Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Förändringar i Saabs organisation och koncernledning

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab genomför förändringar i affärsområdesstrukturen. Förändringarna görs för att utveckla och stärka organisationen i enlighet med den övergripande affärsstrategin. Samtidigt genomförs ändringar inom koncernledningen, som markerar ett generationsskifte.  Alla ändringar gäller från och med den 1 januari 2015. 

Ett nytt affärsområde:

I syfte att skapa en starkare och mer samordnad plattform för business-till-businessinriktade affärsenheter (B2B) skapas det nya affärsområdet Industrial Products and Services. Industrial Products and Services kommer att innehålla affärsenheterna Aerostructures (som idag ingår i affärsområdet Aeronautics), Avionics (som idag ingår i affärsområdet Electronic Defense Systems), det fristående tekniska konsultföretaget Combitech samt Saab Ventures produktportfölj (som idag ingår i Saab Corporate).

Affärsenheterna inom Industrial Products and Services skiljer sig från den övriga verksamheten inom Saab genom inriktningen mot B2B-kunder eller genom att de arbetar oberoende av Saabs huvudsakliga slutkunder. Övriga affärsområden inom Saab är inriktade mot en kundbas som i huvudsak består av myndigheter. Med olika kundgrupper i fokus, finns också olika behov av ledningsstrategier och prioriteringar. Möjligheterna att stärka verksamheten på lång sikt blir större i den nya organisationen. Industrial Products and Services kommer att arbeta med individuella tillväxtstrategier för varje affärsenhet.

Ändringar i koncernledningen:

Lennart Sindahl, vice VD och chef för Aeronautics, blir vice VD på heltid. Ulf Nilsson, som idag är chef för Gripen inom affärsområde Aeronautics, blir ny chef för affärsområde Aeronautics och tar plats i koncernledningen.

Nuvarande strategidirektör, Dan Jangblad, blir chef för det nya affärsområdet Industrial Products and Services och kvarstår som medlem av koncernledningen.

Jonas Hjelm, som idag är chef för marknadsområde Americas, blir ny chef för affärsområde Support & Services och tar plats i koncernledningen. Han ersätter Lars-Erik Wige, som lämnar koncernledningen och blir Senior Advisor till företagets VD.

Åsa Thegström, chef för Group Communication, tar plats i koncernledningen.

Ersättare till tjänsterna som strategidirektör respektive chef för marknadsområde Americas kommer att rekryteras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 2014 klockan 08.00