Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Träffa Saab i Almedalen 2014

Under årets Almedalsvecka arrangerar och medverkar försvars- och säkerhetsföretaget Saab i en rad olika seminarium och debatter inom områdena teknik, forskning och innovation, jämställdhet samt försvar och säkerhet. Följ Saabs Almedalsblogg och aktiviteter under veckan på www.saabgroup.com/almedalen2014

Seminarier som Saab är med och arrangerar:

Hur rustad är den demokratiska välfärdsstaten för cyberangrepp och allvarliga IT-störningar?
Dag: 1 juli 2014
Tid: 11.45-12.30
Plats: S:t Hansgatan 11, Försvarspolitisk arena

Beskrivning: Kritiska system för ström, olja, flyg och militär är utsatta för cyberattacker. Det samma gäller många företag och myndigheter. Vem eller vilka är ansvariga för att försvara oss mot detta och hur samarbetar vi mellan myndigheter och företag för att gemensamt minska hoten?

Medverkande: Peter Hultqvist, Riksdagsledamot, (S). Mikael Oscarsson, Riksdagsledamot, (Kd). Nils Svartz, Överdirektör, MSB. Lars Jernbäcker, Saab. Staffan Truve, Recorded Future. Hans Hentzell, moderator, Swedish ICT research.

Ungdomsförbundens försvarsberedning redovisar sin syn på svensk försvarspolitik
Dag: 1 juli 2014
Tid: 15.30 - 16.15
Plats: S:t Hansgatan 11, Försvarspolitisk arena

Beskrivning: Ungdomsförbunden gick vid årsskiftet samman i en försvarsberedning med namnet ”Försvaret i framtiden”. De har under våren tagit fram sin syn på svensk försvarspolitik och framtida försvarsförmåga utifrån Försvarsberedningens rapport. Vilket perspektiv har ungdomsförbunden? Är åsikterna de samma?
 
Medverkande: Mattias Kristenson, Säkerhetspolitisk talesperson, SSU. Erik Bengtzboe, förbundsordförande, MUF. Sara Skyttedal, förbundsordförande, KDU. Stefan Lindborg, förbundsordförande, Ung Vänster. Linda Nordlund, förbundsordförande, LUF. Hanna Wagenius, förbundsordförande, CUF. Annika Nordgren Christensen, moderator.

Ett gott klimat för flyg- och rymdforskningen - Om samverkan mellan stat och näringsliv för hållbar utveckling och konkurrenskraft
Dag: 2 juli 2014
Tid: 11.00 - 12.00
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Swedavias Gate Almedalen

Beskrivning: Sverige är i dag ett högteknologiskt land vars industri står för stora exportintäkter och ligger i frontlinjen inom miljöområdet. Det är framsynta statliga satsningar på forskning och utveckling som har lagt grunden till den positionen. Gripen är bara ett exempel där denna samverkan mellan stat och näringsliv har skapat exportintänkter, framgångsrika samarbeten med universitet och högskolor samt inte minst nya produkter och nya små och medelstora företag inom helt andra branscher, tack vare spridningen av avancerad teknik. Hur ser viljan till samverkan ut i dag och i vår närmaste framtid? Finns modet att satsa nu när effekten blir synlig först om 10-15 år? Hur kan statliga satsningar på forskning, utveckling och innovation stärkas för att möta utmaningarna inom miljöområdet och för att Sverige även i fortsättningen ska vara en högteknologisk industrination?
 
Medverkande: Stefan Gardefjord, VD SSC. Pontus de Laval, Chief Technology Officer, Saab. Niclas Gustavsson, Director Business Development LFV. Anders Blom, Forskningschef vid FOI. Joakim Appelquist, Direktör och avd.chef, Internationella avd. Vinnova. Anna Wilson, Generalsekreterare Svenskt Flyg, moderator.

