Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat januari-mars 2018

Saab presenterar resultatet för januari-mars 2018.

VD och koncernchef Håkan Buskhes kommentar:

Fortsatt stark orderingång

Saab genomförde under första kvartalet en lyckad premiärflygning med den nya generationen flygburet övervakningssystem, GlobalEye. Flygningen var en viktig milstolpe i utvecklingen av systemet.

Justerat för två stora beställningar 2017, var orderingången i första kvartalet 2018 stark och uppgick till 6 135 miljoner kronor. I första kvartalet 2017 fick Saab två större beställningar om totalt 5,2 miljarder kronor och under första kvartalet 2018 mottog Saab en större beställning avseende utvecklings- och driftstödsresurser för Gripen från Försvarets Materielverk, FMV, på 1,35 miljarder kronor. Orderingången av medelstora beställningar var stark i kvartalet, till exempel valde Finland Saab som en av huvudleverantörerna till den finska marinens halvtidsmodifieringsprogram Squadron 2000. I samband med detta fick Saab även ett kontrakt gällande produktion och leverans av Saabs nya lätta torped. Beställningen är systemets första exportorder.

Intresset för Saabs produkter är fortsatt stort och Gripen har en stark marknadsposition. Med anledning av intresset för Gripen E/F har Saab nu ökat takten i sin satsning på systemet för att vinna ytterligare exportaffärer.

Försäljningsintäkter och rörelseresultat

Försäljningsintäkterna uppgick till 7 766 miljoner kronor med en organisk tillväxt om 2 procent. Affärsområdena Aeronautics och Surveillance såg stark tillväxt drivet av ökad aktivitetsnivå inom Gripen-verksamheten och även inom verksamheten för flygburna övervakningssystem.

Rörelseresultatet uppgick till 447 miljoner kronor (539) och rörelsemarginalen var 5,8 procent (7,1). Rörelsemarginalen var på en lägre nivå än under 2017 till följd av färre leveranser i perioden, förändrad projektmix och en förändrad projektmarginal inom några få mindre projekt.

Det operationella kassaflödet uppgick till -2 211 miljoner kronor (986) vilket var enligt plan. Den främsta anledningen till det negativa kassaflödet var en hög upparbetning av sysselsatt kapital inom stora projekt och utnyttjande av tidigare erhållna förskott och milstolpebetalningar.

Fokus 2018

Saabs fokus under 2018 ligger på att stärka marknadspositionen och på genomförandet av de stora utvecklingsprojekten i orderstocken.

Prognos för 2018

Försäljningstillväxten under 2018 bedöms vara i linje med Saabs långsiktiga finansiella mål; en årlig organisk tillväxt på 5 procent.

Rörelsemarginalen 2018, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2017.

Därmed tar Saab ett ytterligare steg mot sitt långsiktiga finansiella mål: en rörelsemarginal på 10 procent per år över en konjunkturcykel.

Finansiell översikt

MSEK Jan-mar 2018 Jan-mar 2017 1) Förändring, % Helår 2017 1)
Orderingång 6 135 9 701 -37 30 841
Orderstock 105 712 109 884 -4 107 233
Försäljningsintäkter 7 766 7 586 2 31 666
Bruttoresultat 1 738 1 783 -3 7 543
Bruttomarginal, % 22,4 23,5 23,8
EBITDA 654 746 -12 3 089
EBITDA-marginal, % 8,4 9,8 9,8
Rörelseresultat (EBIT) 447 539 -17 2 250
Rörelsemarginal, % 5,8 7,1 7,1
Periodens resultat 251 396 -37 1 508
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2) 2,25 3,63 13,75
Räntabilitet på eget kapital, % 3) 9,6 10,2 10,9
Operationellt kassaflöde -2 211 986 1 388
Fritt kassaflöde -2 411 897 852
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -22,40 8,36 7,93
1) 2017 har omräknats i enlighet med redovisningsprinciper för intäktsredovisning (IFRS 15). 
2) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning  107 651 182  107 320 873  107 400 920 
3) Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till

http://saabgroup.com/investor-relations/financial-data/key-ratios/

Press- och analytikerträff

Datum: Torsdagen den 26 april, klockan 10.00

Adress: Saab, Olof Palmes gata 17, 5 tr, Stockholm

Rapporten publiceras klockan 07.30 samma dag. 

Du är välkommen att delta på plats på Saabs huvudkontor, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen.

I anslutning till presentationen i Stockholm finns också möjlighet att uppleva Saabs helt nya showroom.

Direkt webbsändning: 

http://saab-interimreport.creo.se/180426

Telefonkonferens:

Var vänlig, ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer): 

UK: +44 2030089815
SE: +46 856642696
US: +1 8557532237

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas

tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/investor-relations. 

Anmäl ditt deltagande till:

E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com  

Tel: +46 8 463 02 45

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Ann Wolgers, Press Officer

+46 (0)734 184 70 52

presscentre@saabgroup.com

Ann-Sofi Jönsson, Head of Investor Relations

+46 (0) 734 187 214

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 07.30 CET.