Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Kallelse till extra bolagsstämma i Saab AB

Aktieägarna i Saab Aktiebolag kallas till extra bolagsstämma på Norra Latin, Pelarsalen, Barnhusgatan 7B, Stockholm, fredagen den 16 november 2018, kl. 12.00.

Insläpp och registrering sker från kl. 11.00.

RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN

Endast de aktieägare som är införda i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB fredagen den 9 november 2018 har rätt att efter anmälan delta i bolagsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registreras i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 9 november 2018, måste aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast måndagen den 12 november 2018

-    på telefon 013-18 20 55 (vardagar kl. 9-17),

-    per post till adress Saab AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23  Stockholm, eller

-    via bolagets hemsida: www.saabgroup.com/extrastamma

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, registreringsbevis eller annan behörighetshandling, bör dessa dokument i god tid före bolagsstämman skickas till Saab AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.saabgroup.com/extrastamma. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Bolagsstämman hålls på svenska.

DAGORDNING

  1. Val av ordförande vid stämman
  1. Godkännande av röstlängden
  1. Godkännande av dagordningen
  1. Val av justeringsmän
  1. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
  1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
  1. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG:

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (punkt 6)

För att stödja Saabs fortsatta tillväxtresa samt ge Saab ökad möjlighet att framgångsrikt konkurrera om nya stora ordrar, föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till årsstämman 2019, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen och ska som högst uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 6 miljarder kronor (före transaktionskostnader). Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns per den 23 oktober 2018 totalt 109 150 344 aktier, varav 1 907 123 aktier av serie A med tio röster per aktie och 107 243 221 aktier av serie B med en röst per aktie, vilka sammantaget representerar 126 314 451 röster. Bolaget innehar per samma dag 2 473 177 egna aktier av serie B motsvarande 2 473 177 röster som inte kan företrädas vid stämman. 

UPPLYSNINGAR PÅ EXTRA BOLAGSSTÄMMAN

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Saab AB, CEO Office,

Olof Palmes Gata 17, 111 22 Stockholm.

HANDLINGAR

Styrelsens förslag till beslut under punkt 6 på dagordningen finns tillgängligt hos bolaget, Saab AB, CEO Office, Olof Palmes Gata 17, 111 22 Stockholm samt på bolagets hemsida www.saabgroup.com/extrastamma senast från och med den 26 oktober 2018 och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_______________

Linköping i oktober 2018

Styrelsen i Saab Aktiebolag (publ)