Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs årsstämma 2016

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs årsstämma hölls den 14 april 2016 i Linköping.

På Saabs webbplats finns möjlighet att ta del av Saabs VD och koncernchef Håkan Buskhes anförande liksom anförande av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg. Se länk: http://saabgroup.com/sv/about-company/corporate-governance/arsstamma_2016/.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2015.

Utdelning
Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 5,00 kronor per aktie och måndagen den 18 april 2016 som avstämningsdag. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 21 april 2016.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Styrelsen
I enlighet med valberedningens förslag valdes Bert Nordberg som ny styrelseledamot. Vidare omvaldes Håkan Buskhe, Johan Forssell, Sten Jakobsson, Sara Mazur, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Lena Treschow Torell, Marcus Wallenberg och Joakim Westh som styrelseledamöter. Marcus Wallenberg omvaldes som styrelseordförande. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman omvaldes Sten Jakobsson till vice ordförande i styrelsen.

Arvode till styrelse och revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet ska vara 1 430 000 kronor till styrelseordföranden, 610 000 kronor till vice ordföranden och 560 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning för arbete i revisionsutskottet skall vara 200 000 kronor till ordförande och 135 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet skall vara 135 000 kronor till ordförande och 80 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram 2016 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2016 (”LTI 2016”), som består av Aktiesparprogram 2016 och Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016. Villkoren för LTI 2016 motsvarar villkoren för LTI 2015. LTI 2016 omfattar högst 1 340 000 B-aktier.

Aktiesparprogram 2016 omfattar alla tillsvidareanställda. Deltagarna kan spara upp till 5 procent av baslönen för köp av B-aktier i Saab. Om de köpta aktierna behålls under tre år och anställningen i Saab-koncernen kvarstår tilldelas den anställde motsvarande antal aktier vederlagsfritt av Saab. Detta program omfattar högst 900 000 B-aktier.

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016 riktas till högst 175 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Deltagarna kan spara ett belopp om max 7,5 procent av baslönen för köp av B-aktier i Saab. Om de köpta aktierna behålls under tre år och anställningen i Saab-koncernen kvarstår, har den anställde rätt till vederlagsfri matchning av prestationsaktier om prestationsmålen uppnåtts. Programmet ger den anställde rätt till 2-7 prestationsaktier för varje inköpt aktie beroende på grupptillhörighet. Antalet prestationsaktier kopplas till tre av varandra oberoende prestationsmål: organisk försäljningstillväxt, rörelsemarginal efter avskrivningar samt fritt kassaflöde under räkenskapsåret 2017. Prestationsmålen fastställs av styrelsen med en miniminivå och en maximinivå för respektive prestationsmål. Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016 omfattar högst 440 000 B-aktier i Saab.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av högst 1 340 000 B-aktier i Saab för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Saabs incitamentsprogram och för efterföljande överlåtelser över börs för att täcka vissa kostnader förenade med LTI 2016, huvudsakligen sociala avgifter. Stämman beslutade vidare att högst 1 340 000 B-aktier får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTI 2016. Överlåtelser sker normalt under räkenskapsåret 2020 och i februari 2021 enligt villkoren för LTI 2016.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av B-aktier upp till max 10 % av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier i samband med eventuella företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen bemyndigades vidare att, före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier i samband företagsförvärv. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme vid finansiering av företagsförvärv.

Beslut fattades även om att bolaget skall äga rätt att i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram, före nästa årsstämma, över börs överlåta högst 1 200 000 B-aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
0734-180 018,
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ
oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2016 kl. 18:30.