Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Valberedning inför Saabs årsstämma 2017

Ledamöterna i valberedningen för försvars- och säkerhetsföretaget Saab har nu utsetts. I enlighet med beslut av Saabs årsstämma har ledamöterna utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2016.

Valberedningen ska enligt årsstämmans beslut om en valberedningsprocess bestå av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Ledamöter i Saabs valberedning inför årsstämma 2017 är:

· Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB
· Petra Hedengran, Investor AB
· Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
· Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder
· Anders Algotsson, AFA Försäkring

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen representerar cirka 55 procent av det totala röstetalet i Saab AB enligt ägarförhållanden per den 31 augusti 2016.

Årsstämma för Saab AB kommer att hållas onsdagen den 5 april 2017 i Stockholm.

Aktieägare som vill lämna förslag till Saabs valberedning kan göra detta på e-mail: valberedningen@saabgroup.com eller med brev till adressen: Saab AB, Att: Valberedningen, Box 12062, 102 22 Stockholm. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 3 februari 2017.

För mer information kontakta:

Saabs presscenter,

0734-180 018,

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube 

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.   

.