Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Kallelse till årsstämma i Saab AB

Aktieägarna i Saab Aktiebolag kallas till årsstämma i Annexet, Ericsson Globe, Entré 2, Globentorget 10, Stockholm, onsdagen den 5 april 2017, kl. 15.00.

Insläpp och registrering sker från kl. 13.30. För information om bussar, se www.saabgroup.com/arsstamma.

RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN

Endast de aktieägare som är införda i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB torsdagen den 30 mars 2017 har rätt att efter anmälan delta i årsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registreras i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att ha rätt att efter anmälan
delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 30 mars 2017, måste aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sig senast torsdagen den 30 mars 2017

-     på telefon 013-18 20 55 (vardagar kl. 9-17),

-     per post till adress Saabs Årsstämma, Box 7839, 103 98 Stockholm, eller

-     via bolagets hemsida: www.saabgroup.com/arsstamma.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, registreringsbevis eller annan behörighetshandling, bör dessa dokument i god tid före årsstämman skickas till Saab AB, CEO Office, Box 12062, 102 22 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.saabgroup.com/arsstamma.

Årsstämman hålls på svenska.

DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

2. Godkännande av röstlängden

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av justeringsmän

5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

7. Anförande av verkställande direktören

8. Beslut om

a)    Fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b)    Dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda

      balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

c)    Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

a)    Nyval av Danica Kragic Jensfelt

b)    Nyval av Daniel Nodhäll

c)    Nyval av Erika Söderberg Johnson

d)    Omval av Håkan Buskhe

e)    Omval av Sten Jakobsson

f)     Omval av Sara Mazur

g)    Omval av Bert Nordberg

h)   Omval av Cecilia Stegö Chilò

i)     Omval av Marcus Wallenberg

j)      Omval av Joakim Westh

k)    Omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande

12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

13. Beslut om styrelsens förslag till ett långsiktigt incitamentsprogram 2017/2018 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier

a)    Införande av LTI 2017/2018 – Aktiesparprogram 2018, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017

b)    Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser till deltagarna i LTI 2017/2018 av egna aktier

c)    Aktieswapavtal med tredje part

14. Beslut om styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier

a)    Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

b)    Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv

c)    Överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram

15. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG:

STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 7 april 2017. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 12 april 2017.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN, STYRELSE OCH ARVODEN (punkt 1, 9, 10 och 11)

I valberedningen ingår Petra Hedengran, Investor AB (ordförande), Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Anders Algotsson, AFA Försäkring samt Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut.

-        Advokat Sven Unger som ordförande på årsstämman. (Punkt 1)

-        Tio styrelseledamöter och inga suppleanter. (Punkt 9)

-        En höjning av styrelsearvodet till 1 550 000 (1 430 000) kronor till styrelseordföranden, till 640 000 (610 000) kronor till vice ordföranden och till
570 000 (560 000) kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. En höjning av ersättningen för arbete i revisionsutskottet till 225 000 (200 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet och till 150 000 (135 000) kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Oförändrad ersättning för arbete i ersättningsutskottet om 135 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. (Punkt 10)

-        Revisorsarvode att utgå enligt godkänd räkning. (Punkt 10)

-        Omval av följande styrelseledamöter: Håkan Buskhe, Sten Jakobsson, Sara Mazur, Bert Nordberg, Cecilia Stegö Chilò, Marcus Wallenberg och Joakim Westh. Nyval av Danica Kragic Jensfelt, Daniel Nodhäll och Erika Söderberg Johnson. Följande styrelseledamöter har avböjt omval: Johan Forssell, Per-Arne Sandström och Lena Treschow Torell. (Punkt 11)

Danica Kragic Jensfelt är professor och prodekan vid Skolan för Datavetenskap och Kommunikation vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt föreståndare för Centrum för Autonoma System vid KTH. Hon är även styrelseledamot i FAM AB och the Institute for Future Studies. Danica är civilingenjör (i maskinteknik) och Teknologie Doktor samt Docent i datalogi. Hon är född 1971.

