Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat januari-december 2013

 Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för helåret 2013.

VD:s kommentar, Håkan Buskhe
2013 var ett historiskt år för Saab. Orderingången var den bästa någonsin, vi nådde viktiga genombrott och fick positiva besked. Samtidigt är marknaden utmanande och konkurrensen hård. Saab ska därför fortsätta fokusera på att vara ett innovativt och kostnadseffektivt företag, vilket är nyckelfaktorer för fortsatt framgång på en föränderlig marknad.

Under året har vi implementerat den nya marknadsorganisationen fullt ut, vilket ökat vår förmåga att förstå och möta kunders behov.

Inom affärsområdet Aeronautics kom flera banbrytande besked under året, särskilt kring Gripen. I februari tecknades avtal med Försvarets materielverk (FMV) om nästa generations stridsflygplan, Gripen E. I Schweiz godkände parlamentet anskaffandet av Gripen E. I maj 2014 kommer det schweiziska folket ta slutlig ställning i frågan genom en folkomröstning.

Under fjärde kvartalet meddelade även den brasilianska regeringen att den valt Gripen som sitt nästa stridsflygplan. Förhandlingar pågår nu med ambition att teckna ett avtal under 2014. Intresset för det högteknologiska och kostnadseffektiva stridsflygplanet Gripen har aldrig varit större.

Under året ingicks ett samarbetsavtal med Boeing för att gemensamt utveckla och bygga ett helt nytt, avancerat och kostnadseffektivt skolflygplan. Syftet är att delta i det amerikanska flygvapnets kommande upphandling av nya skolflygplan.

Orderingången ökade med 141 procent 2013 jämfört med 2012. Ökningen är främst hänförlig till de beställningar som FMV gjort avseende utveckling och produktion av Gripen E, men även till flera andra betydelsefulla beställningar som togs emot under året. Saab fick exempelvis en beställning på utveckling och integration av radar- och stridsledningssystem på en av den thailändska marinens fregatter. Brasilien lade beställningar på ett uppgraderingsprogram för det flygburna radarsystemet Erieye samt på den elektromagnetiska signalsensordelen av sitt gränsbevakningsprogram Sisfron.

Budgetåtstramningarna i USA påverkade vår tränings- och trafikledningsverksamhet i USA negativt. Affärsområdet Dynamics har även påverkats av budgetåtstramningar och förseningar i kunders investeringsprocesser, vilket resulterat i minskad orderingång jämfört med 2012.

Försäljningsintäkterna uppgick till MSEK 23 750, motsvarande en underliggande minskning med 2 procent. En lägre aktivitetsnivå noteras huvudsakligen inom affärsområdet Dynamics. Detta kompenserades av en tillväxt inom affärsområdena Aeronautics och Combitech.

Det rapporterade röreIseresultatet uppgick till MSEK 1 345 (2 050) och rörelsemarginalen uppgick till 5,7 procent (8,5). Beloppet innefattar en jämförelsestörande post om MSEK 231 relaterad till en förlorad rättstvist i Danmark rörande DACCIS. Justerat för väsentliga jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till MSEK 1 576 (1 843) och rörelsemarginalen till 6,6 procent (7,7).

Under året implementerades ytterligare effektiviseringsåtgärder inom samtliga affärsområden, bland annat minskningar av personalstyrkan genom omstruktureringar, kompetensväxlingsprogram och andra individuella lösningar. Åtgärderna bedöms bidra med cirka MSEK 500 i effektiviseringar vid slutet av 2014.

Affärsområdet Electronic Defence Systems gjorde kontinuerliga investeringar i produktutveckling under året för att stärka produktportföljen samt tog kostnader för rationaliseringsåtgärder, vilket ledde till en förlust för affärsområdet.

Totala utgifter för forskning och utveckling uppgick till 28 (25) procent av försäljningsintäkterna under 2013. Två områden var Gripen E samt radar- och sensorteknologi. Forskning och utveckling kommer vara fortsatt prioriterat för att driva tillväxt.

Det lägre operativa kassaflödet under 2013 är främst hänförligt till skillnader i när olika milstolpebetalningar i större projekt har mottagits, investeringar och förvärv, samt en utbetalning rörande en rättstvist.

Under fjärde kvartalet omklassificerade Saab, i enlighet med redovisningskraven, värdenedgången i investeringen i det indiska företaget Pipavav från eget kapital till finansnetto. Värdenedgången orsakades av en nedgång i aktiekursen och i den indiska valutan, rupie, gentemot svenska kronan sedan investeringstillfället. Omklassificeringen och nedskrivningen av investeringen påverkade årets resultat negativt med MSEK 133.

Vinst per aktie efter utspädning uppgick till SEK 6,79 (14,52).

Styrelsen föreslår en utdelning för 2013 om SEK 4,50 per aktie (4,50).

Prognos för 2014:

  • Vi bedömer att försäljningsintäkterna 2014 kommer vara i linje med 2013.
  • Vi bedömer att rörelsemarginalen 2014, exklusive väsentliga Jämförelsestörande poster, kommer vara något högre än rörelsemarginalen 2013 exklusive väsentliga jämförelsestörande poster.

Rörelsemarginalen 2013 exklusive väsentliga jämförelsestörande poster uppgick till 6,6 procent.

Finansiell översikt

MSEK jan-dec 2013 jan-dec 2012 Förändring, % okt-dec 2013 okt-dec 2012
Orderingång 49 809 20 683 141 24 780 4 928
Orderstock 59 870 34 151 75
Försäljningsintäkter 23 750 24 010 -1 7 279 7 306
Bruttoresultat 6 328 7 208 -12 1 853 2 275
Bruttomarginal, % 26,6 30,0   25,5 31,1
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 2 367 3 186 -26 810 924
EBITDA-marginal, % 10,0 13,3   11,1 12,6
Rörelseresultat (EBIT) 1 345 2 050 -34 534 655
Rörelsemarginal, % 5,7 8,5 7,3 9,0
Periodens resultat 742 1 560 -52 287 550
Resultat per aktie före utspädning, SEK 6,98 15,00 2,64 5,19
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 6,79 14,52 2,57 5,03
Räntabilitet på eget kapital, %* 6,3 12,8
Operativt kassaflöde ** -1 480 -396 274 547 264
Operativt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -13,56 -3,63 5,01 -2,42
* Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod        
** Det operativa kassaflödet inkluderar kassaflöde från den löpande verksamheten
om MSEK -682 (350) och kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive
förändring av kortfristiga placeringar och andra räntebärande finansiella tillgångar om MSEK -798 (-746)
       
Alla belopp för 2012 har omräknats enligt förändringen i redovisningsprinciper för pensioner (IAS 19).

Press- och analytikerträff

Media och finansiella analytiker inbjuds till en press- och analytikerträff där VD Håkan Buskhe och CFO Magnus Örnberg presenterar Saabs resultat för helåret 2013.

Torsdagen den 13 februari, klockan 10.00
Grand Hotel, Blasieholmshamnen 8,Stockholm. Konferensrum: New York

Anmäl ditt deltagande till:
E-post: karoline.sandar@saabgroup.com
Tel: +46 8 463 02 45

Direktsänd webbsändning
Om du inte har möjlighet att delta vid presskonferensen kan du besöka http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Investor-relations/. Där finns en direktsänd webbsändning tillgänglig tillsammans med presentationsmaterialet. Alla som följer press- och analytikerträffen kan skicka frågor direkt till presentatörerna. Webbsändningen finns tillgänglig även efteråt på Saabs webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com
Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187214

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari kl 07.30.