Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Valberedning inför Saabs årsstämma 2015

Ledamöterna i valberedningen för försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB har nu utsetts. I enlighet med beslut av Saabs årsstämma har ledamöterna utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2014.

Valberedningen ska enligt årsstämmans beslut om en valberedningsprocess bestå av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en representant och därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen. 
 
Ledamöter i Saabs valberedning inför årsstämma 2015 är:

  • Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB
  • Petra Hedengran, Investor AB
  • Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
  • Tomas Hedberg, Swedbank Robur Fonder
  • Anders Algotsson, AFA Försäkring

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande, revisor samt styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen representerar cirka 56 procent av det totala röstetalet i Saab AB enligt ägarförhållanden per den 31 augusti 2014.

Årsstämma för Saab AB kommer att hållas onsdagen den 15 april 2015.

Aktieägare som vill lämna förslag till Saabs valberedning kan göra detta på e-mail: valberedningen@saabgroup.com eller med brev till adressen: Saab AB, Att: Valberedningen, Box 12062, 102 22 Stockholm. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 16 februari 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 oktober 2014, kl. 13.30.