Daniel Nodhäll är Ansvarig för Noterade Kärninvesteringar samt medlem i ledningsgruppen för Investor AB. Han är också styrelseledamot i Husqvarna AB där han även är ledamot i revisionsutskottet, och han har tidigare varit styrelseledamot i Kunskapsskolan Education Sweden AB. Daniel har även varit Investment Manager, Head of Capital Goods, Investor AB. Daniel Nodhäll är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och är född 1978.

Erika Söderberg Johnson är finanschef samt medlem av koncernledningen i Biotage AB. Hon är vidare styrelseledamot i Sectra AB och i MedCap AB, och hon är även ordförande i revisionsutskottet i båda dessa bolag. Erika har tidigare varit bl.a. finanschef i Karo Bio AB, Affibody AB och Global Genomics AB och rådgivare inom Investment Banking hos Enskilda, SEB. Erika är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och är född 1970.

Information om föreslagna ledamöter för omval finns på bolagets hemsida.

-        Omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande i Saab AB. (Punkt 11)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 12)

Bakgrund och motiv

Ersättningsutskottet har utvärderat tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i Saab AB som beslutades av årsstämman 2016 och de gällande ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i bolaget. Ersättningsutskottet anser att de riktlinjer som beslutades 2016 uppfyller sina syften att rekrytera och behålla ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet har rekommenderat styrelsen att föreslå årsstämman att godkänna ersättningsriktlinjer med i princip samma innehåll som de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2016. Vissa förtydliganden föreslås i riktlinjerna avseende övriga villkor.

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Riktlinjer

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Denna krets framgår av bolagets hemsida. Styrelseledamöter i Saab AB omfattas i vissa särskilda fall av dessa riktlinjer, se nedan.

Saab skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Ersättningsstrukturerna skall så långt möjligt ha förutsägbarhet, såväl beträffande kostnaden för företaget, som förmånen för den anställde och vara baserade på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Avstämningar skall göras kontinuerligt med relevanta branscher och marknader.

Styrelsens förslag baseras i huvudsak på gällande avtal mellan Saab AB och respektive befattningshavare. Inga styrelsearvoden skall utgå för koncernledningens deltagande i styrelser för affärsområden eller Saabs dotterbolag.

Ersättningsutskottet ansvarar för utveckling och översyn beträffande ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen.

Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Dessa riktlinjer gäller från årsstämman 2017.

Fast ersättning

Den kontanta ersättningen skall bestå av fast lön. Den fasta lönen revideras varje år per den 1 januari för hela koncernledningen. Den fasta lönen skall vara marknadsmässig och baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Rörlig ersättning

Saabs verksamhet kännetecknas i huvudsak av utveckling av komplexa produkter och system. Produkterna marknadsförs, vidareutvecklas, produceras och underhålls under lång tid, i vissa fall tre till fyra decennier, med som regel betydande investeringar och långa kundrelationer över hela världen. Det är därför viktigt att de ledande befattningshavarna har en långsiktig syn på och engagemang i bolagets verksamhet och vinst. Därmed är långsiktig rörlig ersättning särskilt väl lämpad för Saab och dess aktieägare. Den långsiktiga rörliga ersättningen består av aktiebaserade incitamentsprogram.  

VD och ledande befattningshavare är berättigade att delta i de långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämman.

Vid extraordinära omständigheter kan överenskommelser av engångskaraktär träffas om kontant rörlig ersättning, förutsatt att sådana arrangemang endast görs på individnivå i syfte att rekrytera eller behålla personal, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter, och att sådan ersättning aldrig överstiger ett belopp motsvarande den fasta årslönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning skall fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

I övrigt skall rörlig kontant ersättning inte utgå.

Incitamentsprogram som föreslås årsstämman 2017

Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 fattar beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram, bestående av Aktiesparprogram 2018, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017.

Villkoren och kostnaden för det långsiktiga incitamentsprogrammet redovisas i styrelsens fullständiga förslag till årsstämman.

