Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Kallelse till årsstämma i Saab AB

Aktieägarna i Saab Aktiebolag (org. nr 556036-0793) kallas till årsstämma i City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm, onsdagen den 1 april 2020, kl. 16.00.

Insläpp och registrering sker från kl. 14.00.

För information om bussar se www.saabgroup.com/arsstamma

RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN

Endast de aktieägare som är införda i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB torsdagen den 26 mars 2020 har rätt att efter anmälan delta i årsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registreras i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken torsdagen den 26 mars 2020, måste aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sig senast torsdagen den 26 mars 2020

 • på telefon 013-18 20 55 (vardagar kl. 09.00 – 17.00),
 • per post till adress Saab AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23  Stockholm, eller
 • via bolagets hemsida: www.saabgroup.com/arsstamma

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, registreringsbevis eller annan behörighetshandling, bör dessa dokument i god tid före årsstämman skickas till Saab AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.saabgroup.com/arsstamma. Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman ha med sig högst två biträden. Biträde får medfölja endast om aktieägaren anmäler detta i förväg till Saab.

Årsstämman hålls på svenska.

DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
   
 2. Godkännande av röstlängden
   
 3. Godkännande av dagordningen
   
 4. Val av justeringsmän
   
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
   
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts
   
 7. Anförande av verkställande direktören
   
 8. Beslut om
  a) Fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b) Dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
   
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
   
 10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
   
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  a) Nyval av Micael Johansson
  b) Omval av Sten Jakobsson
  c) Omval av Danica Kragic Jensfelt
  d) Omval av Sara Mazur
  e) Omval av Johan Menckel
  f)  Omval av Daniel Nodhäll
  g) Omval av Bert Nordberg
  h) Omval av Cecilia Stegö Chilò
  i)  Omval av Erika Söderberg Johnson
  j)  Omval av Marcus Wallenberg
  k) Omval av Joakim Westh
  l)  Omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande
   
 12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
   
 13. Beslut om styrelsens förslag till ett långsiktigt incitamentsprogram 2021 samt förvärv och överlåtelse av egna aktier 
  a) Införande av LTI 2021 – Aktiesparprogram 2021,  Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021
  b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser till deltagarna i LTI 2021 av egna aktier
  c) Aktieswapavtal med tredje part
   
 14. Beslut om styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier
  a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
  b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv
  c) Överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram
   
 15. Beslut om förslag från aktieägaren Svenska Freds- och skiljedomsföreningen om att Saab, i enlighet med Agenda 2030 mål 16 om att motverka alla former av våld och dödligt våld, upphör med all försäljning och leverans av krigsmateriel till krigförande länder.
   
 16. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG:

STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,70 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 3 april 2020. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 8 april 2020.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN, STYRELSE OCH ARVODEN (punkt 1 och 9-11)

I valberedningen ingår Petra Hedengran, Investor AB (ordförande), Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Ossian Ekdahl, Första AP-fonden, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder samt Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB.

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut.

 • Advokat Eva Hägg som ordförande på årsstämman. (Punkt 1)
 • Elva styrelseledamöter och inga suppleanter. (Punkt 9)
 • En höjning av styrelsearvodet till 1 975 000 (1 900 000) kronor till styrelseordföranden, till 725 000 (700 000) kronor till vice ordföranden och till 645 000 (620 000) kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. En höjning av ersättningen för arbete i revisionsutskottet till 275 000 (250 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet och till 175 000 (165 000) kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Oförändrad ersättning för arbete i ersättningsutskottet om 150 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 90 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. (Punkt 10)
 • Revisorsarvode att utgå enligt godkänd räkning. (Punkt 10)
 • Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Sten Jakobsson, Danica Kragic Jensfelt, Sara Mazur, Johan Menckel, Daniel Nodhäll, Bert Nordberg, Cecilia Stegö Chilò, Erika Söderberg Johnson, Marcus Wallenberg och Joakim Westh. Nyval av Micael Johansson. (Punkt 11)

Micael Johansson är verkställande direktör och koncernchef för Saab AB. Han har tidigare varit vice VD för Saab AB och även innehaft ett flertal chefspositioner inom Saab koncernen, bland annat som chef för affärsområde Surveillance. Micael Johansson har en kandidatexamen i matematik och datavetenskap från Uppsala Universitet och är född 1960.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets hemsida.

Omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande i Saab AB. (Punkt 11)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 12)

Bakgrund och motiv

Ersättningsutskottet har utvärderat tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i Saab AB som beslutades av årsstämman 2019 och de gällande ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i bolaget.         

Ersättningsutskottet har rekommenderat styrelsen att föreslå årsstämman 2020 att godkänna ersättningsriktlinjer som i sak överensstämmer med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2019. De föreslagna ersättningsriktlinjerna är mer detaljerade än tidigare för att uppfylla nya lagkrav, men medför inte några ändringar i ersättningsstrukturen.

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Det är styrelsen som slutligen fastställer ersättningen till de ledande befattningshavarna inom den ram som riktlinjerna föreskriver.

Riktlinjer

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Denna krets framgår av bolagets hemsida. Styrelseledamöter i Saab AB omfattas i vissa särskilda fall av dessa riktlinjer, se nedan. Inga styrelsearvoden skall utgå för koncernledningens deltagande i styrelser för affärsområden eller Saabs dotterbolag. Riktlinjerna omfattar inte ersättning som beslutas av bolagsstämman.

Dessa riktlinjer gäller från årsstämman 2020 och tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman.

Riktlinjernas främjande av Saabs strategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Ett framgångsrikt genomförande av Saabs affärsstrategi och

tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare. För detta krävs att Saab kan erbjuda marknadsmässiga och konkurrenskraftiga totalersättningar anpassade efter bolagets utveckling och situation, vilket dessa riktlinjer möjliggör. Ersättningsstrukturerna skall så långt möjligt präglas av förutsägbarhet, såväl beträffande kostnaden för företaget, som förmånen för den anställde och vara baserade på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Avstämningar skall göras kontinuerligt med relevanta branscher och marknader.

För information om bolagets affärsstrategi, se den externa hemsidan www.saabgroup.com.

Fast ersättning

Den fasta ersättningen skall bestå av kontant lön. Den fasta lönen revideras varje år per den 1 januari för hela koncernledningen. Den fasta lönen skall vara marknadsmässig och baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Rörlig ersättning

Saabs verksamhet kännetecknas i huvudsak av utveckling av komplexa produkter och system. Produkterna marknadsförs, vidareutvecklas, produceras och underhålls under lång tid, i vissa fall tre till fyra decennier, med som regel betydande investeringar och långa kundrelationer över hela världen. Det är därför viktigt att de ledande befattningshavarna har en långsiktig syn på och engagemang i bolagets verksamhet och vinst. Därmed är långsiktig rörlig ersättning särskilt väl lämpad för Saab och dess aktieägare. Saab betalar därför normalt inga kortsiktiga rörliga kontantersättningar till VD eller övriga ledande befattningshavare. Den rörliga ersättningen består istället av långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämman och därmed inte omfattas av dessa riktlinjer. VD och ledande befattningshavare är berättigade att delta i dessa program. Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 fattar beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2021). Styrelsens avsikt är att även inför kommande årsstämmor föreslå årsstämman långsiktiga incitamentsprogram. Villkoren och kostnaden för bolagets långsiktiga incitamentsprogram redovisas i styrelsens fullständiga förslag till respektive årsstämma.

Vid extraordinära omständigheter kan överenskommelser av engångskaraktär träffas om kontant rörlig ersättning, förutsatt att sådana arrangemang endast görs på individnivå i syfte att rekrytera eller behålla personal, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter, och att sådan ersättning aldrig överstiger ett belopp motsvarande den fasta årslönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Sådan ersättning skall inte vara pensionsgrundande såvida inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Beslut om sådan ersättning skall fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

I övrigt skall rörlig kontant ersättning inte utgå.

