Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs årsstämma 2017

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs årsstämma hölls den 5 april 2017 i Stockholm.

På Saabs webbplats finns möjlighet att ta del av Saabs VD och koncernchef Håkan Buskhes anförande liksom anförande av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg. Se länk: http://saabgroup.com/about-company/corporate-governance/annual-general-meeting-2017/

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2016.

Utdelning
Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 5,25 kronor per aktie och fredagen den 7 april 2017 som avstämningsdag. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 12 april 2017.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelsen
I enlighet med valberedningens förslag valdes Danica Kragic Jensfelt, Daniel Nodhäll och Erika Söderberg Johnson till nya styrelseledamöter. Vidare omvaldes Håkan Buskhe, Sten Jakobsson, Sara Mazur, Bert Nordberg, Cecilia Stegö Chilò, Marcus Wallenberg och Joakim Westh som styrelseledamöter. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelseordförande. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman omvaldes Sten Jakobsson till vice ordförande i styrelsen.

Arvode till styrelse och revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet ska vara 1 550 000 kronor till styrelseordföranden, 640 000 kronor till vice ordföranden och 570 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning för arbete i revisionsutskottet skall vara 225 000 kronor till ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet skall vara 135 000 kronor till ordförande och 80 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram 2017/2018 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2017/2018 (”LTI 2017/2018”), som består av Aktiesparprogram 2018 (oförändrat), Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018 (oförändrat) och ett nytt Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017. LTI 2017/2018 omfattar högst 1 340 000 B-aktier.

Aktiesparprogram 2018 omfattar alla tillsvidareanställda. Deltagarna kan spara upp till 5 procent av baslönen för köp av B-aktier i Saab. Om de köpta aktierna behålls under tre år och anställningen i Saab-koncernen kvarstår tilldelas den anställde motsvarande antal aktier vederlagsfritt av Saab. Detta program omfattar högst 900 000 B-aktier.

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018 riktas till högst 175 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Deltagarna kan spara upp till 7,5 procent av baslönen för köp av B-aktier i Saab. Om de köpta aktierna behålls under tre år och anställningen i Saab-koncernen kvarstår, har den anställde rätt till vederlagsfri matchning av prestationsaktier om prestationsmålen uppnåtts. Programmet ger den anställde rätt till 2-7 prestationsaktier för varje inköpt aktie beroende på grupptillhörighet. Antalet prestationsaktier kopplas till tre prestationsmål: organisk försäljningstillväxt, rörelsemarginal efter avskrivningar samt fritt kassaflöde under räkenskapsåret 2018. Prestationsrelaterat Aktieprogram 2018 omfattar högst 360 000 B-aktier i Saab.

Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017 riktas till högst 45 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017 utgör ett komplement till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2016. Deltagande i det nya programmet förutsätter deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram eller Aktiesparprogram. Programmet ger den anställde rätt till prestationsaktier motsvarande 15-52,5 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2017 beroende på grupptillhörighet, förutsatt att anställningen kvarstår under tre år och att prestationsmålen uppnås. Tilldelning av prestationsaktier baseras på åtta likaviktade prestationsmål under 2017 kopplade till Saabs särskilda projekt inom produktområdena Gripen, luftburna radarsystem (AEW&C) och ubåtar. För VD och övriga medlemmar i koncernledningen kan tilldelning av aktier i det nya programmet och Prestationsrelaterat Aktieprogram tillsammans totalt uppgå till högst 75 procent av baslön för VD och 60 procent av baslön för övriga i koncernledningen. Programmet omfattar högst 80 000 B-aktier i Saab.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av högst 1 340 000 B-aktier i Saab för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Saabs incitamentsprogram och för efterföljande överlåtelser över börs för att täcka vissa kostnader förenade med LTI 2017/2018, huvudsakligen sociala avgifter. Stämman beslutade vidare att högst 1 340 000 B-aktier får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTI 2017/2018. Överlåtelser sker normalt under räkenskapsåren 2020-2021 och i februari 2022 enligt villkoren för LTI 2017/2018.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av B-aktier upp till max 10 % av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier i samband med eventuella företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen bemyndigades vidare att, före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier i samband företagsförvärv. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme vid finansiering av företagsförvärv.

Beslut fattades även om att bolaget skall äga rätt att i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram, före nästa årsstämma, över börs överlåta högst 1 200 000 B-aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.