Övriga förmåner

Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan ges rätt till övriga förmåner i enlighet med lokal praxis. Förmånerna skall bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Dessa förmåner skall inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen och skall motsvara vad som kan anses vara rimligt i förhållande till praxis i marknaden. Övriga förmåner kan vara till exempel tjänstebil, resor, övernattningsbostad och sjukvårdsförsäkring.

Pension

För pensionsavtal som upprättas efter den 1 januari 2005 skall pensionsåldern vara lägst 62 år. Pensionen, utöver ITP-avtalet, skall vara premiebaserad och avsättningar görs årligen. För VD utgör avsättningen max 35 procent av den fasta lönen. För övriga ledande befattningshavare baseras procentsatsen på ett regelverk i den s k Saab-planen. Enligt denna plan är procentsatsen beroende av antalet återstående år till pensionsåldern vid inträde i planen. Det uppsamlade

försäkringskapitalet skall sikta mot en målpension från 65 år på cirka 32,5 procent på lönedelar mellan 20 och 30 basbelopp och cirka 50 procent på lönedelar över 30 basbelopp.

Samtliga ledande befattningshavare kan även ges rätt till förstärkt sjukpension och efterlevandepension.

Övriga villkor

Samtliga befattningshavare i koncernledningen, inklusive VD, kan avsluta

sin anställning med högst sex månaders uppsägning. Om anställningen upphör på Saabs initiativ gäller sex månaders uppsägningstid och därefter skall ett avgångsvederlag om en årslön utgå. Ytterligare en årslön kan utgå om ny anställning ej har erhållits under de första 18 månaderna, räknat från uppsägningstillfället.

För anställningsavtal som tecknas efter den 1 januari 2005 kan, om anställningen upphör på Saabs initiativ, utöver en uppsägningstid på normalt sex månader, ett maximalt avgångsvederlag om 18 månader tillämpas. Uppsägningstid och avgångsvederlag får sammanlagt inte överstiga 24 månader.

Avräkning skall normalt göras från avgångsvederlag mot inkomst av annan anställning under motsvarande tid.

Konsultarvode till styrelseledamöter

Saab AB:s stämmovalda styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster skall utgå ett marknadsmässigt arvode.

Information i årsredovisningen not 10

Not 10 i årsredovisningen innehåller en beskrivning av gällande ersättningar till ledande befattningshavare, inklusive fast och rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram och övriga förmåner.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ETT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM 2017/2018 OCH FÖRVÄRV SAMT ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (punkt 13)

Bakgrund och skälen för förslagen

Bolagsstämma i Saab AB (”Saab”) har under ett antal år beslutat om långsiktigt Aktiesparprogram för samtliga anställda och Prestationsrelaterat Aktieprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Styrelsen har också infört en policy med krav på visst aktieinnehav för ledande befattningshavare. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen årsstämman nedanstående långsiktiga incitamentsprogram för anställda (”LTI 2017/2018”). De föreslagna villkoren för LTI 2017/2018 motsvarar de villkor som infördes genom LTI 2014, med en komplettering av ett program kopplat till särskilda projekt.

Bolaget har, ur ett historiskt perspektiv, en exceptionellt stor orderstock, innefattande några särskilda projekt med viktiga milstolpar. Exekvering av de särskilda projekten är en av bolagets största utmaningar under kommande år och utgör ett led i bolagets strävan att ta bolaget till nästa omsättningsnivå samt utgör en betydande del i uppnåendet av långsiktiga finansiella mål. För att möta denna utmaning krävs dels att Saab kan behålla de bästa kompetenserna och deras lojalitet, dels att bolagets ledning och andra nyckelpersoner fortsatt levererar resultat och prestationer på mycket hög nivå. I syfte att attrahera och motivera den relevanta målgruppen föreslås därför att det Prestationsrelaterade Aktieprogrammet kompletteras med ett Prestationsprogram Särskilda Projekt för högst 45 nyckelpersoner. Med detta tillägg bedöms villkoren för LTI 2017/2018 vara ändamålsenliga. Förslaget till LTI 2017/2018 utgörs nu av tre delar, ett Aktiesparprogram, ett Prestationsrelaterat Aktieprogram och ett nytt Prestationsprogram Särskilda Projekt. LTI 2017/2018 föreslås omfatta högst 1 340 000 aktier av serie B i Saab.

LTI 2017/2018 möjliggör för nuvarande och framtida anställda att bli aktieägare i Saab och innefattar krav på egen investering i aktier i Saab. Syftet med programmet är att stimulera anställda till fortsatt långsiktigt engagemang och fortsatt goda prestationer samt att öka koncernens attraktivitet som arbetsgivare. Mot bakgrund av detta bedöms LTI 2017/2018 ha en positiv påverkan på Saabs framtida utveckling och därmed vara till fördel för såväl aktieägare som de anställda i Saab-koncernen.

Styrelsens avsikt är att även inför kommande årsstämmor föreslå årsstämman långsiktiga incitamentsprogram, varvid prestationsmål kan komma att omfatta händelser under hela det räkenskapsår då programmet antas.

Kostnader, utspädning och effekter på nyckeltal

Den sammanlagda effekten på resultaträkningen beräknas uppgå till cirka
469 miljoner kronor ojämnt fördelade över åren 2017-2021. Kostnaderna skall ses i relation till Saab-koncernens totala lönekostnader som under 2016 uppgick till 10 416 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter.

Beräkningarna bygger på förutsättningarna att samtliga tillgängliga aktier i LTI 2017/2018 kommer att utnyttjas.

Påverkan på resultaträkningen och kassaflödet

Kompensationskostnader, motsvarande värdet på aktier som överlåts till anställda, uppskattas till cirka 364 miljoner kronor. Kompensationskostnaderna fördelas över åren 2017-2021.

Sociala avgifter, som ett resultat av aktieöverlåtelser till anställda baserat på en antagen genomsnittlig aktiekurs på 350 kronor, beräknas uppgå till cirka 105 miljoner kronor. Kostnader för sociala avgifter fördelas över åren 2017-2021.

Förvärvsutgiften för återköp av egna aktier som påverkar kassaflödet beräknas uppgå till maximalt 469 miljoner kronor vid en antagen aktiekurs på 350 kronor och maximalt 1 340 000 aktier.

Utspädning och effekter på nyckeltal

Bolaget har cirka 109 miljoner utgivna aktier. Per den 31 december 2016 innehade bolaget 2 744 821 aktier av serie B. För att inrätta LTI 2017/2018 erfordras sammanlagt 1 340 000 aktier av serie B, motsvarande cirka 1,2 procent av det totala antalet utgivna aktier.

Antalet aktier som per den 31 december 2016 beräknas komma att överlåtas inom ramen för pågående långsiktiga incitamentsprogram 2013, 2014 och 2015, inklusive för att täcka sociala avgifter, uppgår till cirka 1 726 000 aktier, motsvarande cirka 1,6 procent av det totala antalet utgivna aktier. Långsiktigt incitamentsprogram 2016 omfattar 1 340 000 aktier, motsvarande cirka 1,2 procent av det totala antalet utgivna aktier, och ingår ej i ovanstående beräkning då det startade i januari 2017.

Av de 1 340 000 aktier av serie B som erfordras för LTI 2017/2018, kan cirka 1 040 000 aktier överföras vederlagsfritt till de anställda, vilka kan leda till en utspädning av vinst per aktie om cirka 1 procent. Resterande 300 000 aktier är avsedda för att kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm för täckande av sociala avgifter.

Säkringsåtgärder

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, som ett huvudalternativ, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm, vilka senare kan komma att överlåtas till deltagare i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram och Prestationsprogram Särskilda Projekt liksom överlåtas på Nasdaq Stockholm för att täcka vissa kostnader förenade med LTI 2017/2018, huvudsakligen sociala avgifter. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om vederlagsfri överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagare i LTI 2017/2018. De närmare villkoren för styrelsens huvudalternativ framgår nedan.

För den händelse erforderlig majoritet enligt punkterna 13 b).I och 13 b).II nedan inte kan uppnås, föreslår styrelsen att Saab skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, i enlighet med punkten 13 c) nedan.