Övriga förmåner

Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan ges rätt till övriga förmåner i enlighet med lokal praxis. Förmånerna skall bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Övriga förmåner kan vara till exempel tjänstebil, resor, bostad och sjukvårdsförsäkring.

Värdet av förmåner skall motsvara vad som kan anses vara rimligt i förhållande till praxis på marknaden. För förmåner som till exempel tjänstebil och sjukvårdsförsäkring får värdet uppgå till högst 5 procent av den fasta årslönen. Vidare kan befattningshavare på individnivå ges rätt till bostad och resor, varvid värdet av sådana förmåner får uppgå till högst 25 procent av den fasta årslönen.

För befattningshavare vilka är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt skall tillgodoses. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 30 procent av den fasta årslönen.

Pension

Pensionsåldern skall vara lägst 62 år. VD skall ha rätt till pensionsförmåner enligt ITP-avtalet samt en individuell tilläggspension. Den årliga pensionsavsättningen för tilläggspensionen till VD skall högst utgöra 35 procent av den fasta årslönen. Övriga ledande befattningshavare skall ha rätt till pensionsförmåner enligt ITP-avtalet samt enligt den så kallade Saab-planen. Pensionsförmåner enligt Saab-planen skall vara premiebaserade och avsättningar sker månadsvis. Enligt Saab-planen sker avsättningar för dels förtida pensionsavgång från 62 års ålder, dels utökad ålderspension från 65 år på lönedelar över 20 inkomstbasbelopp per år. Avsättningar enligt Saab-planen fastställs individuellt utifrån antalet återstående år till pensionsåldern vid inträde i planen. Årliga avsättningar för pensionsförmånerna för en enskild ledande befattningshavare får sammantaget inte överstiga 55 procent av den fasta årslönen.

Enligt Saab-planen har samtliga ledande befattningshavare, inklusive VD, vidare rätt till förstärkt sjukpension och efterlevandepension. Förstärkt sjukpension erhålls utöver allmän sjukförsäkring och ITP-avtalets sjukpension och beräknas enligt procentsatser av pensionsgrundande lön, 10-65 procent i olika löneintervall. Den förstärkta sjukpensionen erhålls som längst till 65 år. Saab upprätthåller avsättningar för ålderspension vid sjukpension. Efterlevandepension för ledande befattningshavare, inklusive VD, grundas på det högsta värdet av antingen 12 månadslöner eller på det uppsamlade kapitalet i försäkringen.

Anpassningar till lokala regler

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt skall tillgodoses.

Övriga villkor

Samtliga befattningshavare i koncernledningen, inklusive VD, kan avsluta sin anställning med högst sex månaders uppsägningstid. Om anställningen upphör på Saabs initiativ kan, utöver en uppsägningstid på normalt sex månader, ett maximalt avgångsvederlag om 18 månader tillämpas. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag får sammanlagt inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 24 månader.

Ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning kan utbetalas. Sådan ersättning skall kompensera för eventuellt inkomstbortfall och skall endast utbetalas i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen skall baseras på fast kontant månadslön vid tidpunkten för uppsägningen och skall avse den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket kan vara högst 18 månader efter anställningens upphörande.

Avräkning skall normalt göras från avgångsvederlag mot inkomst av annan anställning under motsvarande tid.

Konsultarvode till styrelseledamöter

Saab AB:s stämmovalda styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster (inklusive tjänster som utförs genom av styrelseledamot helägt bolag) skall utgå ett marknadsmässigt arvode förutsatt att sådana tjänster bidrar till genomförandet av Saabs affärsstrategi och tillvaratagandet av Saabs långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Ytterligare information i årsredovisningen

