Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Nytt samverkansavtal mellan Saab och Linköpings universitet

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och Linköpings universitet tecknar i dag ett samverkansavtal för att ytterligare främja gemensamma utbildnings- och forskningsprojekt.

Avtalet mellan Saab och Linköpings universitet innebär ett fördjupat samarbete för fortsatta gemensamma forskningsprojekt, bättre förutsättningar för att utbildningarna motsvarar näringslivets behov, samt ökad samverkan internationellt.

- Samarbetet med Linköpings universitet ger Saab tillgång till spetskompetens som är viktigt för vår förmåga att utveckla och behålla en världsledande position inom flyg- och systemteknik. Samarbetet ger också Saab en möjlighet att trygga en långsiktig tillgång på kvalificerade medarbetare, säger vd Håkan Buskhe.

- För Linköpings universitet är det ytterst viktigt att kunna erbjuda utbildningar som är relevanta för näringslivet. Det är inspirerande för studenterna och ger dem bra förutsättningar att bli attraktiva för arbetsgivarna efter examen, säger Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet.

Ett viktigt mål med samarbetet är att trygga en långsiktig tillgång av välutbildade ingenjörer. Saab är redan nu engagerat genom representanter i utbildningsnämnder och programråd. Saabs medarbetare anlitas som gästföreläsare och ordnar gemensamma karriärevent med Linköpings universitet. Det samarbetet ska utvecklas. Inom ramen för det nya avtalet bidrar Saab till exempel med 40 platser för examensarbeten och 50 praktikplatser.

Ett annat prioriterat område är samverkan inom forskning och utveckling. Linköpings universitet och Saab har idag många forskningsprojekt gemensamt inom bland annat intelligenta transportsystem, industriell produktion, sensorsystem, projektledning och öppen innovation. Inom avtalet finns också ett samarbete för att främja kommersialisering och nyttiggörande av forskningsresultat.

– Saab har redan i dag adjungerade professorer och industridoktorander vid universitetet, säger Peter Värbrand, vice rektor vid Linköpings universitet. Det ger relevans i forskningen och bidrar till att vi får en naturlig länk mellan universitet och näringslivet. Det nya avtalet kommer att öka möjligheterna för våra anställda att vistas i varandras miljöer.

En tredje viktig del i det nya avtalet handlar om ökade möjligheter för anställda vid såväl universitetet som i Saab att samverka i internationella miljöer, exempelvis genom stipendier för gästforskning i andra länder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saab Press Centre
+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Linköpings universitet
Elisabeth Falk, Kommunikation- och marknadsavdelningen,
013-28 10 14
elisabeth.falk@liu.se

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.