Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat januari-juni 2019

Saab presenterar resultatet för januari-juni 2019.

VD Håkan Buskhes kommentar:

Fortsatt stark försäljningstillväxt och stärkt rörelsemarginal

Under första halvåret ökade Saabs försäljningsintäkter med 8 procent och rörelsemarginalen stärktes. Saab fortsätter att driva en internationalisering av verksamheten och under första halvåret har flera steg tagits för att stärka den lokala närvaron. Beslutet om att inrätta den nya utvecklings- och produktionsanläggningen i West Lafayette, Indiana, USA, där Saab skall producera sin del av skolflygplanet T-X som beställts av det amerikanska flygvapnet, är ett tydligt exempel på detta.

Orderingång

Orderingången under första halvåret uppgick till 9,7 miljarder kronor (12,7). Under perioden mottogs bland annat en beställning från den amerikanska kustbevakningen på det marina radarsystemet Sea Giraffe Multi Mode Radar och den brittiska marinen beställde ett system för träning av ubåtsjakt. Affärsområdet Dynamics såg fortsatt en stark efterfrågan. Två större ramavtal tecknades gällande granatgeväret Carl-Gustaf och engångsvapensystemet AT4.

Mindre ordrar ökade starkt jämfört med samma period föregående år. Efterfrågan på marknaden är fortsatt hög och under resterande del av året ser Saab betydande affärsmöjligheter.

Försäljningsintäkter och rörelseresultat

Försäljningsintäkterna under första halvåret uppgick till 16 941 miljoner kronor (15 719), med en organisk tillväxt om 7 procent. Ökningen av försäljningsintäkterna är främst hänförlig till en högre nivå av leveranser inom affärsområdet Dynamics och högre aktivitetsnivå inom affärsområdet Industrial Products and Services. 

Rörelseresultatet uppgick till 1 221 miljoner kronor (905), med en rörelsemarginal om 7,2 procent (5,8). Vidtagna åtgärder för att öka produktiviteten bidrog till förbättrade marginaler i perioden. Saab har ett stort fokus på att säkerställa leverans av milstolpar i stora projekt. I andra kvartalet sjösattes ubåten HMS Gotland, vilket innebär att två av de svenska ubåtarna i Gotlandsklassen nu genomgått en omfattande halvtidsmodifiering. Utvecklingen och produktionen av stridsflygsystemet Gripen E fortsatte enligt plan och under perioden gjordes de första flygningarna med ett tredje flygplan.  

Arbetet med att anpassa produktportföljen, öka marknadseffektiviteten samt att öka takten i automatisering och digitalisering av verksamheten fortsätter.

Operationellt kassaflöde

Det operationella kassaflödet uppgick till -2 702 miljoner kronor (-2 750). Kassaflödet var negativt främst till följd av ökat rörelsekapital inom affärsområdet Aeronautics då arbetet med att förbereda de första leveranserna av Gripen E till Brasilien och Sverige fortgår.

Saab bedömer att det operationella kassaflödet kommer vara negativt för helåret 2019, men på en bättre nivå än 2018. Det operationella kassaflödet kommer under året fortsatt påverkas av tidpunkter för förväntade betalningar i stora projekt med hög aktivitetsnivå.

Prognos för 2019

Försäljningstillväxten under 2019 bedöms vara i linje med Saabs långsiktiga finansiella mål; en årlig organisk tillväxt på 5 procent.

Rörelsemarginalen 2019, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2018. Därmed tar Saab ett ytterligare steg mot sitt långsiktiga finansiella mål: en rörelsemarginal på 10 procent per år över en konjunkturcykel.

Finansiell översikt

MSEK  jan-jun 2019  jan-jun 2018  Förändring, % Kv2 2019 Kv2 2018  Helår 2018 
Orderingång 9 710 12 664 -23 5 228 6 529 27 975
Orderstock 94 236 104 473 -10 102 184
Försäljningsintäkter 16 941 15 719 8 8 445 7 953 33 156
Bruttoresultat 3 788 3 537 7 1 937 1 799 7 764
Bruttomarginal, % 22,4 22,5 22,9 22,6 23,4
EBITDA 1 893 1 323 43 974 669 3 182
EBITDA-marginal, % 11,2 8,4 11,5 8,4 9,6
Rörelseresultat (EBIT) 1 221 905 35 630 458 2 266
Rörelsemarginal, % 7,2 5,8 7,5 5,8 6,8
Justerat rörelseresultat 1 221 905 35 630 458 2 564
Justerad rörelsemarginal, % 7,2 5,8 7,5 5,8 7,7
Periodens resultat 826 450 84 429 199 1 366
varav moderbolagets aktieägares andel 831 425 96 433 183 1 313
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1) 6,20 3,65 3,23 1,57 11,21
Räntabilitet på eget kapital, % 2) 10,5 9,7 8,1
Operationellt kassaflöde -2 702 -2 750 -779 -539 -2 424
Fritt kassaflöde -3 126 -3 192 -989 -781 -3 195
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -23,32 -27,38 -7,38 -6,70 -27,27
1) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning  134 064 875 116 563 375 134 039 937 116 610 780 117 144 915
2) Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till

http://saabgroup.com/investor-relations/financial-data/key-ratios/

Press- och analytikerträff

Saab bjuder in press, institutionella investerare och analytiker till en presentation där vd och koncernchef Håkan Buskhe och finansdirektör Magnus Örnberg presenterar Saabs delårsrapport januari-juni 2019.

Datum: Fredagen den 19 juli, klockan 11.30

Adress: Saab, Olof Palmes gata 17, 5 tr, Stockholm

Rapporten publiceras klockan 07.30 samma dag. 

Du är välkommen att delta på plats på Saabs huvudkontor, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning: 

http://saab-interimreport.creo.se/190719

Telefonkonferens:

Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer): 

Sverige:                     +46 8 56642705

Storbritannien:         +44 3333009031

USA:                           +1 8338230590

Bokslutskommunikén, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/investor-relations.

Anmäl ditt deltagande till:

E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com

Tel: +46 8 463 02 45

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Ann Wolgers, presschef

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com 

Saab Investor Relations

Ann-Sofi Jönsson, +46 (0) 734 187 214

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 07.30 CET.