Årsredovisningens noter innehåller vidare en beskrivning av ersättningar till ledande befattningshavare, inklusive fast och rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pension och övriga förmåner.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats. Detta har skett genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens utveckling över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Ersättningsprinciperna för att fastställa lön, långsiktiga incitamentsprogram, pension och förmåner tillämpas på ett likartat sätt för såväl ledande befattningshavare som för övriga anställda inom Saab koncernen.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att på styrelsens uppdrag upprätta förslag till riktlinjer för ersättning till ledande

befattningshavare, som efter beslut av styrelsen föreläggs årsstämman. Styrelsen skall upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna skall gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet skall även bereda styrelsens beslut i fråga om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Styrelsen skall äga rätt att tillfälligt frångå riktlinjerna, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket även innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ETT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM 2021 SAMT FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (punkt 13)

Bakgrund och skäl för förslagen

Bolagsstämma i Saab AB (”Saab”) har under ett antal år beslutat om långsiktigt Aktiesparprogram för samtliga anställda och Prestationsrelaterat Aktieprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Vid årsstämman 2017 beslutades för första gången även om ett Prestationsprogam Särskilda Projekt, som en komplettering till det Prestationsrelaterade Aktieprogrammet. Saabs långsiktiga incitamentsprogram (”LTI”) består sedan dess av tre delar: ett Aktiesparprogram, ett Prestationsrelaterat Aktieprogram och ett Prestationsprogram Särskilda Projekt.

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. I linje härmed har styrelsen sedan tidigare också infört en policy med krav på visst aktieinnehav för ledande befattningshavare. Vidare innefattar Saabs befintliga orderstock några särskilda projekt vars exekvering fortsatt är mycket viktig och för att möta detta krävs dels att Saab kan behålla de bästa kompetenserna och deras lojalitet, dels att bolagets ledning och andra nyckelpersoner fortsatt levererar resultat och prestationer på mycket hög nivå. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen årsstämman nedanstående långsiktiga incitamentsprogram för anställda (”LTI 2021”). Förslaget utgörs, i likhet med förslaget till den senaste årsstämman, av tre delar - Aktiesparprogram 2021, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021. LTI 2021 föreslås omfatta högst 1 465 000 aktier av serie B i Saab samt ha motsvarande villkor som det långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2019, med vissa justeringar av prestationsmålen och utökningar avseende antalet deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 samt i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021.

Mot bakgrund av att styrelsen anser att Prestationsprogram Särskilda Projekt utgör ett effektivt och ändamålsenligt incitament för att motivera de nyckelpersoner som är viktiga för exekvering av de särskilda projekten och att bolaget nu har särskilda projekt även inom andra produktområden än tidigare, föreslås dels att det totala antalet anställda som bolaget har möjlighet att erbjuda deltagande i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021 utökas från 45 till 100, dels att antalet produktområden utökas samt att antalet prestationsmål ökas från åtta till tio mål. Utökningen av antalet deltagare sker inom grupp C (utvalda affärsenhetschefer och särskilt utvalda nyckelpersoner). Med beaktande av att det totala antalet anställda i bolaget ökar föreslår styrelsen även att det totala antalet deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 utökas från 175 till 200. Utökningen av antalet deltagare sker inom grupp 1 (anställda i ledningsgrupper, vissa specialister och projektledare). För att få ytterligare fokus på generering av kassaflöde föreslås den relativa viktningen mellan prestationsmålen i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 justeras på sådant sätt att prestationsmålet fritt kassaflöde får en högre viktning (40%) och rörelsemarginal efter avskrivningar får en lägre viktning (30%).

LTI 2021 möjliggör för nuvarande och framtida anställda att bli aktieägare i Saab och innefattar krav på egen investering i aktier i Saab. Syftet med LTI 2021 är att stimulera anställda till fortsatt långsiktigt engagemang och fortsatt goda prestationer samt att öka koncernens attraktivitet som arbetsgivare. Mot bakgrund av detta bedöms LTI 2021 ha en positiv påverkan på Saabs framtida utveckling och därmed vara till fördel för såväl aktieägare som de anställda i Saab-koncernen.

Styrelsens avsikt är att även inför kommande årsstämmor föreslå årsstämman långsiktiga incitamentsprogram.