Förslagets beredning

LTI 2017/2018 har beretts av ersättningsutskottet och i samråd med styrelsen. Förslaget har antagits av styrelsen.

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag till beslut enligt nedan innebär att årsstämman fattar beslut om
a) att införa LTI 2017/2018, b) att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm samt att de förvärvade egna aktierna får överlåtas vederlagsfritt till deltagare i LTI 2017/2018, eller, i den händelse att erforderlig majoritet enligt b) inte uppnås, c) att Saab skall ha möjlighet att ingå aktieswapavtal med tredje part.

13 a) Införande av LTI 2017/2018

LTI 2017/2018 utgörs av tre delar, Aktiesparprogram 2018, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017.[1] Deltagande i
LTI 2017/2018 förutsätter egen investering i aktier i Saab. Investering som sker inom ramen för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018 tillgodoräknas även deltagaren inom ramen för Aktiesparprogram 2018, dock upp till ett belopp om maximalt
5 procent av kontant baslön.

Aktiesparprogram 2018

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ett långsiktigt Aktiesparprogram 2018 omfattande högst 900 000 aktier av serie B i Saab, enligt i huvudsak nedanstående riktlinjer:

1)    Alla tillsvidareanställda inom Saab-koncernen, inklusive anställda som omfattas av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018 och/eller Prestationsprogram Särskilda Projekt, med undantag för vad som anges i punkt 3) nedan, kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparprogram 2018.

2)    Anställda som deltar i Aktiesparprogram 2018 kan spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av kontant baslön för köp av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under en tolvmånadersperiod. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Saab-koncernen inte upphört under hela denna treårsperiod, kommer den anställde att av Saab-koncernen tilldelas ett motsvarande antal aktier av serie B vederlagsfritt. Styrelsen kan medge begränsade undantag från kravet på anställning under hela treårsperioden.

3)    Deltagande i Aktiesparprogram 2018 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för anställda i sådana länder där deltagande i Aktiesparprogram 2018 inte är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som Aktiesparprogram 2018.

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om långsiktigt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018 för ett antal nyckelpersoner omfattande högst 360 000 aktier av serie B i Saab. Förslagets huvudsakliga riktlinjer framgår nedan.

1)    Upp till 175 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören, med undantag för vad som anges i punkt 4) nedan, kommer att erbjudas deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018.

2)    Anställda som deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018 kan spara ett belopp motsvarande maximalt 7,5 procent av kontant baslön för köp av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under en tolvmånadersperiod. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Saab-koncernen inte upphört under hela denna treårsperiod, kommer den anställde att ha rätt till vederlagsfri matchning av prestationsaktier, enligt nedan. Styrelsen kan medge begränsade undantag från kravet på anställning under hela treårsperioden.

Grupp 1                    Högst 142 anställda i ledningsgrupper, vissa specialister och projektledare kan få rätt till prestationsmatchning av upp till två aktier för varje inköpt aktie.

Grupp 2                    Högst 20 högre befattningshavare kan få rätt till prestationsmatchning av upp till fyra aktier för varje inköpt aktie.

Grupp 3                    Högst 12 medlemmar inom koncernledningen kan få rätt till prestationsmatchning av upp till fem aktier för varje inköpt aktie.

Grupp 4                    Verkställande direktören kan få rätt till prestationsmatchning av upp till sju aktier för varje inköpt aktie.

3)    Antalet prestationsaktier kopplas till av styrelsen fastställda prestationsmål. Villkoren för prestationsmatchning baseras på tre av varandra oberoende mål: Organisk försäljningstillväxt[2], rörelsemarginal efter avskrivningar[3] samt fritt kassaflöde[4]. Den relativa viktningen mellan målen är:

 • Upp till 30 procent av den maximala tilldelningen är hänförlig till organisk försäljningstillväxt under räkenskapsåret 2018.
 • Upp till 40 procent av den maximala tilldelningen är hänförlig till rörelsemarginalen efter avskrivningar under räkenskapsåret 2018.
 • Upp till 30 procent av den maximala tilldelningen är hänförlig till fritt kassaflöde under räkenskapsåret 2018.