Obemannat och fjärrstyrt – om människan, maskinen och de nya möjligheterna
Dag: 2 juli 2014
Tid: 13.00 - 14.00
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, East Swedeb Garden

Beskrivning: Med ny teknologi ändras samspelet mellan människa och maskin samtidigt som nya möjligheter skapas i en bransch som på en och samma gång är både innovativ och konservativ – flygbranschen. Det obemannade och fjärrstyrda är snart ett naturligt inslag i form av flygande farkoster utan pilot i cockpit och av flygtrafikledning på distans där kameror och skärmar är flygledarens förlängda ögon. Hur mogen är tekniken och varför behövs den? Är obemannat svaret på några av vår tids stora miljöutmaningar? Vad blir människans roll i framtiden och hur vinner vi acceptans för det obemannade och fjärrstyrda? Hur ska lagstiftningen moderniseras för att hantera den nya verkligheten? Panelen nulägesrapporterar och framtidsspanar.
 
Medverkande: Yvonne Rosmark, Näringslivschef, Linköpings kommun. Paul Lindvall, Kommunstyrelsens ordförande, Linköpings kommun. Olle Sundin, GD, LFV. Gunnar Holmberg, Developement UAV, Saab. Johan Bergenäs, Deputy Director Managing Across Boundaries, Stimson & LiU. Ingrid Cherfils, Sjö- och luftfartsdirektör, Transportstyrelsen. Håkan Gunnarsson, moderator.

En försvarsmaterielmarknad för ett hållbart försvar
Dag: 2 juli 2014
Tid: 11.45 - 12.30
Plats: S:t Hansgatan 11, Försvarspolitisk arena

Beskrivning: Sverige är idag i hög grad beroende av en fungerande internationell marknad för försvarsmateriel. Enligt materielförsörjningsstrategin ska internationell samverkan vara huvudalternativet och nyanskaffning första hand ske av på marknaden befintlig, färdigutvecklad och beprövad materiel. Detta innebär att den internationella marknaden hamnar i fokus för svensk försvarsmaterielförsörjning och att både import och export kommer bli allt vanligare begrepp. Givet detta är det viktigt att Sverige är med och påverkar den internationella försvarsmaterielmarknaden. Denna är idag inte lika utvecklad som andra marknader och är både fragmenterad och i allt för hög grad styrd av enskilda nationella intressen. Hur kan Sverige bidra till att en fungerande marknad utformas? Vilka regelverk och krav bör finnas i en kontext när import och likabehandling av leverantörer blir allt viktigare? Hur kan politiken bidra till att skapa sunda marknadsvillkor som i slutänden stärker Sveriges försvarsförmåga?
 
Medverkande: Lena Erixon, generaldirektör, FMV. Jan Salestrand, generallöjtnant, Försvarsmakten. Robert Limmergård, generalsekreterare, SOFF. Staffan Danielsson, riksdagsledamot, (C). Peter Hultqvist, riksdagsledamot, (S). Annika Nordgren Christensen, moderator.

Framtidens flygare och rymdfarare – Kompetensförsörjning och attraktionskraft i en högteknologisk bransch
Dag: 2 juli 2014
Tid: 14.00-14.45
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, East Sweden Garden

Beskrivning: Svensk luftfart skapar i dag omkring 80 000 jobb i Sverige, från flygledarskolan på Sturup i söder till rymdbasen Esrange i Kiruna i norr. Vilken kompetens behöver flyg- och rymdindustrin i en framtid där människans roll förändrats och maskin och teknik tagit ett allt större utrymme? Ger skolan tillräcklig kunskap inom teknik och naturvetenskap och väcks elevernas experimentlusta till liv på lektionstid? Hur gör vi ingenjörsyrket attraktivt? Kan lärlingsutbildningar vara en nyckel för att locka fler ungdomar till flyg- och rymdindustrin?
 
Medverkande: Eva Wigren, Chef Industriell utveckling, Teknikföretagen. Johan Lilliecreutz, VD Innovationskontorett Linköpings Universitet. Peter Engberg, VD Industrikompetens. Karin Johansson, Communication Manager, Universum. Maria Bladh, konsult, Etteplan. Leon Poot, Master stud. Aeronautical Engineering, Linköpings Universitet.

