Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs bokslutskommuniké 2017

Saab presenterar resultatet för helåret 2017.

VD Håkan Buskhes kommentar:

Stark orderingång, fortsatt tillväxt

Under 2017 var de globala säkerhetspolitiska spänningarna påtagliga och investeringar i försvar och säkerhet ökade över stora delar av världen. Samtidigt ökade kraven på att leverera effektiva system på kort tid.

Efterfrågan och intresset för Saabs världsledande produkter och lösningar är starkt och under 2017 stärkte Saab ytterligare sin marknadsposition, samtidigt som verksamheten effektiviserades. Endast genom kontinuerligt fokus på effektivitetsförbättringar kan vi förbättra våra leveranser till kunder. 

Flera viktiga internationella samarbeten etablerades som stärker den lokala marknadspositionen i flera länder. I Polen ingicks exempelvis ett avtal med det polska varvet Nauta för att bygga plattformen till den svenska marinens signalspaningsfartyg. I Australien ledde vår  marknadssatsning till att Saab blev utpekad av regeringen som framtida önskvärd leverantör av taktiskt ledningssystem för flottans nio nya fregatter.

Orderingång

År 2017 var ett starkt år för Saab. Större order mottogs inom flera områden och orderingången stärktes med 41 procent till SEK 30,8 miljarder (21,8). Bland annat fick Saab större beställningar inom flygburen övervakning och support och underhåll av Gripen C/D. Därutöver fick vi viktiga order rörande utveckling av nästa generations produkter, däribland Sveriges beställning av utveckling och produktion av nästa generations sjömålsrobot och ett nytt signalspaningsfartyg. Medelstora beställningar ökade också, vilket är glädjande då vi under en längre tid jobbat fokuserat på olika marknader för att öka basen där vi är verksamma.

Orderstocken vid årets slut uppgick till SEK 106,8 miljarder (107,6).

Försäljningstillväxt och rörelseresultat

Alla affärsområden såg försäljningstillväxt under året och den organiska försäljningstillväxten uppgick till 10 procent.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 155 (1 797) med en rörelsemarginal på 6,9 procent (6,3). Under 2017 har vi drivit ett stort antal effektiviseringsprojekt inom företaget där vi bland annat jobbar med att strömlinjeforma funktionella processer. Främst affärsområdet Dynamics och verksamheter relaterade till flygburna övervakningssystem och supportverksamhet stärkte lönsamheten under året.

Under 2018 fortsätter fokus vara på effektiviseringar, vilket är en viktig faktor för att Saab ska nå sitt långsiktiga mål på 10 procent rörelsemarginal.

Det operationella kassaflödet uppgick till MSEK 1 388 (2 603) och under året fick Saab större milstolpebetalningar inom stora projekt.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till SEK 13,10 (10,60).

Prognos för 2018

Försäljningstillväxten under 2018 bedöms vara i linje med Saabs långsiktiga mål: en årlig organisk tillväxt på 5 procent.

Rörelsemarginalen 2018, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2017. Därmed tar Saab ett ytterligare steg mot sitt långsiktiga finansiella mål: en rörelsemarginal på 10 procent per år över en konjunkturcykel.

Finansiell översikt

MSEK  Helår 2017  Helår 2016  Förändring, %  Kv4 2017  Kv4 2016 
Orderingång 30 841 21 828 41 6 586 6 868
Orderstock 106 849 107 606 -1
Försäljningsintäkter 31 394 28 631 10 9 819 9 016
Bruttoresultat 7 448 6 883 8 2 405 2 451
Bruttomarginal, % 23,7 24,0 24,5 27,2
EBITDA 2 994 2 743 9 1 084 1 206
EBITDA-marginal, % 9,5 9,6 11,0 13,4
Rörelseresultat (EBIT) 2 155 1 797 20 882 960
Rörelsemarginal, % 6,9 6,3 9,0 10,6
Periodens resultat 1 438 1 175 22 519 639
varav moderbolagets aktieägares andel 1 407 1 133 24 517 624
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1) 13,10 10,60 4,81 5,82
Räntabilitet på eget kapital, % 2) 10,4 9,0
Operationellt kassaflöde 1 388 2 603 2 146 681
Fritt kassaflöde 852 2 359 1 772 619
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 7,93 22,07 16,47 5,78
         
1) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning  107 400 920  106 906 726        107 590 836  107 167 229 

2) Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till

http://saabgroup.com/investor-relations/financial-data/key-ratios/

Press- och analytikerträff

Saab bjuder in till en press- och analytikerträff där VD och koncernchef Håkan Buskhe och finansdirektör Magnus Örnberg presenterar Saabs bokslutskommuniké 2017.

Datum: Fredagen den 16 februari, klockan 10.00

Adress: Grand Hôtel, Blasieholmshamnen 8, Stockholm

Lokal: New York

Rapporten publiceras klockan 7.30 samma dag.

Du är välkommen att delta på plats på Grand Hôtel, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning:

http://saab-interimreport.creo.se/180216

Telefonkonferens:

Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer): Sverige: +46856642697

UK: +442030089814

USA: +18557532237

Bokslutskommuniké, presentationsmaterial och webbsändning kommer att finnas tillgängligt på http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations.

Anmäl ditt deltagande till:

E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com

Tel: +46 8 463 02 45

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Ann Wolgers, Press Officer

+46 (0)734 18 70 52

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 07.30 CET.