Prestationsmålen kommer att fastställas av styrelsen med en miniminivå och en maximinivå för respektive prestationsmål. Styrelsen kommer att besluta om utfallet av prestationsmatchningen efter utgången av den ettåriga prestationsmätningsperioden, dvs. räkenskapsåret 2018. Information om prestationsmålen kommer att lämnas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Om maximinivåerna för prestationsmålen uppnås eller överskrids kommer prestationsmatchning att uppgå till (och inte överskrida) det högsta antalet aktier om 360 000. Om prestationsutfallet understiger maximinivån men överstiger miniminivån, kommer en linjär proportionerad prestationsmatchning att ske. Ingen prestationsmatchning kommer att ske om prestationsutfallet uppgår till eller understiger miniminivån. Prestationsaktier tilldelas tre år efter investeringen enligt punkt 2) ovan, dvs. normalt under 2021 och i februari 2022.

4)    Deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för anställda i sådana länder där deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018 inte är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018.

5)    Innan prestationsmatchningen slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om prestationsmatchningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och andra omständigheter. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet, skall styrelsen reducera antalet prestationsaktier som skall matchas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.

Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om långsiktigt Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017 för ett antal nyckelpersoner omfattande högst 80 000 aktier av serie B i Saab. Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017 utgör ett komplement till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016[5]. Förslagets huvudsakliga riktlinjer framgår nedan.

1)    Upp till 45 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören, med undantag för vad som anges i punkt 5) nedan, kommer att erbjudas deltagande i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017. 

2)    Deltagande i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017 förutsätter sparande inom ramen för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016 eller Aktiesparprogram 2016 för köp av aktier av serie B. För verkställande direktören och medlemmar inom koncernledningen krävs, för rätt till tilldelning av prestationsaktier, sparande med ett belopp motsvarande 7,5 procent av kontant baslön enligt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016 (dvs. maximalt sparande). För utvalda affärsenhetschefer och särskilt utvalda nyckelpersoner krävs, för rätt till tilldelning av prestationsaktier, deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016, eller (om personen inte omfattas av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016) deltagande i Aktiesparprogram 2016. Deltagare i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017 kommer att ha rätt till vederlagsfri tilldelning av prestationsaktier enligt följande.

Grupp A 
Verkställande direktören kan, enligt Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017, få rätt till tilldelning av prestationsaktier motsvarande upp till 52,5 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2017. Värdet av tilldelade prestationsaktier i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017 kan sammanlagt högst uppgå till 75 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2017 (baserat på aktiekursen i anslutning till styrelsens beslut om tilldelning av prestationsaktier). Om totalt möjligt utfall för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017 överstiger 75 procent, skall prestationsmatchning av faktiskt utfall ske enligt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016 och tilldelning av prestationsaktier i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017 reduceras så att totalt utfall ej överstiger 75 procent.

Grupp B 
Högst 12 medlemmar inom koncernledningen kan, enligt Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017, få rätt till tilldelning av prestationsaktier motsvarande upp till 37,5 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2017. Värdet av tilldelade prestationsaktier i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017 kan sammanlagt högst uppgå till 60 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2017 (baserat på aktiekursen i anslutning till styrelsens beslut om tilldelning av prestationsaktier). Om totalt möjligt utfall för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017 överstiger 60 procent, skall prestationsmatchning av faktiskt utfall ske enligt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016 och tilldelning av prestationsaktier i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017 reduceras så att totalt utfall ej överstiger 60 procent.

Grupp C 
Högst 32 utvalda affärsenhetschefer och särskilt utvalda nyckelpersoner kan, enligt Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017, få rätt till tilldelning av prestationsaktier motsvarande upp till 15 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2017.

3)    Villkoren för tilldelning av prestationsaktier baseras på uppnåendet av åtta likaviktade prestationsmål, bestående av operativa mål och milstolpar inom Saabs produktområden Gripen, luftburna radarsystem (AEW&C) och ubåtar. Prestationsmålen kan relateras till t.ex. konstruktions- och designgodkännande, kundgodkännande, delleveranser eller systemimplementering. Varje prestationsmål utgör 12,5 procent av de sammanlagda prestationsmålen. Prestationsmätningsperioden är räkenskapsåret 2017. Samtliga deltagare kommer att tilldelas prestationsaktier baserat på uppfyllandet av samma prestationsmål.  