Gripen i världen - är export viktigt?
Dag: 2 juli 2014
Tid: 16.45 - 17.30
Plats: S:t Hansgatan 11, Försvarspolitisk arena

Beskrivning: De senaste två åren har varit händelserika för Gripen-systemet. Utvecklingen av nästa generation, Gripen E, och framgångar på exportmarknaden har stått i centrum för uppmärksamheten. Idag är intresset för Gripen-systemet bland andra länder större än någonsin och möjligheterna att hitta exportkunder och samarbetspartners goda. Samtidigt innebär det stora intresset och den höjda exportambitionen utmaningar för Sverige. Välkommen till ett seminarium där vi ska diskutera detta och försöka behandla frågeställningar som varför andra länder är intresserade av Gripen-systemet, varför exporten har betydelse och vilken försvarsnytta den har, samt vilka krav exporten ställer på de försvarsrelaterade- och exportfrämjande myndigheterna och på industrin?
 
Medverkande: Ulf Hammarström, Generaldirektör, Försvarsexportmyndigheten. Kjell Johnsson, Saab, Jan Salestrand, Chef Ledningsstaben, Försvarsmakten. Peter Hultqvist, Ordf Försvarsutskottet, (S). Cecilia Widegren, Vice ordf Försvarsutskottet, (M). Anna Wieslander, Moderator, stf Dir Utrikespolitiska institutet.

Kan ny teknik hålla liv i de mindre flygplatserna?
Dag: 3 juli 2014
Tid: 15.30 - 16.30
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Gate Almedalen

Beskrivning: Sverige har idag en god tillgång till flygplatser som knyter samman regioner i Sverige och i Europa med varandra. En stor del av den svenska befolkningen har inte mer än en timmes restid till närmaste flygplats. Flygplatserna bidrar till utveckling och tillväxt i hela landet. De höga kostnaderna och dålig lönsamhet gör det emellertid svårt att hålla liv i Sveriges regionala flygplatser. Utan de mindre flygplatserna skulle närheten till flyget utanför storstadsregionerna försvinna. Med modern flygledarteknik – sk Remote Tower – kan kostnaderna för flygledning avsevärt minskas vilket skapar förutsättningar för livskraftiga flygplatser över hela landet. Frågeställningar som kommer beröras under seminariet är vilken betydelse flygplatserna har för utveckling, tillväxt och tillgänglighet, vilka konsekvenser det skulle få om antalet flygplatser minskar och vilka möjliga lösningar som finns för att säkra en livskraftig flygplatsinfrastruktur.
 
Medverkande: Peter Larsson, VD, Svenska regionala flygplatser AB. Mari Torstensson, VD, Norrköping Airport. Brita Saxton, Generaldirektör, Trafikanalys. Per Ahl, Head of Traffic Management, Saab Western Europe. Niclas Gustavsson, Director Business Development, LFV. Fredrik Follin, Senior ATM expert, Swedavia. Jan-Evert Rådhström (M), Vice ordförande, Trafikutskottet. Monica Green (S), Trafikutskottet.

Är jämställdhet en fråga om semantik?
Dag. 4 juli 2014
Tid: 11.00 - 12.00
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, East Sweden Garden

Beskrivning: Antalet kvinnor som läser tekniska utbildningar och arbetar i teknikföretag har ökat under senare år men är fortfarande på en alltför låg nivå. För att teknikföretag ska bli jämställda arbetsplatser måste andelen anställda kvinnor öka drastiskt. Hur får man fler kvinnor att välja teknikutbildningar och senare söka sig till jobb i teknikbolag? Vilka verktyg används idag på högskolorna och vad kan göras annorlunda? Många högskolor och arbetsgivare upplever att sättet man formulerar sig på i kurskataloger och jobbannonser har en stor betydelse. Kan det vara så att ett verktyg handlar om något så simpelt som semantik – hur kommer det sig annars att så många fler tjejer söker sig till ”Design och produktframtagning” än ”Maskinteknik”, fastän utbildningarna är snarlika eller att teknikföretaget Saab söker kvinnor med genomtänka platsannonser. Detta och mycket annat kommer att diskuteras på Saabs seminarium ”Är jämställdhet en fråga om semantik?”. 

Medverkande: Lena Eliasson, Head of Group HR, Saab. Jonas Persson, VD, Microsoft Sverige. Emelie Andrén Meiton, Grundare av, Womengineerorg. Eva Malmström Jonsson, Prorektor Professor, KTH. Sofia Falk, Moderator, Wiminvest.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saab Press Centre,

+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.