Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab och ThyssenKrupp har ingått en avsiktsförklaring om förvärv av ThyssenKrupp Marine Systems AB

ThyssenKrupp Industrial Solutions AG, ett dotterbolag till ThyssenKrupp AG, och Saab AB har idag undertecknat en icke bindande avsiktsförklaring om försäljning av det svenska varvet ThyssenKrupp Marine Systems AB (tidigare Kockums), med verksamhet i Malmö, Karlskrona och Muskö, till Saab.

Parterna har enats om att under förhandlingsfasen säkerställa att ThyssenKrupp Marine Systems ABs löpande verksamhet bibehålls. Transaktionen kommer att vara villkorad av myndighetsgodkännande. Förhandlingarna mellan Saab AB och ThyssenKrupp Marine Systems AB är i ett tidigt skede och mer information kommer att ges senare.

Avsiktsförklaringen är i linje med Saabs ambition att expandera sin verksamhet inom det marina området och svarar på Sveriges behov av en industriell lösning gällande design, produktion och underhåll av ubåtar och örlogsfartyg. Ett förvärv av ThyssenKrupp Marine Systems AB gör det möjligt för Saab att uppnå detta.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april kl.07.00.