Kostnader, utspädning och effekter på nyckeltal

Den sammanlagda effekten på resultaträkningen beräknas uppgå till cirka 460 miljoner kronor ojämnt fördelade över åren 2021-2025. Kostnaderna skall ses i relation till Saab-koncernens totala lönekostnader som under 2019 uppgick till

12 671 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter.

Beräkningarna bygger på förutsättningarna att samtliga tillgängliga aktier i LTI 2021 kommer att utnyttjas.

Påverkan på resultaträkningen och kassaflödet

Kompensationskostnader, motsvarande värdet på aktier som överlåts till anställda, uppskattas till cirka 356 miljoner kronor. Kompensationskostnaderna fördelas över åren 2021-2025.

Sociala avgifter, som ett resultat av aktieöverlåtelser till anställda baserat på en antagen aktiekurs om 314 kronor, beräknas uppgå till cirka 104 miljoner kronor. Kostnader för sociala avgifter fördelas över åren 2021-2025.

Förvärvsutgiften för återköp av egna aktier som påverkar kassaflödet beräknas uppgå till maximalt 460 miljoner kronor vid en antagen aktiekurs på 314 kronor och maximalt 1 465 000 aktier.

Utspädning och effekter på nyckeltal

Bolaget har cirka 136 miljoner utgivna aktier. Per den 31 december 2019 innehade bolaget 2 919 484 aktier av serie B. För att inrätta LTI 2021 erfordras sammanlagt 1 465 000 aktier av serie B, motsvarande cirka 1,08 procent av det totala antalet utgivna aktier.

Antalet aktier som per den 31 december 2019 beräknas komma att överlåtas till anställda inom ramen för samtliga pågående långsiktiga incitamentsprogram  uppgår till cirka 1 734 000 aktier (exklusive LTI 2020 som påbörjades i januari), motsvarande cirka 1,28 procent av det totala antalet utgivna aktier. LTI 2020 omfattar 1 465 000 aktier, motsvarande cirka 1,08 procent av det totala antalet utgivna aktier, och ingår ej i ovanstående beräkning då det startade i januari 2020.

Av de 1 465 000 aktier av serie B som erfordras för LTI 2021, kan 1 135 000 aktier överföras vederlagsfritt till de anställda, vilka kan leda till en utspädning av vinst per aktie om cirka 0,8 procent. Resterande 330 000 aktier är avsedda för att kunna överlåtas på Nasdaq Stockholm för täckande av sociala avgifter.

Säkringsåtgärder

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, som ett huvudalternativ, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm, vilka senare kan komma att överlåtas till deltagare i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram och Prestationsprogram Särskilda Projekt liksom överlåtas på Nasdaq Stockholm för att täcka vissa kostnader förenade med LTI 2021, huvudsakligen sociala avgifter. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om vederlagsfri överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagare i LTI 2021. De närmare villkoren för styrelsens huvudalternativ framgår nedan.

För den händelse erforderlig majoritet enligt punkten 13 b) nedan inte kan uppnås, föreslår styrelsen att Saab skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, i enlighet med punkten 13 c) nedan.

Förslagens beredning

LTI 2021 har beretts av ersättningsutskottet och i samråd med styrelsen. Förslagen har antagits av styrelsen.

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag till beslut enligt nedan innebär att årsstämman fattar beslut om a) att införa LTI 2021, b) att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm samt att förvärvade egna aktier får överlåtas vederlagsfritt till deltagare i LTI 2021, eller, i den händelse att erforderlig majoritet enligt b) inte uppnås, c) att Saab skall ha möjlighet att ingå aktieswapavtal med tredje part.

13 a) Införande av LTI 2021

LTI 2021 utgörs av tre delar, Aktiesparprogram 2021, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021. Deltagande i LTI 2021 förutsätter egen investering i aktier i Saab. Investering som sker inom ramen för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 tillgodoräknas även deltagaren inom ramen för Aktiesparprogram 2021, dock upp till ett belopp om maximalt 5 procent av kontant baslön.

