Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat för januari-september 2015

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB presenterar resultatet för januari-september 2015.

VD Håkan Buskhes kommentar:

I september mottogs ordern på 36 Gripen NG från den brasilianska regeringen. Det är den största exportordern i Saabs historia, liksom en av de största svenska exportaffärerna någonsin. Ordern uppgick till SEK 39,3 miljarder och bokades i det tredje kvartalet.

Saab har nu en orderstock på SEK 105 miljarder, vilket är mer än fyra gånger årsomsättningen. Vårt fokus är att säkerställa effektiva leveranser till kund. Samtidigt ska Saab dra nytta av den förbättrade marknadspositionen i syfte att utvecklas ytterligare och att fortsätta öka orderingången.

Ökade försäljningsintäkter
Under årets första nio månader uppgick försäljningsintäkterna till MSEK 17 116 (16 102), en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. Affärsområdet Aeronautics ökade försäljningsintäk-terna kraftigt till följd av delleveranser avseende Gripen till Sverige och Brasilien.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 553 (901) under perioden och rörelsemarginalen till 3,2 procent (5,6). Resultatet påverkas av fortsatta investeringar i samarbetet med Boeing avseende amerikanska flygvapnets upphandling av skolflygplan, det så kallade T-X-programmet, och en förlust inom affärsområdet Dynamics till följd av låg orderingång tidigare år.

Kassaflödet stärktes under det tredje kvartalet, huvudsakligen till följd av milstolpebetalningar inom Saab Kockums och Gripen-programmen.

Komplex försvarsmarknad
Försvarsmarknaden är fortsatt starkt påverkad av stora geopolitiska förändringar och det världsekonomiska läget. Försvarsindustrin satsar stora summor, varav alltmer egenfinansierat, på teknologiutveckling i projekt som ofta har långa ledtider. Dessutom föregås större försvarsupphandlingar av politiska processer, vilka ofta är svårbedömda både vad gäller tidsåtgång och utfall.

Intresset för Saabs stora system, såsom flygstridssystemet Gripen, ubåtssystemet A26 och radarsystem, ökar. Detta innebär, trots marknadsläget, stora affärsmöjligheter för Saab. Men det ställer också krav på upprätthållande av en viss kapacitet även mellan större projekt, som fortlöpande investeringar i forskning och utveckling, samt att vissa satsningar görs innan kontrakt tecknats i syfte att bibehålla och öka konkurrenskraften.

Fortsatt fokus på effektiviseringar
Vi förväntar oss en organisk försäljningstillväxt under 2015. Denna kan till stor del hanteras med befintliga resurser, samtidigt som vi ser effektiviserings-möjligheter för att öka lönsamheten. Som ett första steg mot en ökad effektivisering och större marknadsfokus kommer vi från 1 januari 2016 genomföra en organisationsförändring. Affärsområdet Security and Defence Solution (SDS) kommer upphöra och dess affärsenheter flyttas till övriga affärsområden. Bedömningen är att det möjliggör ökade synergier i verksamheten och säkerställer fokus på marknaden. Samtidigt som organisationsförändringen sker så stärker vi de funktionella processerna inom Saab. Åtgärder görs i syfte att minska administrativa kostnader, skapa interna synergier och skapa ett än större fokus på resultatstyrning.

Oförändrad prognos för 2015
Under året har ett antal betydande affärsmöjligheter medfört att utvecklings- och marknadssatsningar ökat. Utfall i dessa affärsmöjligheter kan komma att ha en betydande effekt på årets resultat- och balansräkning.

Prognosen för 2015 är oförändrad.

Prognos oförändrad för 2015:

  • Försäljningstillväxten under 2015 bedömer vi kommer vara högre än Saabs långsiktiga finansiella mål: en årlig organisk tillväxt på 5 procent.
  • Rörelsemarginalen 2015 bedömer vi kommer att vara i linje med 2014 exklusive väsentliga jämförelsestörande poster. 2015 kommer rörelsemarginalen att påverkas negativt av ökade egenfinansierade satsningar på forskning och utveckling inom Aeronautics.

Finansiell översikt

MSEK Jan-sep 2015 Jan-sep 2014 Förändring, % Kv3 2015 Kv3
2014
Helår 2014
Orderingång 62 599 10 199 514 43 603 2 073 22 602
Orderstock 105 486 54 910 92 60 128
Försäljningsintäkter 17 116 16 102 6 5 787 5 130 23 527
Bruttoresultat 3 956 4 226 -6 1 282 1 330 6 077
Bruttomarginal, % 23,1 26,2 22,2 25,9 25,8
EBITDA 1 259 1 536 -18 429 477 2 523
EBITDA-marginal, % 7,4 9,5 7,4 9,3 10,7
Rörelseresultat (EBIT) 553 901 -39 186 258 1 659
Rörelsemarginal, % 3,2 5,6 3,2 5,0 7,1
Periodens resultat 293 582 -50 36 170 1 168
Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,47 5,40 0,25 1,57 10,86
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,45 5,36 0,24 1,55 10,78
Räntabilitet på eget kapital, %* 7,8 7,6 9,9
Fritt kassaflöde  -1 595 -2 100 487 -710 -1 094
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -14,99 -19,59 4,57 -6,64 -10,23
* Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.

Press- och analytikerträff

Media, investerare och finansanalytiker inbjuds till presentationen av Saabs delårsrapport för perioden januari-september och det tredje kvartalet 2015.

Datum: Fredagen den 23 oktober, klockan 10.00.
Plats: Grand Hôtel, Blasieholmshamnen 8, Stockholm
Lokal: New York

Du är välkommen att delta på plats på Grand Hôtel, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webb och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning:
http://saab-interimreport.creo.se/151023

Telefonkonferens:
Var vänlig, ring in på något av numren nedan:
Sverige: +46 8 566 426 66
Storbritannien: +44 20 342 814 09
USA: +1 866 385 9214

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga i efterhand på http://saabgroup.com/investor-relations.

Anmäl ditt deltagande till:
E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com
Tel: +46 8 463 02 45

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0) 734 18 72 14

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2015 kl. 07.30.