Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat januari-mars 2016

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för januari-mars 2016.

VD Håkan Buskhes kommentar:

Förra året präglades av rekordstor orderingång där vi bland annat tecknade avtal för Gripen till Brasilien, ubåtssystemet A26 till Sverige och det flygburna övervakningssystemet GlobalEye. Inledningen av 2016 har handlat om genomförande och framsteg i dessa betydande utvecklingsprojekt. Samtliga projekt fortlöper väl och den 18 maj 2016 kommer vi att visa Gripen E för omvärlden, en viktig milstolpe i utvecklingen av vår nya generation stridsflygplan.

Marknadsutveckling
Säkerhetssituationen i delar av världen är komplicerad. Behovet av system som upptäcker hot i tid ökar. Efter år av minskade försvarsbudgetar har flera länder därför börjat se över behovet av moderniserad och utökad försvarsförmåga. Länder i östra Europa ökar sina försvarsutgifter och i västra Europa har den tidigare minskningen avstannat. Processen från identifiering av behov till politiska beslut och val av leverantörer är dock tidskrävande.

Försäljningstillväxt och starkt kassaflöde
Under det första kvartalet var orderingången i nivå med samma period föregående år. Saab fick bland annat en order på ammunition till vapensystemet Carl-Gustaf uppgående till MSEK 1 433 samt ett flertal mindre order. Orderstocken vid periodens slut uppgick till MSEK 111 649.

Försäljningsintäkterna under det första kvartalet uppgick till MSEK 6 790 (5 389), en ökning med 26 procent. Ökningen är främst hänförlig till Gripenprogrammen inom affärsområdet Aeronautics, en order på GlobalEye som är hänförlig till affärsområdena Surveillance (tidigare benämnt Electronic Defence Systems) och Support and Services, samt till utvecklingen av ubåtssystemet A26 inom affärsenheten Saab Kockums.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 294 (210) under det första kvartalet och rörelsemarginalen var 4,3 procent (3,9). Rörelseresultatet påverkades främst positivt av att affärsområdet Dynamics ökat försäljningsintäkterna och därmed vänt till vinst, samt positiv utveckling i teknikkonsultföretaget Combitech inom affärsområdet Industrial Products and Services.

Rörelseresultatet påverkades negativt av investeringar i utvecklingen av framtidens skolflygplan tillsammans med Boeing (T-X-programmet), samt av att flera stora projekt är i ett tidigt skede och därmed genererar lägre vinstuttag. Dessutom rapporterade affärsenheten Saab Kockums ett mycket starkt första kvartal 2015 på grund av stora leveranser i projekt utanför Sverige.

Vår lönsamhet framgent är beroende av ett väl genomförande av de stora utvecklingsprojekt som finns i orderstocken. Därför kommer vi fortsatt under 2016 lägga stor vikt vid att dessa fortlöper enligt plan.

Det operationella kassaflödet i det första kvartalet uppgick till MSEK 3 056 (-805). Det starkt positiva kassaflödet är främst relaterat till större inbetalningar relaterade till order på Gripen och GlobalEye. Nettoskulden vid periodens slut uppgick till MSEK 626, jämfört med MSEK 3 217 vid årets slut 2015.

Attraktivt företag
Att attrahera, behålla och utveckla medarbetare är avgörande för att Saab ska förbli ett framgångsrikt företag i teknikens framkant. Därför är det glädjande att vårt målmedvetna arbete med att öka Saabs attraktionskraft bland potentiella medarbetare ger effekt. Saab har klättrat till sjätte plats i företaget Universums rankning av Sveriges mest attraktiva företag bland ingenjörsstudenter. Framförallt ökar intresset för Saab bland kvinnliga studenter. Att blanda människor, idéer, erfarenheter och kulturer ger ett dynamiskt företag med större innovationskraft och ökad lönsamhet.

Oförändrad prognos för 2016:

  • Försäljningstillväxten under 2016 bedömer vi kommer att vara i linje med Saabs långsiktiga finansiella mål: en årlig organisk tillväxt på 5 procent.
  • Rörelsemarginalen 2016, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedömer vi kommer att vara i linje med 2015.

Finansiell översikt

MSEK Jan-mar2016 Jan-mar2015 Förändring,   % Helår   2015
Orderingång 4 614 4 800 -4 81 175
Orderstock 11 649 59 811 87 113 834
Försäljningsintäkter 6 790 5 389 26 27 186
Bruttoresultat 1 511 1 316 15 6 486
Bruttomarginal, % 22,3 24,4   23,9
EBITDA 524 438 20 2 859
EBITDA-marginal, % 7,7 8,1   10,5
Rörelseresultat (EBIT) 294 210 40 1 900
Rörelsemarginal, % 4,3 3,9 7,0
Periodens resultat 223 90 148 1 402
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,99 0,79 12,79
Räntabilitet på eget kapital, %* 12,7 9,3 11,5
Operationellt kassaflöde 3 056 -805 -500
Fritt kassaflöde  2 955 -941 -726
Fritt kassaflöde per aktie efter   utspädning, SEK 27,65 -8,84 -6,82

*Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månaders period.

Press- och analytikerträff

Saab inbjuder till en press- och analytikerträff där VD och koncernchef Håkan Buskhe och finansdirektör Magnus Örnberg presenterar Saabs resultat för januari-mars 2016.

Datum: Torsdagen den 21 april, klockan 10.00
Adress: Grand Hôtel, Blasieholmshamnen 8, Stockholm
Lokal: New York

Du är välkommen att delta på plats på Grand Hôtel, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning:
http://saab-interimreport.creo.se/160421

Telefonkonferens:
Var vänlig, ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer):
Sverige: +46 8 56642700
Storbritannien: +44 2030089813
USA: +1 8557532235

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations.

Anmäl ditt deltagande till:
E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com
Tel: +46 8 463 02 45

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

Ann-Sofi Jönsson, Investor Relations, +46 (0) 734 187 214

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2016 kl 07.30.