Aktiesparprogram 2021

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ett långsiktigt Aktiesparprogram 2021 omfattande högst 993 000 aktier av serie B i Saab, enligt i huvudsak nedanstående riktlinjer:

 1.     Alla tillsvidareanställda inom Saab-koncernen, inklusive anställda som omfattas av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 och/eller Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021, med undantag för vad som anges i punkt 3) nedan, kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparprogram 2021.
 2.     Anställda som deltar i Aktiesparprogram 2021 kan spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av kontant baslön för köp av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under en tolvmånadersperiod. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Saab-koncernen inte upphört under hela denna treårsperiod, kommer den anställde att av Saab-koncernen tilldelas ett motsvarande antal aktier av serie B vederlagsfritt. Styrelsen kan medge begränsade undantag från kravet på anställning under hela treårsperioden.
 3.     Deltagande i Aktiesparprogram 2021 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för anställda i sådana länder där deltagande i Aktiesparprogram 2021 inte är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som Aktiesparprogram 2021.

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om långsiktigt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 för ett antal nyckelpersoner omfattande högst 258 000 aktier av serie B i Saab. Förslagets huvudsakliga riktlinjer framgår nedan.

1)    Upp till 200 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören, med undantag för vad som anges i punkt 4) nedan, kommer att erbjudas deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021.

2)    Anställda som deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 kan spara ett belopp motsvarande maximalt 7,5 procent av kontant baslön för köp av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under en tolvmånadersperiod. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Saab-koncernen inte upphört under hela denna treårsperiod, kommer den anställde att ha rätt till vederlagsfri matchning av prestationsaktier, enligt nedan. Styrelsen kan medge begränsade undantag från kravet på anställning under hela treårsperioden.

Grupp 1        Högst 167 anställda i ledningsgrupper, vissa specialister och projektledare kan få rätt till prestationsmatchning av upp till två aktier för varje inköpt aktie.

Grupp 2        Högst 20 högre befattningshavare kan få rätt till prestationsmatchning av upp till fyra aktier för varje inköpt aktie.

Grupp 3        Medlemmar inom koncernledningen (för närvarande 12) kan få rätt till prestationsmatchning av upp till fem aktier för varje inköpt aktie.

Grupp 4        Verkställande direktören kan få rätt till prestationsmatchning av upp till sju aktier för varje inköpt aktie.
 

3)    Antalet prestationsaktier kopplas till av styrelsen fastställda prestationsmål. Villkoren för prestationsmatchning baseras på tre av varandra oberoende mål: organisk försäljningstillväxt[1], rörelsemarginal efter avskrivningar[2] samt fritt kassaflöde[3]. Den relativa viktningen mellan målen är:

 

 • Upp till 30 procent av den maximala tilldelningen är hänförlig till organisk försäljningstillväxt under räkenskapsåret 2021.
 • Upp till 30 procent av den maximala tilldelningen är hänförlig till rörelsemarginalen efter avskrivningar under räkenskapsåret 2021.
 • Upp till 40 procent av den maximala tilldelningen är hänförlig till fritt kassaflöde under räkenskapsåret 2021.

  Prestationsmålen kommer att fastställas av styrelsen med en miniminivå och en maximinivå för respektive prestationsmål. Styrelsen kommer att besluta om utfallet av prestationsmatchningen efter utgången av den ettåriga prestationsmätningsperioden, dvs. räkenskapsåret 2021. Information om prestationsmålen kommer att lämnas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Om maximinivåerna för prestationsmålen uppnås eller överskrids kommer prestationsmatchning att uppgå till (och inte överskrida) det högsta antalet aktier om 258 000 (inklusive aktier för täckande av sociala avgifter). Om prestationsutfallet understiger maximinivån men överstiger miniminivån, kommer en linjär proportionerad prestationsmatchning att ske. Ingen prestationsmatchning kommer att ske om prestationsutfallet uppgår till eller understiger miniminivån. Prestationsaktier tilldelas tre år efter investeringen enligt punkt 2) ovan, dvs. normalt under 2024 och i februari 2025.


