Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat januari-mars 2019

Saab presenterar resultatet för januari-mars 2019.

VD Håkan Buskhes kommentar:

Saab levererar stark organisk tillväxt och förbättrat rörelseresultat

Under första kvartalet har stort fokus lagts på att säkerställa leverans av viktiga milstolpar inom större och medelstora projekt i orderstocken och på att fortsatt öka produktiviteten inom koncernen. Arbetet med att anpassa produktportföljen, öka marknadseffektiviteten och öka takten i automatisering och digitalisering av verksamheten fortskrider.

Orderingång

Orderingången uppgick till 4 482 miljoner kronor med en stark tillväxt av mindre ordrar jämfört med jämförelseperioden 2018. Orderingången bestod även av ett flertal medelstora ordrar som bland annat taktiska övningssystem och ledningssystem.

Försäljningsintäkter och rörelseresultat

Försäljningsintäkterna under första kvartalet uppgick till 8 496 miljoner kronor (7 766) med en organisk tillväxt om 8 procent. Affärsområdena Dynamics och Industrial Products and Services uppnådde en stark ökning av försäljningsintäkterna, där Dynamics hade en högre nivå av leveranser och Industrial Products and Services åstadkom en ökning av försäljningsintäkterna inom flera affärsenheter.

Rörelseresultatet uppgick till 591 miljoner kronor under första kvartalet (447), med en rörelsemarginal om 7,0 procent (5,8). Åtgärderna som under 2018 identifierades för att effektivisera verksamheten har till stor del genomförts. Flera affärsområden uppnådde en ökning av rörelsemarginalen, dels till följd av en högre utnyttjandegrad samt att de ovan nämnda effektivitetsåtgärderna lett till en ökad produktivitet inom flera områden.

Operationellt kassaflöde

Till följd av en hög aktivitetsnivå inom stora program var det operationella kassaflödet negativt och uppgick till -1 923 miljoner kronor (-2 211). Affärsområdet Aeronautics hade ett operationellt kassaflöde om -1 636 miljoner kronor. Saab bedömer att Aeronautics fortsatt kommer ha ett negativt operationellt kassaflöde även under andra och tredje kvartalet då arbetet med att förbereda de första leveranserna av Gripen E till Brasilien och Sverige fortskrider.

Saab bedömer att det operationella kassaflödet kommer vara negativt för helåret 2019, men på en bättre nivå än 2018. Det operationella kassaflödet kommer under året fortsatt påverkas av tidpunkter för förväntade betalningar i stora  projekt med hög aktivitetsnivå.

Prognos för 2019

Försäljningstillväxten under 2019 bedöms vara i linje med Saabs långsiktiga finansiella mål; en årlig organisk tillväxt på 5 procent.

Rörelsemarginalen 2019, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2018. Därmed tar Saab ett ytterligare steg mot sitt långsiktiga finansiella mål: en rörelsemarginal på 10 procent per år över en konjunkturcykel.

Finansiell översikt

MSEK  Jan-mar 2019  Jan-mar 2018  Förändring, %  Helår 2018 
Orderingång 4 482 6 135 -27 27 975
Orderstock 97 401 105 712 -8 102 184
Försäljningsintäkter 8 496 7 766 9 33 156
Bruttoresultat 1 851 1 738 7 7 764
Bruttomarginal, % 21,8 22,4 23,4
EBITDA 919 654 41 3 182
EBITDA-marginal, % 10,8 8,4 9,6
Rörelseresultat (EBIT) 591 447 32 2 266
Rörelsemarginal, % 7,0 5,8 6,8
Justerat rörelseresultat 591 447 32 2 564
Justerad rörelsemarginal, % 7,0 5,8 7,7
Periodens resultat 397 251 58 1 366
varav moderbolagets aktieägares andel 398 242 64 1 313
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1) 2,97 2,08 11,21
Räntabilitet på eget kapital, % 2) 8,6 9,6 8,1
Operationellt kassaflöde -1 923 -2 211 -2 424
Fritt kassaflöde -2 137 -2 411 -3 195
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -15,93 -20,68 -27,27
1) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 134 137 373 116 581 489 117 144 915
2) Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till

http://saabgroup.com/investor-relations/financial-data/key-ratios/

Press- och analytikerträff

Saab bjuder in press, institutionella investerare och analytiker till en presentation där vd och koncernchef Håkan Buskhe och finansdirektör Magnus Örnberg presenterar Saabs delårsrapport januari-mars 2019.

Datum: Fredagen den 26 april, klockan 10.00

Adress: Saab, Olof Palmes gata 17, 5 tr, Stockholm

Rapporten publiceras klockan 07.30 samma dag. 

Du är välkommen att delta på plats på Saabs huvudkontor, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning: 

http://saab-interimreport.creo.se/190426

Telefonkonferens:

Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer): 

Sverige:                  +46 8 566 427 07

Storbritannien:         +44 333 300 9031

USA:                       +1 833 526 8382

Bokslutskommunikén, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/investor-relations.

Anmäl ditt deltagande till:

E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com

Tel: +46 8 463 02 45

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Ann Wolgers, presschef

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com 

Saab Investor Relations

Ann-Sofi Jönsson, +46 (0) 734 187 214

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 07.30 CET.