Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat och sammanfattning januari-december 2012

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för helåret 2012.

Resultat januari-december 2012

• Orderingången uppgick till MSEK 20 683 (18 907) och orderstocken vid slutet av december uppgick till MSEK 34 151 (37 172).

• Försäljningsintäkterna ökade med 2 procent till MSEK 24 010 (23 498). Exklusive påverkan från förvärv minskade försäljningsintäkterna med 2 procent. Försäljningsintäkterna påverkades inte signifikant av valutaeffekter.

• Bruttoresultatet uppgick till MSEK 7 190 (6 707), motsvarande en bruttomarginal på 29,9 procent (28,5).

• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 032 (2 941), motsvarande en rörelsemarginal på 8,5 procent (12,5). Det inkluderade en positiv engångspost om MSEK 207 från en reducering av en potentiell tilläggsköpeskilling. 2011 inkluderade reavinster om MSEK 1 169. Justerat för engångsposter uppgick rörelsemarginalen till 7,6 procent (7,5).

• Årets resultat uppgick till MSEK 1 539 (2 217) och resultat per aktie efter utspädning till SEK 14,33 (20,38).

• Det operativa kassaflödet på MSEK -396 (2 477) var negativt under 2012, huvudsakligen som en följd av högre utnyttjande och minskning av kundförskott och milstolpebetalningar samt högre nettoinvesteringar i förvärv och avyttringar än under 2011. I det fjärde kvartalet uppgick det operativa kassaflödet till MSEK 264 (217).

• Föreslagen utdelning för 2012 är SEK 4,50 per aktie (4,50).

Större viktiga händelser efter årets slut

• Saab har genom ett pressmeddelande offentliggjort att avtal ingåtts med Försvarets materielverk (FMV) om Gripen E. Avtalet omfattar utveckling och modifiering av Gripen E för Sverige under perioden 2013-2026 samt en eventuell beställning på nyproduktion av Gripen E från Schweiz. FMV har idag gjort en första utvecklingsbeställning på SEK 2,5 miljarder för verksamhet under 2013-2014. Resterande beställningar från Sverige förväntas under 2013-2014. Sammanlagt omfattar avtalet möjliga beställningar på totalt SEK 47,2 miljarder.

Prognos för 2013:

• Vi bedömer att försäljningsintäkterna kommer att öka något under 2013 jämfört med 2012.

• Vi förväntar oss att rörelsemarginalen 2013, exklusive väsentliga reavinster och andra engångsposter, kommer att vara i linje med rörelsemarginalen 2012, exklusive väsentliga engångsposter, på 7,6 procent.

Finansiell översikt

MSEK jan-dec 2012 jan-dec 2011 förändring, % okt-dec 2012 okt-dec 2011
Orderingång  20 683 18 907  9 4 928 5 114
Orderstock  34 151 37 172 -8 -2 180*** -2 239***
Försäljningsintäkter  24 010 23 498 2 7 306 7 347
Bruttoresultat  7 190 6 707 7 2 270 2 256
Bruttomarginal, % 29,9 28,5   31,1 30,7
Rörelseresultat (EBIT) 2 032 2 941 -31 650 659
Rörelsemarginal, % 8,5 12,5   8,9 9,0
Periodens resultat 1 539 2 217 -31 585 419
Resultat per aktie före utspädning, SEK 14,81 21,19   5,52 3,92
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 14,33 20,38   5,35 3,78
Räntabilitet på eget kapital *, % 11,3 18,1  
Operativt kassaflöde** -396 2 477 -116 264 217
Operativt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -3,63 22,69   2,42 1,98
* Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod    
** Det operativa kassaflödet inkluderar kassaflöde från den löpande verksamheten om MSEK 350 (2 392)
och kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive förändring av kortfristiga placeringar och andra
räntebärande finansiella tillgångar om MSEK -746 (85).
         
 *** Avser kvartalets förändring.          

VD:s kommentar, Håkan Buskhe

Trots utmanande marknadsförutsättningar under 2012 ökade orderingången med nio procent under året. Under det fjärde kvartalet mottog vi en beställning på sjömålsroboten RBS15 Mk3 och under året mottog vi ytterligare viktiga beställningar.

Försäljningen ökade tack vare strategiska förvärv under året. Förvärv och partnerskap är viktiga sätt att skapa starkare fotfäste på lokala marknader och för att komplettera vår portfölj. Under 2012 genomförde vi flera förvärv, exempelvis av HITT N.V., ett ledande företag inom avancerade mjukvaruapplikationer för navigering, trafikledning och logistikstöd för flyg- och sjötrafik. Vi förvärvade även en majoritetspost i norska konsultbolaget Bayes Risk Management AS, som levererar tjänster inom riskanalys för gas- och oljeindustrin samt finansmarknaden. Förvärvet expanderar vår tekniska konsultverksamhet inom Combitech. I det fjärde kvartalet offentliggjorde vi förvärvet av MEDAV GmbH, ett företag specialiserat på applikationer för signalhantering, kartläggning av kommunikationsmönster och informationsteknologi. Förvärvet stärker Saabs produktportfölj inom radio­övervakning och intelligence fusion systems. Vi etablerade också flera partnerskap på lokala marknader, däribland ett joint venture med indiska QuEST Global Manufacturing, som offentliggjordes i det fjärde kvartalet.

Vi nådde en underliggande rörelsemarginal i linje med 2011, samtidigt som våra investeringar i marknadsföring och försäljning ökade. För att stärka vår ledande teknologi och vårt framtida erbjudande i det rådande utmanande marknadsläget, ökade vi även våra investeringar i egenfinansierad utveckling. Vi investerade cirka 7,5 procent av våra försäljningsintäkter i självfinansierad utveckling under 2012, jämfört med 5,8 under 2011. 

En ny marknadsorganisation etablerades den 1 januari 2013 för att ytterligare stärka vår lokala närvaro och försäkra oss om närmare samarbeten med våra kunder. 

Idag meddelade vi att vi ingått avtal med FMV omfattande utveckling och modifiering av Gripen E, nästa generation av Gripen, Saabs stridsflygplan. Samtidigt erhölls en första utvecklingsbeställning på Gripen E. Vi är stolta över att fortsätta leverera ett världsledande stridsflygplan till Sveriges flygvapen. Sammanlagt omfattar avtalet möjliga beställningar relaterat till Gripen på totalt SEK 47,2 miljarder.

Trots utmanande marknadsförutsättningar bedömer vi att försäljningsintäkterna kommer öka något under 2013 jämfört med 2012 och vi förväntar oss en rörelsemarginal i 2013, exklusive väsentliga reavinster och engångsposter, som är i linje med 2012, exklusive väsentliga engångsposter, på 7,6 procent.

Press- och analytikerträff

Media och finansiella analytiker inbjuds till en press- och analytikerträff där VD Håkan Buskhe och CFO Magnus Örnberg presenterar Saabs resultat för helåret 2012.

Fredag 15 februari, klockan 10.00
Grand Hotel, Blasieholmshamnen 8, Stockholm, konferensrum Bolinderska Rummet

Anmäl ditt deltagande till:

E-post: susanne.vikman@saabgroup.com
Tel: +46 8 463 00 36

Direktsänd webbsändning

Om du inte har möjlighet att delta vid mötet kan du besöka http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Investor-relations/. Där finns en direktsänd webbsändning tillgänglig tillsammans med presentationsmaterialet. Alla som följer press- och analytikerträffen kan skicka frågor direkt till presentatörerna. Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig på Saabs webbplats efteråt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018
Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187214

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari kl. 07.30.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads