Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab AB (publ) offentliggör information om genomfört återköp av medium term notes och emission av nya medium term notes

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

Saab AB (publ) (“Saab” eller “Bolaget”) offentliggör idag information om genomfört återköp enligt erbjudande daterat 13 september 2018 till innehavare av nedan listade utestående medium term notes (”Obligationerna”) att sälja sina Obligationer till Bolaget mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”).

Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 13 september 2018 (”Tender Information Document”), vilket är tillgängligt på Bolagets hemsida (www.saabgroup.com, investor, debt and funding).

Vid utgången av Återköpserbjudandet kl. 12:00 CET den 20 september 2018 hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt belopp om 691,000,000 SEK i Obligationer erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet. Information om återköpt belopp per ISIN anges nedan.

Bolaget offentliggör härmed att villkoren för den nya finansieringen (New Financing Conditions, såsom definierats i Tender Information Document) har uppfyllts och att ett sammanlagt belopp om (i) SEK 950.000.000 i nya obligationer med en löptid om tre (3) år och (ii) SEK 120.000.000 i nya obligationer med en löptid om fem (5) år har givits ut under Bolagets SEK 10.000.000.000 medium term note program (de ”Nya Obligationerna”). Följaktligen kommer samtliga giltiga återköpsinstruktioner som erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet att godkännas för köp av Bolaget.

Bolaget köper tillbaka Obligationerna till det pris som anges nedan, jämte upplupen och obetald ränta på Obligationerna (i enlighet med villkoren för Obligationerna):

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Erhållet återköpsbelopp / Godkänt återköpsbelopp / Utestående belopp / Pris

Floating Rate Notes förfall 10 dec 2018 / SE0005567070 / SEK 75,000,000 / SEK 75,000,000  / SEK 127,000,000 / 100.212%

Fixed Rate Notes 3.250% förfall 10 dec 2018 / SE0005567088 / SEK 27,000,000 / SEK 27,000,000 / SEK 83,000,000 / 100.669%

Floating Rate Notes förfall 10 sep 2019 / SE0007499975 / SEK 374,000,000 / SEK 374,000,000 / SEK 201,000,000 / 100.865%

Floating Rate Notes förfall 12 dec 2019 / SE0006027249 / SEK 204,000,000 / SEK 204,000,000 / SEK 296,000,000 / 101.129%

Fixed Rate Notes 2.750% förfall 12 dec 2019 / SE0006027231 / SEK 11,000,000 / SEK 11,000,000 / SEK 89,000,000 / 103.200%

Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 27 september 2018. Samtliga Obligationer som Bolaget återköpt kommer att makuleras. Obligationer som inte återköpts i enlighet med Återköpserbjudandet kommer att förbli utestående. Det sammanlagda beloppet av Obligationer som inte återköpts i enlighet med Återköpserbjudandet uppgår till SEK 796,000,000.

Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel hos Nordea Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) (tillsammans ”Joint Bookrunners” eller ”Dealer Managers”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Managers.

KONTAKTUPPGIFTER

Joint Bookrunners och Dealer Managers

Nordea Bank AB (publ)                                                                                                            

Email: nordealiabilitymanagement@nordea.com

Swedbank AB (publ)

Email: syndicate@swedbank.se

Bolaget

Saab AB (publ)                                                                                                                           

Group Treasurer Stefan Lind

Email: stefan.lind@saabgroup.com                                                                   

Saab AB (publ)

Head of Investor Relations Ann-Sofi Jönsson

Email: ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

Mobile: +46 (0)734 187 214

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande bör läsas tillsammans med Tender Information Document. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till köp eller försäljning av värdepapper.

Ej för distribution i eller till, eller till någon person som befinner sig i eller är bosatt i, USA, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wake Islands och Nordmarianerna, varje stat i USA samt Columbiadistriktet) eller till någon amerikansk person (U.S. person, såsom definierats i Regulation S i United States Securities Act of 1933, i dess nuvarande lydelse, ”Securities Act”) eller någon jurisdiktion där utgivande, publicering eller distribution av detta dokument är förbjudet enligt lag. Obligationerna och de Nya Obligationerna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i någon stat eller annan jurisdiktion inom USA och får inte erbjudas, säljas eller levereras, direkt eller indirekt, i USA eller på uppdrag av eller till förmån för någon U.S. person. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att delta i Återköpserbjudandet i någon jurisdiktion i vilken, eller till någon person till eller från vilken det är förbjudet att göra ett sådant erbjudande eller att delta i Återköpserbjudandet enligt tillämplig värdepapperslagstiftning. Distribution av detta dokument i vissa jurisdiktioner (framförallt USA och Storbritannien) kan vara förbjudet enligt lag. Bolaget och Dealer Managers kräver att personer som erhåller exemplar av detta dokument informerar sig om och följer sådana restriktioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.