Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Förslag till vinstutdelning dras tillbaka och oförändrade styrelsearvoden

Saabs styrelse bekräftar sin bedömning av bolagets utdelningskapacitet för räkenskapsåret 2019, men på grund av den osäkerhet som COVID-19-utbrottet skapar i omvärlden har styrelsen beslutat att dra tillbaka sitt förslag till årsstämma om vinstutdelning. När situationen kan analyseras bättre kan styrelsen bedöma möjligheten till ett nytt utdelningsförslag för 2019.

Saabs årsstämma äger rum den 1 april 2020. Saabs styrelse bedömer i sin utdelningsmotivering att bolagets utdelningskapacitet för 2019 inte påverkar Saabs möjlighet att fullgöra sina kort- och långsiktiga åtaganden. Denna bedömning kvarstår, men på grund av den rådande osäkerheten i omvärlden har styrelsen nu dragit tillbaka sitt utdelningsförslag. Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning ska göras nu.

Saab har en robust finansiell ställning vad gäller kapital och likviditet. Mot bakgrund av den försämrade COVID-19-situationen och dess inverkan på människors hälsa och den globala ekonomin, är det styrelsens bedömning att man måste vidta åtgärder för att ytterligare öka beredskapen och skapa handlingsfrihet inför framtiden. Styrelsens bedömning av Saabs utdelningskapacitet förblir oförändrad. När situationen kan analyseras bättre kan styrelsen bedöma möjligheten till ett nytt utdelningsförslag för 2019.

Hittills har COVID-19s inverkan på Saab varit låg, givet bolagets stora orderstock och affärsmodell med långsiktiga åtaganden. Bolaget kan emellertid inte utesluta framtida effekter på verksamheten om den nuvarande störningen i världshandeln förlängs.

Härutöver har Saabs valberedning beslutat att dra tillbaka förslaget till årsstämman om en höjning av styrelsearvodena. Valberedningen föreslår att styrelsearvodena förblir oförändrade från 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Ann Wolgers, Press Officer

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020 kl. 08:30 CET.

Downloads

PDF
27 april 2020