Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Valberedning inför Saabs årsstämma 2014

 Ledamöterna i valberedningen för Saab AB har nu utsetts. I enlighet med beslut av Saabs årsstämma har ledamöterna utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2013.

Valberedningen ska enligt årsstämmans beslut om en valberedningsprocess bestå av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en representant och därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Ledamöter i Saabs valberedning inför årsstämma 2014 är:

  • Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB
  • Petra Hedengran, Investor AB
  • Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
  • Tomas Hedberg, Swedbank Robur Fonder
  • Anders Algotsson, AFA Försäkring

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen representerar cirka 55 procent av det totala röstetalet i Saab AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2013.

Årsstämma för Saab AB kommer att hållas tisdagen den 8 april 2014.

Aktieägare som vill lämna förslag till Saabs valberedning kan göra detta på e-post: valberedningen@saabgroup.com eller med brev till adressen: Saab AB, Att: Valberedningen, Box 12062, 102 22 Stockholm. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 10 februari 2014.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober 2013, kl. 11.00.