4)    Styrelsen kommer efter utgången av den ettåriga prestationsmätningsperioden, dvs. räkenskapsåret 2017, att besluta om huruvida prestationsmålen har uppfyllts eller ej samt om tilldelning av prestationsaktier. Information om prestationsmålen kommer att lämnas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. Tilldelning av prestationsaktier och bedömning avseende begränsningen för maximal tilldelning enligt punkt 2) ovan kommer att ske baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Saabs aktie under tio handelsdagar efter dagen för offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2017. Om samtliga prestationsmål i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017 uppnås kan tilldelning av prestationsaktier uppgå till högst 80 000 aktier, dock med eventuell reducering enligt punkt 2) ovan. Om inte samtliga prestationsmål uppnås, men minst ett prestationsmål uppnås, kommer en proportionell tilldelning av prestationsaktier att ske i förhållande till antalet uppfyllda prestationsmål, dock med eventuell reducering enligt punkt 2) ovan. Prestationsaktier i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017 kommer att levereras under våren 2020. Leverans av prestationsaktier förutsätter att anställningen inom Saab-koncernen inte upphört under perioden fram till leveranstillfället under våren 2020 samt att den anställde fortfarande deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016 eller Aktiesparprogram 2016. Styrelsen kan medge begränsade undantag från kravet på anställning under ovan nämnd period.  

5)    Deltagande i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för anställda i sådana länder där deltagande i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017 inte är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017. 

6)    Innan tilldelning av prestationsaktier slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och andra omständigheter. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet, skall styrelsen reducera antalet prestationsaktier som skall tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt. 

13 b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser till deltagarna i LTI 2017/2018 av egna aktier

13 b).I - Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Saab på Nasdaq Stockholm

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Saab på Nasdaq Stockholm i enlighet med följande villkor.

 • Förvärv av aktier av serie B i Saab får ske endast på Nasdaq Stockholm.
 • Högst 1 340 000 aktier av serie B i Saab får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram och Prestationsprogram Särskilda Projekt och för efterföljande överlåtelser på Nasdaq Stockholm för att täcka vissa kostnader förenade med LTI 2017/2018, huvudsakligen sociala avgifter.
 • Förvärv av aktier av serie B i Saab på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.
 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2018.

13 b).II - Beslut om överlåtelser till deltagarna i LTI 2017/2018 av förvärvade egna aktier av serie B

Överlåtelser av aktier av serie B i Saab får ske på följande villkor.

 • Överlåtelser får ske endast av aktier av serie B i Saab, varvid högst 1 340 000 aktier av serie B i Saab får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTI 2017/2018.
  • Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Saab skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma sådana personer inom Saab-koncernen som är deltagare i LTI 2017/2018. Vidare skall dotterbolag till Saab, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Saab, varvid sådant bolag skall vara skyldigt att, enligt villkoren för LTI 2017/2018, överlåta aktierna till sådana personer inom Saab-koncernen som deltar i LTI 2017/2018.
  • Överlåtelser av aktier av serie B i Saab skall ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i LTI 2017/2018 har rätt att förvärva aktier, dvs. normalt under räkenskapsåren 2020-2021 och i februari 2022.
  • Antalet aktier av serie B i Saab som kan komma att överlåtas inom ramen för LTI 2017/2018, skall omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagsåtgärder.

13 c) Aktieswapavtal med tredje part

Styrelsen föreslår att årsstämman, för den händelse erforderlig majoritet för punkten 13 b) ovan ej kan uppnås, fattar beslut om att säkra den förväntade finansiella exponeringen avseende LTI 2017/2018 genom att Saab skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, varvid den tredje parten i eget namn skall kunna förvärva och överlåta aktier av serie B i Saab till sådana anställda som deltar i LTI 2017/2018. Tillkommande kostnad för sådant aktieswapavtal uppgår till cirka 12 MSEK.

