Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs årsstämma 2015

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs årsstämma hölls den 15 april 2015 i Stockholm.

På Saabs webbplats finns möjlighet att ta del av Saabs VD och koncernchef Håkan Buskhes anförande liksom anförande av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg. Se länk: https://saab-agm.creo.se/2015/.
.
Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2014.

Utdelning
Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 4,75 kronor per aktie och fredagen den 17 april 2015 som avstämningsdag. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 22 april 2015.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Håkan Buskhe, Johan Forssell, Sten Jakobsson, Sara Mazur, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Lena Treschow Torell, Marcus Wallenberg och Joakim Westh som styrelseledamöter. Marcus Wallenberg omvaldes som styrelseordförande. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman omvaldes Sten Jakobsson till vice ordförande i styrelsen.

Arvode till styrelse och revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet ska vara 1 400 000 kronor till styrelseordföranden, 600 000 kronor till vice ordföranden och 550 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning för arbete i revisionsutskottet skall vara 180 000 kronor till ordförande och 120 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet skall vara 135 000 kronor till ordförande och 80 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Revisor
Stämman beslutade att omvälja PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2019.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (”LTI 2015”), bestående av ett Aktiesparprogram 2015 och ett Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015. Villkoren för LTI 2015 motsvarar villkoren för LTI 2014. LTI 2015 omfattar högst 1 340 000 aktier av serie B.

Aktiesparprogram 2015 omfattar alla tillsvidareanställda inom Saab koncernen. Deltagarna kan spara upp till 5 procent av baslönen för köp av aktier av serie B i Saab under tolv månader. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år och anställningen i Saab-koncernen kvarstår, kommer den anställde av Saab tilldelas motsvarande antal aktier vederlagsfritt. Detta program omfattar högst 900 000 aktier av serie B.

Det Prestationsrelaterade Aktieprogrammet 2015 riktas till högst 175 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Deltagarna kan spara ett belopp om max 7,5 procent av baslönen för köp av aktier av serie B under tolv månader. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år och anställningen i Saab-koncernen kvarstår, kommer den anställde att ha rätt till vederlagsfri matchning av prestationsaktier om prestationsmålen uppnåtts. Programmet ger den anställde rätt till 2-7 prestationsaktier för varje inköpt aktie beroende på grupptillhörighet. Antalet prestationsaktier kopplas till av styrelsen fastställda prestationsmål. Villkoren för prestationsmatchning baseras på tre av varandra oberoende mål: organisk försäljningstillväxt, rörelsemarginal efter avskrivningar samt fritt kassaflöde under räkenskapsåret 2016. Prestationsmålen fastställs av styrelsen med en miniminivå och en maximinivå för respektive prestationsmål. Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 omfattar högst 440 000 B-aktier i Saab.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av högst 1 340 000 aktier av serie B i Saab för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Saabs incitamentsprogram och för efterföljande överlåtelser över börs för att täcka vissa kostnader förenade med LTI 2015, huvudsakligen sociala avgifter. Stämman beslutade vidare att högst

1 340 000 aktier av serie B får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTI 2015. Överlåtelser skall ske vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i LTI 2015 har rätt att förvärva aktier, dvs. normalt under räkenskapsåret 2019 och i januari 2020.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier av serie B upp till max 10 % av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier i samband med eventuella företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier i samband företagsförvärv. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme vid finansiering av företagsförvärv.
Beslut fattades vidare om att bolaget skall äga rätt att i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram, före nästa årsstämma, över börs överlåta högst 1 200 000 aktier av serie B i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2015 kl. 18.00.