Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat januari-september 2019

Saab presenterar resultatet för januari-september 2019.

Kommentar från VD och koncernchef Håkan Buskhe:

Stark orderutveckling, organisk tillväxt och en fortsatt marginalförbättring
Under de första nio månaderna uppvisade Saab en stark orderingång och en organisk tillväxt om 11 procent. Saab ser utvecklingen i linje med sina mål; fortsatt god tillväxt och högre lönsamhet. Fokus har fortsatt varit på genomförandet av Saabs stora program. Att dessa genomförs enligt plan utgör grunden för Saabs utveckling, tillsammans med fortsatta satsningar inom bland annat teknikutveckling och internationalisering.

Orderingång
Orderingången uppgick till 19 093 miljoner kronor (17 183) de första nio månaderna. Under kvartalet bidrog flera ordrar till den positiva utvecklingen, i första hand ordern från finska försvarsmakten på leverans och integration av ledningssystem till Finlands nya korvetter inom ramen för Squadron 2020-programmet. För Saab är detta en stor milstolpe då det innebär en referenskund inom avancerade ledningssystem, integration och sensorer. Vidare är detta av stor strategisk vikt för Saab när andra länder ska upphandla den här typen av avancerade system.

Mindre ordrar fortsatte att växa i jämförelse med tredje kvartalet 2018. Att öka antalet små och medelstora ordrar har varit en målsättning för Saab. Efterfrågan på marknaden är fortsatt stark och framåt ser Saab betydande affärsmöjligheter.

Försäljningsintäkter och rörelseresultat
Försäljningsintäkterna under de tre första kvartalen uppgick till 24 855 miljoner kronor (22 138) och motsvarade en organisk tillväxt om 11 procent. Ökningen drevs främst av affärsområde Dynamics men även en stark utveckling inom övriga affärsområden.

Rörelseresultatet uppgick till 1 739 miljoner kronor (1 142), med en rörelsemarginal om 7,0 procent (5,2). Saab har fortsatt starkt fokus på genomförande och leverans av milstolpar i de stora projekten. Samtidigt är det av vikt att utveckla och effektivisera våra mindre och återkommande affärer.

Arbetet med att förbättra effektiviteten och öka produktiviteten fortsätter och vidtagna åtgärder reflekteras i periodens stärkta rörelsemarginal i jämförelse med tredje kvartalet 2018. Arbetet med att anpassa produktportföljen fortskrider också. Digitalisering och automatisering av verksamheten fortsätter och under kvartalet har även flera steg tagits mot en effektivare styrning av marknad och försäljning, bland annat utsågs en marknadschef med plats i koncernledningen.

Operationellt kassaflöde
Det operationella kassaflödet uppgick till -4 356 miljoner kronor (-5 197) och är i linje med den utveckling som tidigare kommunicerats för 2019. Det negativa kassaflödet kan i första hand förklaras av en hög upparbetning i Saabs stora kontrakt, främst inom Aeronautics. Saab håller fast vid sin bedömning att det operationella kassaflödet kommer vara på en bättre nivå för helåret 2019 än 2018, då stora milstolpebetalningar är planlagda för fjärde kvartalet.

VD-byte
Under tredje kvartalet meddelade Håkan Buskhe att han lämnar posten som VD och koncernchef för Saab. Styrelsen har utsett Micael Johansson som efterträdare, han tillträder den 23 oktober.

Prognos för 2019
Försäljningstillväxten under 2019 bedöms vara i linje med Saabs långsiktiga finansiella mål; en årlig organisk tillväxt på 5 procent.

Rörelsemarginalen 2019, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2018. Därmed tar Saab ett ytterligare steg mot sitt långsiktiga finansiella mål: en rörelsemarginal på 10 procent per år över en konjunkturcykel.

Finansiell översikt

MSEK   Jan-sep
2019
Jan-sep
2018
Förändring, % Kv3 2019 Kv3 2018 Helår 2018
Orderingång 19 093 17 183 11 9 383 4 519 27 975
Orderstock 96 004 102 400 -6 102 184
Försäljningsintäkter 24 855 22 138 12 7 914 6 419 33 156
Bruttoresultat 5 466 4 976 10 1 678 1 439 7 764
Bruttomarginal, % 22,0 22,5 21,2 22,4 23,4
EBITDA ³⁾ 2 742 1 528 79 849 205 3 182
EBITDA-marginal, % 11,0 6,9 10,7 3,2 9,6
Rörelseresultat (EBIT) 1 739 844 106 518 -61 2 266
Rörelsemarginal, % 7,0 3,8 6,5 -1,0 6,8
Justerat rörelseresultat 1 739 1 142 52 518 237 2 564
Justerad rörelsemarginal, % 7,0 5,2 6,5 3,7 7,7
Periodens resultat 1 121 358 213 295 -92 1 366
varav moderbolagets aktieägares andel 1 100 331 232 269 -94 1 313
Resultat per aktie efter utspädning, SEK ¹⁾ 8,21 2,84 2,01 -0,81 11,21
Räntabilitet på eget kapital, % ²⁾ 13,1 7,1 8,1
Operationellt kassaflöde -4 356 -5 197 -1 654 -2 447 -2 424
Fritt kassaflöde -4 991 -5 699 -1 865 -2 507 -3 195
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -37,25 -48,91 -13,95 -21,52 -27,27
¹⁾ Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 133 994 725 116 515 174 133 702 351 116 499 013 117 144 915
²⁾ Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.
³⁾ EBITDA har under de första nio månaderna 2019 påverkats med MSEK 293 i samband med införandet av IFRS 16 avseende tillkommande avskrivningar. För mer information se not 16.

Press- och analytikerträff
Saab bjuder in press, institutionella investerare och analytiker till en presentation där vd och koncernchef Håkan Buskhe och finansdirektör Magnus Örnberg presenterar Saabs delårsrapport januari-september 2019.

Datum: Tisdagen den 22 oktober, klockan 10.00
Adress: Saab, Olof Palmes gata 17, 5 tr, Stockholm

Rapporten publiceras klockan 07.30 samma dag.

Du är välkommen att delta på plats på Saabs huvudkontor, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning:
http://saab-interimreport.creo.se/191022

Telefonkonferens:
Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer):

Sverige: +46 8 505 583 56
Storbritannien:        
+44 333 300 92 68
USA:
+1 833 526 83 47

Bokslutskommunikén, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/investor-relations.

Anmäl ditt deltagande till:
E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com
Tel: +46 8 463 02 45

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann Wolgers, presschef
+46 (0)73 418 00 18

presscentre@saabgroup.com

Saab Investor Relations
Merton Kaplan, chef för investerarrelationer
+46 (0)73 418 20 71

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober kl. 07.30 CET.