Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab utnyttjar återköpsbemyndigande till säkring av bolagets långsiktiga incitamentsprogram

Saabs årsstämma 2014 beslutade om bemyndigande för bolagets styrelse att´besluta om förvärv av egna aktier av serie B i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram och Prestationsrelaterat Aktieprogram. Saab meddelar att bolagets styrelse idag har beslutat utnyttja bemyndigandet för detta syfte.

Förvärv av aktier kommer endast att ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Förvärv av aktier skall kunna ske från och med 21 juli 2014 till och med årsstämman 2015. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av delårsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad.

Saabs innehav av egna aktier per den 26 maj 2014 uppgår till 2 546 949 aktier av serie B. Totala antalet aktier utgivna av Saab är för närvarande 109 150 344 och högsta antal aktier som nu avses återköpas uppgår till 1 340 000 aktier av serie B.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2014 kl. 16.00.