Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat för januari-september 2014

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB presenterar resultatet för januari-september 2014.

VD:s kommentar, Håkan Buskhe
Försvarsmarknaden präglas av hård konkurrens och marknadsläget är utmanande då försvarsanslagen har minskat under ett antal år. Dock förs många diskussioner, framförallt inom EU, om att öka försvarsanslagen, men inga beslut är tagna. För att bemöta detta stärker vi Saabs konkurrenskraft genom att kontinuerligt förbättra vårt erbjudande. Våra investeringar i forskning och utveckling görs för att skapa möjlighet till långsiktig tillväxt inom flera områden.

Under de första nio månaderna i år har två större lanseringar ägt rum; en ny generation av granatgeväret Carl-Gustaf M4 under det tredje kvartalet samt en ny generation av radarsystemen Giraffe AMB och Arthur under det andra kvartalet. Dessa är två viktiga områden där Saab är världsledande och fokus framåt läggs på marknad och försäljning.

Utvecklingen av Gripen E till Sverige fortsätter enligt plan och budget. Under augusti fattade regeringen beslut att fortskrida med Gripen E även utan ett andra land som partner.

Brasilienförhandling går enligt plan
Förhandlingarna med Brasilien gällande Gripen NG (Gripen E/F) går enligt plan och ambitionen är att nå ett avtal i närtid. I juli ingicks ett samförståndsavtal med den brasilianska flygplanstillverkaren Embraer avseende samarbete kring utveckling och produktion av Gripen för Brasilien. Bedömningen är att detta stärker Gripens position på marknaden ytterligare.

Den 22 juli slutfördes förvärvet av ThyssenKrupp Marine SystemsAB (TKMS, numera Saab Kockums). Nu fokuserar vi på att integrera verksamheten på ett effektivt sätt, samtidigt som arbetet med leveranser åt den svenska kunden har påbörjats.

Marknadsläget och status i olika beslutsprocesser påverkade orderingången negativt, framförallt återspeglas detta inom affärsområde Dynamics.

Orderingången uppgick till MSEK 10 199 (25 029) under de första nio månaderna. Under samma period föregående år mottogs utvecklings-beställningar omfattande SEK 13,2 miljarder för Gripen E.

Under det tredje kvartalet beställde Försvarets Materielverk (FMV) översyn av ubåten HMS Halland, vilket var en del i den avsiktsförklaring angående svenska försvarets undervattensförmåga om drygt SEK 11 miljarder som kommunicerades den 9 juni i år.

Försäljningsintäkterna uppgick till MSEK 16 102 (16 471). Under kvartalet ökade försäljningsintäkterna jämfört med samma period föregående år, framförallt till följd av ökade försäljningsintäkter inom Security and Defence Solutions, där bland annat Saab Kockums bidrog.

Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till MSEK 901 (811) med en rörelsemarginal på 5,6 procent (4,9). Justerat för jämförelsestörande poster* uppgick rörelseresultatet till MSEK 901 (1 042) och rörelsemarginalen till 5,6 procent (6,3).

De aviserade effektiviseringsåtgärderna fortlöper enligt plan och totalt sett har antalet heltidsekviva-lenter och externa konsulter minskat med cirka 860 sedan starten av 2013.

Oförändrad prognos
Trots ett svårbedömt marknadsläge och kostnader tagna för att avsluta Gripenkampanjen i Schweiz samt för Gripenkampanjen i Brasilien under tredje kvartalet, är prognosen för 2014 oförändrad.

Det operationella kassaflödet var negativt till följd av att vi haft stor upparbetning i större projekt samtidigt som vi investerar i utveckling för framtida tillväxt. Vi bedömer fortsatt att det operationella kassaflödet kommer vara positivt under andra halvåret.

Vinst per aktie efter utspädning uppgick till SEK 5,36 (4,21).

*Rörelseresultatet 2013 innefattar en jämförelsestörande post om MSEK 231 relaterat till en förlorad rättstvist.

Prognos för 2014:

  • Vi bedömer att försäljningsintäkterna 2014 kommer vara i linje med 2013.

  • Vi bedömer att rörelsemarginalen 2014, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, kommer vara något högre än rörelsemarginalen 2013 exklusive väsentliga jämförelsestörande poster.

Rörelsemarginalen 2013 exklusive väsentliga jämförelsestörande poster uppgick till 6,6 procent.

Finansiell översikt

MSEK Jan-sep 2014 Jan-sep 2013 Föränd-ring, % Kv 3 2014 Kv 32013 helår 2013
Orderingång 10 199 25 029 -59 2 073 2 993 49 809
Orderstock 54 910 42 407 29 59 870
Försäljningsintäkter 16 102 16 471 -2 5 130 4 723 23 750
Bruttoresultat 4 226 4 475 -6 1 330 1 264 6 328
Bruttomarginal, % 26,2 27,2 25,9 26,8 26,6
EBITDA 1 536 1 557 -1 477 515 2 367
EBITDA-marginal, % 9,5 9,5 9,3 10,9 10,0
Rörelseresultat (EBIT) 901 811 11 258 266 1 345
Rörelsemarginal, % 5,6 4,9 5,0 5,6 5,7
Periodens resultat 582 455 28 170 192 742
Resultat per aktie före utspädning, SEK 5,40 4,34 1,57 1,78 6,98
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 5,36 4,21 1,55 1,73 6,79
Räntabilitet på eget kapital, %* 7,6 8,8 6,3
Fritt kassaflöde ** -2 100 -2 013 -710 -940 -1 460
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -19,59 -18,44 -6,64 -8,61 -13,38
* Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod
** Från och med 1 januari 2014 rapporteras fritt kassaflöde för koncernen. Det benämndes tidigare operativt kassaflöde.Jämförelsetal för 2013 har omräknats enligt förändringen i redovisningsprinciper för samarbetsarrangemang (IFRS 11). Se vidare not 13. I tillämpliga fall har också jämförelsetal för 2013 för vissa affärsområden räknats om till följd av organisations- och strukturförändringar, se vidare not 14. De senare påverkar inte koncernen som helhet.

Press- och analytikerträff

Media och finansiella analytiker inbjuds till en press- och analytikerträff där VD Håkan Buskhe och CFO Magnus Örnberg presenterar Saabs resultat för januari-september 2014.

Torsdag 23 oktober, klockan 10.00
Grand Hotel, New York, Blaiseholmshamnen 8, Stockholm

Anmäl ditt deltagande till:
E-post: karoline.sandar@saabgroup.com
Tel: +46 8 463 01 48

Direkt webbsänding:
Du kan också ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor såväl via webben som i telefonkonferensen.

saab-interimreport.creo.se/141023

Telefonkonferens:
Var vänlig, ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer):
Sverige: +46 851999359
Storbritannien: +44 2076602077
USA: +18552692606

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0) 734 187 214
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2014 kl. 07.30.