Villkor

Bolagsstämmans beslut att införa LTI 2017/2018 i enlighet med punkten 13 a) ovan är villkorat av att stämman antingen beslutar i enlighet med förslaget att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Saab på Nasdaq Stockholm och beslut om överlåtelser till deltagarna i LTI 2017/2018 av förvärvade egna aktier av serie B i enlighet med punkten 13 b) ovan eller att aktieswapavtal med tredjepart kan ingås i enlighet med punkten 13 c) ovan.

Majoritetsregler

Stämmans beslut för införande av LTI 2017/2018 enligt punkt 13 a) ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. För giltigt beslut att bemyndiga styrelsen att förvärva aktier på Nasdaq Stockholm och beslut om överlåtelser till deltagare i LTI 2017/2018 enligt punkt 13 b).I och 13 b).II ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut att möjliggöra för Saab att ingå aktieswapavtal med tredjepart enligt punkt 13 c) ovan, erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Övrigt

För en beskrivning av Saabs övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till not 10 i Saabs årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (punkt 14)

14 a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor.

 • Förvärv skall avse bolagets aktier av serie B.
 • Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm.
 • Förvärv får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.
 • Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.

Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier i samband med eventuella företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

14 b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med eller till följd av företagsförvärv i enlighet med följande villkor.

 • Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.
 • Överlåtelse får ske enligt reglerna i 19 kap. 35-37 §§ aktiebolagslagen, dvs. på annat sätt än på börs.
 • Överlåtelse i samband med förvärv av företag eller verksamhet skall ske till ett pris som väsentligen motsvarar marknadsvärdet för bolagets aktie vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen.
 • Högst så många aktier av serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut får överlåtas med stöd av detta bemyndigande.
 • Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar.
 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme vid finansiering av företagsförvärv.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa alternativa betalningsformer vid förvärv av bolag eller verksamhet.

14 c) Överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram i enlighet med följande villkor.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget skall äga rätt att, före årsstämma 2018, överlåta högst 1 200 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Aktiesparprogram 2013, 2014, 2015 och 2016 samt Prestationsrelaterade Aktieprogram 2013, 2014, 2015 och 2016. Överlåtelse av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.

Majoritetsregler

Beslut enligt 14 a),14 b) respektive 14 c) ovan fordrar för giltighet att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns per den 24 februari 2017 totalt 109 150 344 aktier, varav 1 907 123 aktier av serie A med tio röster per aktie och 107 243 221 aktier av serie B med en röst per aktie, vilka sammantaget representerar 126 314 451 röster. Bolaget innehar per samma dag 2 683 069 egna aktier av serie B motsvarande 2 683 069 röster som inte kan företrädas vid stämman.  

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Saab AB, CEO Office, Box 12062, 102 22 Stockholm.

HANDLINGAR

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen med anledning av förslagen under punkterna 13 b) och 14 a) finns tillgängligt hos bolaget, Saab AB, CEO Office, Box 12062, 102 22 Stockholm och på bolagets hemsida www.saabgroup.com/arsstamma.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget, Saab AB, CEO Office, Box 12062, 102 22 Stockholm och på bolagets hemsida www.saabgroup.com/arsstamma från den 13 mars 2017. Revisors yttrande enligt
8 kap. 54 § aktiebolagslagen om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare finns också tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida (enligt ovan) från den
6 mars 2017.

Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Linköping i februari 2017

Styrelsen i Saab Aktiebolag (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.


[1] Från och med årsstämman 2017 benämns programmen med det årtal som motsvarar när deltagarnas sparande sker och, vad gäller prestationsprogrammen, det årtal då prestationsperioden löper.

[2] Justerat för förvärv och avyttringar samt valutakursdifferenser.

[3] Justerat för förvärv och avyttringar samt engångsposter.

[4] Justerat för förvärv och avyttringar samt engångsposter.

[5] Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016 beslutades av årsstämman 2016 och har prestationsperiod under räkenskapsåret 2017, vilket är samma prestationsperiod som för Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017.