Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab slutför förvärvet av TKMS AB (Kockums)

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs förvärv av det svenska varvet Thyssen Krupp Marine Systems AB (tidigare Kockums) har nu slutförts. Förvärvet stärker Saabs position som heltäckande leverantör av marina militära system. 

De beslut och godkännanden som var en förutsättning för Saabs förvärv av Thyssen Krupp Marine Systems AB (TKMS AB), har nu fattats. Företaget blir en affärsenhet inom Saabs affärsområde Security and Defence Solutions. Affärsenheten får namnet Saab Kockums. Verksamheten bedrivs primärt i Malmö, Karlskrona och Muskö, vilket Saab bedömer kommer ske även fortsättningsvis.

I juni tecknade Saab en avsiktsförklaring med FMV avseende det svenska försvarets undervattensförmåga. Saab har, i och med förvärvet av TKMS AB, tillsammans med svenska staten, säkerställt tillgång till existerande kunskap och immateriella tillgångar nödvändiga för fortsatt utveckling, produktion och underhåll inom undervattensområdet för såväl den svenska som den internationella marknaden.

– Förvärvet är i linje med vår strategi att utöka erbjudandet och stärka Saabs position på marknaden för militära marina system. Kockums har ett unikt erbjudande och en stark lokal närvaro på den svenska marknaden inom områdena ubåtar och örlogsfartyg. Förvärvet gör oss till en heltäckande leverantör av militära marina system. Vi ser dessutom god potential att expandera företagets nuvarande marknadsposition genom möjligheter på exportmarknaden, säger Håkan Buskhe, VD och koncernchef, Saab AB.

– Vi startar nu integrationen av Kockums i Saab med fokus på att nå full kapacitet och vi börjar omgående arbeta med de beställningar Sverige har lagt samt med leveranser till andra befintliga kunder. Därefter följer ett arbete för att öka verksamhetens effektivitet och lönsamhet. Detta är centralt för att långsiktigt vara internationellt konkurrenskraftiga. Det finns också goda synergier att uppnå med Saabs redan existerande marina verksamhet, säger Gunilla Fransson, affärsområdeschef för Security and Defence Solutions.

TKMS AB konstruerar, bygger och underhåller militära marina system såsom ubåtar och ytfartyg. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirling-systemet, ubåtsräddningssystem och minröjningssystem. Företaget har cirka 850 medarbetare och levererar system och produkter till marinen i Sverige, Australien och Singapore. Under verksamhetsåret 2012/2013 omsatte TKMS AB cirka SEK 1,7 miljarder (2011/2012: SEK 1,9 miljarder) och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till cirka MSEK 34 (2011/2012: MSEK 13).

Köpeskillingen uppgick till MSEK 340 och har finansierats med egna medel. Transaktionens påverkan på Saabs resultat för 2014 bedöms som icke väsentlig.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2014 kl. 12.00.