Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Kommuniké från Saabs årsstämma 2014

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs årsstämma hölls den 8 april 2014 i Stockholm.

På Saabs webbplats finns möjlighet att se och läsa anförande från Saabs VD och koncernchef Håkan Buskhe. Klicka på följande länk för att ta del av informationen: http://www.media-server.com/m/p/3dhpz5vu.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2013.

Utdelning

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 4,50 kronor per aktie och fredagen den 11 april 2014 som avstämningsdag för utdelning. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 16 april 2014.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelsen

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Håkan Buskhe, Johan Forssell, Sten Jakobsson, Sara Mazur, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Lena Treschow Torell, Marcus Wallenberg och Joakim Westh som styrelseledamöter. Marcus Wallenberg omvaldes som styrelseordförande. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman omvaldes Sten Jakobsson till vice ordförande i styrelsen.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet ska vara

1 230 000 kronor till styrelseordföranden, 525 000 kronor till vice ordföranden och 480 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning för arbete i revisionsutskottet skall vara 180 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och

120 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet är oförändrat och skall vara 135 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna har samma innehåll som de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2013.

Långsiktigt incitamentsprogram 2014 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram 2014 (”LTI 2014”), bestående av ett Aktiesparprogram 2014 och ett Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014. Syftet med programmet är att stimulera anställda till fortsatt långsiktigt engagemang och fortsatt goda prestationer samt öka koncernens attraktivitet som arbetsgivare. LTI 2014 bedöms ha en positiv påverkan på Saabs framtida utveckling och därmed vara till fördel för såväl aktieägare som de anställda i Saab-koncernen. LTI 2014 omfattar högst 1 340 000 aktier.

Kostnaden för incitamentsprogrammet vid en aktiekurs på 170 kronor kan maximalt uppgå till 228 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,5 % av de totala lönekostnaderna i Saab-koncernen 2013.

Aktiesparprogram 2014 är oförändrat jämfört med tidigare års program och omfattar samtliga tillsvidareanställda inom Saab koncernen. Programmet ger de anställda möjlighet att spara upp till 5 procent av baslönen för köp av aktier av serie B i Saab under tolv månader. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år och anställningen i Saab-koncernen kvarstår, kommer den anställde av Saab tilldelas motsvarande antal aktier vederlagsfritt. Detta program omfattar högst 900 000 aktier av serie B.

Det Prestationsrelaterade Aktieprogrammet har modifierats för att öka intresset för programmet i målgruppen. Syftet med ändringarna är att attrahera och behålla kompetens på konkurrenskraftiga villkor samt att bättre återspegla både Saabs affärsstrategi och finansiella mål. Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 riktas till högst 175 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Deltagarna kan spara ett belopp om max 7,5 procent av baslönen för köp av aktier av serie B under tolv månader. Investering som sker inom ramen för detta program tillgodoräknas även deltagaren i Aktiesparprogram 2014, dock upp till ett belopp om max 5 procent av baslönen. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år och anställningen i Saab-koncernen kvarstår, kommer den anställde att ha rätt till vederlagsfri matchning av prestationsaktier om prestationsmålen uppnåtts. Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 omfattar högst 440 000 B-aktier i Saab. Programmet ger den anställde rätt till 2-7 prestationsaktier för varje inköpt aktie. Antalet prestationsaktier kopplas till av styrelsen fastställda prestationsmål. Villkoren för prestationsmatchning baseras på tre av varandra oberoende mål: organisk försäljningstillväxt, rörelsemarginal efter avskrivningar samt operativt kassaflöde under räkenskapsåret 2015. Den relativa viktningen mellan målen är att 30 % av maximal tilldelning är hänförlig till organisk försäljningstillväxt, 40 % till rörelsemarginal efter avskrivningar och 30 % till operativt kassaflöde. Prestationsmålen kommer att fastställas av styrelsen med en miniminivå och en maximinivå för respektive prestationsmål. Styrelsen kommer att besluta om utfallet av prestationsmatchningen efter utgången av den ettåriga prestationsmätningsperioden, dvs. räkenskapsåret 2015. Om maximinivåerna för prestationsmålen uppnås eller överskrids kommer prestationsmatchning att uppgå till (och inte överskrida) det högsta antalet aktier om 440 000. Om prestationsutfallet understiger maximinivån men överstiger miniminivån, kommer en linjär proportionerad prestationsmatchning att ske. Ingen prestationsmatchning kommer att ske om prestationsutfallet uppgår till eller understiger miniminivån. Prestationsaktier tilldelas tre år efter investeringen, dvs normalt under 2018 och i januari 2019.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av högst 1 340 000 aktier av serie B i Saab för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram och Prestationsrelaterat Aktieprogram och för efterföljande överlåtelser över börs för att täcka vissa kostnader förenade med LTI 2014, huvudsakligen sociala avgifter. Årsstämman beslutade vidare att högst 1 340 000 aktier av serie B får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTI 2014. Överlåtelser skall ske vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i LTI 2014 har rätt att förvärva aktier, dvs. normalt under räkenskapsåret 2018 och i januari 2019.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier av serie B upp till max 10 % av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier i samband med eventuella företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier i samband företagsförvärv. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme vid finansiering av företagsförvärv. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa alternativa betalningsformer vid förvärv av bolag eller verksamhet.

Beslut fattades vidare om att bolaget skall äga rätt att i anledning av bolagets Aktiesparprogram 2010, 2011, 2012 och 2013, samt Prestationsrelaterade Aktieprogram 2010, 2011, 2012 och 2013, före nästa årsstämma, över börs överlåta högst 1 200 000 aktier av serie B i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Saab Grintek Technologies

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna överlåtelse av aktier i det sydafrikanska dotterbolaget Saab Grintek Technologies (Pty) Ltd till Imbani Holdings (Pty) Ltd.

Ärende från aktieägaren Carl-Johan Westholm

Årsstämman beslutade att inte bifalla Carl-Johan Westholms förslag att uppdra åt styrelsen att se över hanteringen av Saabs tvist med GP&C Systems International AB i syfte att få en avtalsenlig lösning istället för en fortsatt långdragen juridisk process.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2014 kl. 18.30.