Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs bokslutskommuniké 2015

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för helåret 2015.

20160210-en-2106442-1.jpg

VD Håkan Buskhes kommentar:

Stark tillväxt 2015

Saab har under de senaste åren satsat betydande resurser på utveckling av bolagets världsledande teknologier, på att komma närmare nyckelmarknader med en ny global säljorganisation samt genomdrivit effektiviseringar i hela företaget. Detta har resulterat i en förbättrad organisationsstruktur, stark produktportfölj och en rekordstor orderstock. Försäljningstillväxten 2015 visar på styrkan i detta arbete.

Utmanande marknad
Försvars- och säkerhetsmarknaden påverkades under året av stora geopolitiska förändringar, politiska händelser och det världsekonomiska läget. Marknaden fortsätter att vara utmanande, samtidigt som intresset för Saabs produkter och lösningar ökar eftersom de erbjuder efterfrågad funktionalitet och kostnadseffektivitet.

Orderstock på historisk nivå
Vid årsskiftet uppgick orderstocken till MSEK 113 834 (60 128), vilket är mer än fyra gånger årsomsättningen. Under 2015 fick Saab flera större ordrar bland annat relaterade till Gripen till Brasilien, ubåten A26 till Sverige samt ett luftburet övervakningssystem till Förenade Arabemiraten. Dessutom ökade volymen av små och medelstora ordrar med drygt 30 procent.

Under 2015 uppgick försäljningsintäkterna till MSEK 27 186 (23 527), en ökning med 16 procent. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 11 procent. Samtliga affärsområden visar tillväxt. Ökningen är främst hänförlig till affärsområdet Aeronautics, till följd av ordern på Gripen till Brasilien, samt till ordern på ett luftburet övervakningssystem, som mottogs i november 2015. Denna hade en positiv påverkan på försäljningsintäkterna i affärsområdena Electronic Defence Systems och Support and Services under det fjärde kvartalet eftersom förberedande arbete vinstavräknades vid kontraktets tecknande.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1 900 (1 659) under året och rörelsemarginalen till 7,0 procent (7,1). Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet påverkades positivt av vinstavräkning i de stora projekt som nämns ovan, samt av stora leveranser inom affärsområdet Dynamics.

Det operationella kassaflödet uppgick till MSEK -500 (-1 197) för helåret och MSEK 653 (753) för det fjärde kvartalet. Kassaflödet påverkades positivt av milstolpebetalningar hänförliga till Gripen till Brasilien och ubåten A26 till Sverige.

I början av 2016 har likviditeten stärkts genom betydande förskotts- och milstolpebetalningar. Detta kommer leda till en stärkt balansräkning och att nettoskulden går mot noll, beroende på upparbetningstakt, under första kvartalet 2016.

Stark bas för framtida utveckling
I en osäker värld är hög effektivitet och minskade ledtider en förutsättning för att möta kundernas krav. Vi fokuserar på genomförandet av de stora leveranser som ligger framför oss kommande år. Dessutom stärker vi arbetet med att effektivisera bolaget. Som ett led i detta arbete genomfördes 1 januari i år en omorganisation där affärsområde Security and Defence Solutions upphörde och dess affärsenheter har flyttats till andra affärsområden. Samtidigt fortsätter vi att förstärka försäljningsinsatserna på utvalda marknader och på att öka volymen från små och medelstora ordrar.

Saab har under 2015 fortsatt att investera i produktförnyelse, främst inom radar- och sensorområdet samt i det viktiga T-X-programmet, där framtidens skolflygplan utvecklas tillsammans med Boeing. Detta arbete kommer att fortgå under 2016.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till SEK 12,79 (10,78).

Styrelsen föreslår en utdelning för 2015 om SEK 5,00 per aktie (4,75).

Prognos för 2016:

  • Försäljningstillväxten under 2016 bedömer vi kommer att vara i linje med Saabs långsiktiga finansiella mål: en årlig organisk tillväxt på 5 procent.
  • Rörelsemarginalen 2016, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedömer vi kommer att vara i linje med 2015.

Finansiell översikt

MSEK Helår 2015 Helår 2014 Förändring, % Kv4 2015 Kv4 2014
Orderingång 81 175 22 602 259 18 576 12 403
Orderstock 113 834 60 128 89
Försäljningsintäkter 27 186 23 527 16 10 070 7 425
Bruttoresultat 6 486 6 077 7 2 530 1 851
Bruttomarginal, % 23,9 25,8 25,1 24,9
EBITDA 2 859 2 523 13 1 600 987
EBITDA-marginal, % 10,5 10,7 15,9 13,3
Rörelseresultat (EBIT) 1 900 1 659 15 1 347 758
Rörelsemarginal, % 7,0 7,1 13,4 10,2
Periodens resultat 1 402 1 168 20 1 109 586
Resultat per aktie före utspädning, SEK 12,88 10,86 10,40 5,49
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 12,79 10,78 10,32 5,45
Räntabilitet på eget kapital, %* 11,5 9,9
Fritt kassaflöde  -726 -1 094 869 1 006
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -6,82 -10,23 8,15 9,47
*Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.


Press- och analytikerträff

Saab inbjuder till en press- och analytikerträff där VD och koncernchef Håkan Buskhe och finansdirektör Magnus Örnberg presenterar Saabs bokslutskommuniké för 2014.

Datum: Onsdagen den 10 februari 2016, klockan 10.00
Adress: Grand Hôtel, Blasieholmshamnen 8, Stockholm
Lokal: New York

Du är välkommen att delta på plats på Grand Hôtel, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning:
http://saab-interimreport.creo.se/160210

Telefonkonferens:
Var vänlig, ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer):
Sverige: +46 8 56642666
Storbritannien: +44 2030089808
USA: +1 8 558315944

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations.

Anmäl ditt deltagande till:
E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com
Tel: +46 8 463 02 45

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2016 kl 07.30.