Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab emitterar 5,5-årigt lån

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab (SAAB B) har i dag emitterat ett 5,5-årigt lån under befintligt Medium Term Note-program (MTN). Saab har emitterat obligationer om MSEK 600, fördelat på MSEK 500 rörligt lån och MSEK 100 fasträntelån, med förfall 19 december 2019. Programmets totala storlek är SEK 3 miljarder och totalt har Saab emitterat obligationer uppgående till SEK 1,6 miljarder.

Syftet med transaktionen är att säkerställa en långsiktig finansiering av verksamheten och ge Saab ökad flexibilitet för finansiering av den löpande verksamheten och fortsatta förvärv. Saab har sedan tidigare ett outnyttjat svenskt företagscertifikatprogram uppgående till SEK 5 miljarder.

- Vi har valt att gå ut till marknaden med MSEK 600 vilket var i linje med vår målsättning. Räntenivå och kreditspread har glädjande verkat i vår favör sedan förra emissionen i december 2013, säger Stefan Lind, Group Treasurer för Saab.

Villkoren för emissionen är 3 månaders STIBOR + 125 räntepunkter och mid swap + 125 räntepunkter för lånen med rörlig respektive fast ränta. Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2014 kl. 08.45.