Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat januari-mars 2015

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för januari-mars 2015.

VD Håkan Buskhes kommentar:

Givet den utmanande marknaden har Saab börjat året som förväntat.

Arbetet med förberedelserna för utveckling och produktion av 36 Gripen NG till det brasilianska flygvapnet fortgår. Vi förväntar oss att avtalet med den brasilianska regeringen träder i kraft under det andra kvartalet och det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka SEK 39,3 miljarder. Vi ser även fram emot att förhandlingarna kring produktion av nästa generations ubåt till Sverige, A26, fortskrider. Därutöver ser vi många olika intressanta affärsmöjligheter.

Marknaden karakteriseras dock fortfarande av utmanande förhållanden där kundernas beställningar skjuts på framtiden av bland annat ekonomiska skäl. Under det första kvartalet har vi även sett att politiska ställningstaganden påverkat i negativ riktning. Detta har sammantaget ökat marknadsrisken och vi förväntar oss att den ökade risken kvarstår under kommande kvartal.

Orderingången under kvartalet uppgick till MSEK 4 800 (4 078). Ökningen kan främst hänföras till att affärsområdet Electronic Defence Systems fått en stor följdorder på missilskyddssystem från den indiska försvarsmakten. Dessutom har viktiga beställningar inom flygledar- och undervattenssystem erhållits.

En del av Saabs tillväxtstrategi är att växa tillsammans med partners på olika marknader. Därför etableras och utvecklas samarbeten där vi ser betydande tillväxtmöjligheter. Ett exempel är samarbetet med nederländska varvsgruppen Damen, som etablerades under det första kvartalet. Detta är ett sätt att positionera Saab och Damen inför en framtida ubåtsupphandling i Nederländerna, samt en ambition att erbjuda gemensamma lösningar även på andra marknader.

Orderstocken uppgick vid periodens slut till MSEK 59 811 (58 608).

Gripen E in i ny fas
Försäljningsintäkterna ökade med 2 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till MSEK 5 389 (5 280). Affärsområdet Dynamics redovisade lägre försäljningsintäkter till följd av en längre tids minskande orderingång. Affärsområdet Aeronautics visade lägre försäljningsintäkter än föregående år, vilket beror på att Gripen E övergår från utvecklingsfas till produktionsfas. I de stora projekten följde leveranserna, med Gripen E i spetsen, plan. Affärsområdet Security and Defence Solutions visade tillväxt, främst hänförlig till undervattensverksamheten som förvärvades 2014.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 210 (270), motsvarande en rörelsemarginal om 3,9 procent (5,1). Det är främst en förändrad produkt- och projektmix samt kostnader för utveckling relaterad till T-X-programmet, där Saab samarbetar med Boeing, som lett till lägre rörelsemarginal under kvartalet.

Periodens resultat uppgick till MSEK 90 (176), där valutakursförändringar påverkade finansnettot negativt med MSEK 63 under det första kvartalet.

Det operationella kassaflödet under kvartalet uppgick till MSEK -805 (-168). Förändringen beror på en större minskning i sålda kundfordringar under första kvartalet 2015 än under 2014.

Vinst per aktie efter utspädning uppgick till SEK 0,79 (1,63).

Prognosen för 2015 är oförändrad.

Prognos för 2015:

  • Försäljningstillväxten under 2015 bedömer vi kommer vara högre än Saabs långsiktiga finansiella mål: en årlig organisk tillväxt på 5 procent.
  • Rörelsemarginalen 2015 bedömer vi kommer att vara i linje med 2014 exklusive väsentliga jämförelsestörande poster. 2015 kommer rörelsemarginalen att påverkas negativt av ökade egenfinansierade satsningar på forskning och utveckling inom Aeronautics.

Finansiell översikt

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Förändring, % Helår 2014
Orderingång 4 800 4 078 18 22 602
Orderstock 59 811 58 608 2 60 128
Försäljningsintäkter 5 389 5 280 2 23 527
Bruttoresultat 1 316 1 361 -3 6 077
Bruttomarginal, % 24,4 25,8 25,8
EBITDA 438 476 -8 2 523
EBITDA-marginal, % 8,1 9,0 10,7
Rörelseresultat (EBIT) 210 270 -22 1 659
Rörelsemarginal, % 3,9 5,1 7,1
Periodens resultat 90 176 -49 1 168
Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,80 1,64 10,86
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,79 1,63 10,78
Räntabilitet på eget kapital, %* 9,3 5,5 9,9
Fritt kassaflöde  -941 -316 -1 094
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -8,84 -2,95 -10,23

*Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månaders period.


Press- och analytikerträff

Saab inbjuder till en press- och analytikerträff där VD och koncernchef Håkan Buskhe och finansdirektör Magnus Örnberg presenterar Saabs resultat för januari-mars 2015.

Datum: Fredagen den 24 april, klockan 10.00
Adress: Grand Hôtel, Blasieholmshamnen 8, Stockholm
Lokal: New York

Du är välkommen att delta på plats på Grand Hôtel, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning:
http://saab-interimreport.creo.se/150424/

Telefonkonferens:
Var vänlig, ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer):
Sverige: +46 8 566 426 69
Storbritannien: +44 20 342 814 06
USA: +1 855 753 22 36

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations.

Anmäl ditt deltagande till:
E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com
Tel: +46 8 463 02 45

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2015 kl 07.30.