK 776 och rörelsemarginalentill 6,6 procent under första halvåret 2013.

Finansiell översikt

MSEK jan-sep 2013 jan-sep 2012 Förändring, % jul-sep 2013 jul-sep 2012 jan-dec 2012
Orderingång 25 029 15 755 59 2 993 4 111 20 683
Orderstock 42 407 36 331 17 34 151
Försäljningsintäkter 16 471 16 704 -1 4 723 4 899 24 010
Bruttoresultat 4 475 4 933 -9 1 264 1 358 7 208
Bruttomarginal, % 27,2 29,5   26,8 27,7 30,0
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 1 557 2 262 -31  515 567 3 186
EBITDA-marginal 9,5 13,5   10,9 11,6 13,3
Rörelseresultat (EBIT) 811 1 395 -42 266 262 2 050
Rörelsemarginal, % 4,9 8,4 5,6 5,3 8,5
Periodens resultat 455 1 010 -55 192 169 1 560
Resultat per aktie före utspädning, SEK 4,34 9,81 1,78 1,58 15,00
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 4,21 9,49 1,73 1,53 14,52
Räntabilitet på eget kapital, %* 8,8 12,2 12,8
Operativt kassaflöde ** -2 027 -660 -936 -856 -396
Operativt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -18,57 -6,05 -8,58 -7,84 -3,63
* Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod          
** Det operativa kassaflödet inkluderar kassaflöde från den löpande verksamheten
om MSEK -1 382 (-424) och kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive
förändring av kortfristiga placeringar och andra räntebärande finansiella tillgångar om MSEK -645 (-236)
         
Alla belopp för 2012 har omräknats enligt förändringen i redovisningsprinciper för pensioner (IAS 19). Belopp för 2011 och tidigare perioder har inte omräknats.

Press- och analytikerträff
Media och finansiella analytiker inbjuds till en press- och analytikerträff där VD Håkan Buskhe och CFO Magnus Örnberg presenterar Saabs resultat för januari-september 2013.

Tisdag 29 oktober, klockan 10.00
Grand Hotel, New York, Blaiseholmshamnen 8, Stockholm

Anmäl ditt deltagande till:
E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com
Tel: +46 8 463 02 45

Direktsänd webbsändning
Om du inte har möjlighet att delta vid mötet kan du besöka http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations. Där finns en direktsänd webbsändning tillgänglig tillsammans med presentationsmaterialet. Alla som följer press- och analytikerträffen kan skicka frågor direkt till presentatörerna. Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig på Saabs webbplats efteråt.Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saab investor relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0) 734 187 214
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober kl. 07.30.