Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Valberedning inför Saabs årsstämma 2019

Ledamöterna i valberedningen för Saab har nu utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2018 i enlighet med beslut av Saabs årsstämma.

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna

eller ägargrupperna som önskar utse en representant. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen. 

Ledamöter i Saabs valberedning inför årsstämma 2019 är: 

· Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB 

· Petra Hedengran, Investor AB 

· Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 

· Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder 

· Anders Algotsson, AFA Försäkring 

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande, revisor samt styrelse- och revisorsarvoden. 

Valberedningen representerar cirka 54 procent av det totala röstetalet i Saab AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2018. 

Årsstämma för Saab AB kommer att hållas torsdagen den 11 april 2019.

Aktieägare som vill lämna förslag till Saabs valberedning kan göra detta på e-mail: valberedningen@saabgroup.com eller med brev till adressen: Saab AB, Att: Valberedningen, Olof Palmes Gata 17, 111 22 Stockholm. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 1 februari 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.