4)   Deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för anställda i sådana länder där deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 inte är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021.

5)    Innan prestationsmatchningen slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om prestationsmatchningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och andra omständigheter. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet, skall styrelsen reducera antalet prestationsaktier som skall matchas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.

Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om långsiktigt Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021 för ett antal nyckelpersoner omfattande högst 214 000 aktier av serie B i Saab. Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021 utgör ett komplement till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021. Förslagets huvudsakliga riktlinjer framgår nedan.

1)   Upp till 100 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören, med undantag för vad som anges i punkt 5) nedan, kommer att erbjudas deltagande i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021.

2)    Deltagande i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021 förutsätter sparande inom ramen för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 eller Aktiesparprogram 2021 för köp av aktier av serie B. För verkställande direktören och medlemmar inom koncernledningen krävs, för rätt till tilldelning av prestationsaktier, sparande med ett belopp motsvarande 7,5 procent av kontant baslön enligt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 (dvs. maximalt sparande). För utvalda affärsenhetschefer och särskilt utvalda nyckelpersoner krävs, för rätt till tilldelning av prestationsaktier, deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021, eller (om personen inte omfattas av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021) deltagande i Aktiesparprogram 2021. Deltagare i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021 kommer att ha rätt till vederlagsfri tilldelning av prestationsaktier enligt följande.

Grupp A      Verkställande direktören kan, enligt Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021, få rätt till tilldelning av prestationsaktier motsvarande upp till 52,5 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2021. Värdet av tilldelade prestationsaktier i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021 kan sammanlagt högst uppgå till 75 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2021. Om totalt möjligt utfall för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021 överstiger 75 procent, skall prestationsmatchning av faktiskt utfall ske enligt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 och tilldelning av prestationsaktier i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021 reduceras så att totalt utfall ej överstiger 75 procent.

Grupp B      Medlemmar inom koncernledningen (för närvarande 12) kan, enligt Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021, få rätt till tilldelning av prestationsaktier motsvarande upp till 37,5 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2021. Värdet av tilldelade prestationsaktier i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021 kan sammanlagt högst uppgå till 60 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2021. Om totalt möjligt utfall för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021 överstiger 60 procent, skall prestationsmatchning av faktiskt utfall ske enligt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 och tilldelning av prestationsaktier i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021 reduceras så att totalt utfall ej överstiger 60 procent.

Grupp C      Högst 87 utvalda affärsenhetschefer och särskilt utvalda nyckelpersoner kan, enligt Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021, få rätt till tilldelning av prestationsaktier motsvarande upp till 15 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2021.

3)    Villkoren för tilldelning av prestationsaktier baseras på uppnåendet av tio likaviktade prestationsmål, bestående av operativa mål och milstolpar i särskilda projekt inom Saabs produktområden Gripen, luftburna radarsystem (AEW&C), ubåtar, missiler, stridsledningssystem och avancerade pilotträningssystem. Prestationsmålen kan relateras till t.ex. konstruktions- och designgodkännande, kundgodkännande, delleveranser eller systemimplementering. Varje prestationsmål utgör 10 procent av de sammanlagda prestationsmålen. Prestationsmätningsperioden är räkenskapsåret 2021. Samtliga deltagare kommer att tilldelas prestationsaktier baserat på uppfyllandet av samma prestationsmål.

4)    Styrelsen kommer efter utgången av den ettåriga prestationsmätningsperioden, dvs. räkenskapsåret 2021, att besluta om huruvida prestationsmålen har uppfyllts eller ej samt om tilldelning av prestationsaktier. Vid denna tidpunkt kommer styrelsen att bedöma om begränsningen för maximal tilldelning enligt punkt 2) ovan aktualiseras. Information om prestationsmålen kommer att lämnas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Tilldelning av prestationsaktier och bedömning avseende begränsningen för maximal tilldelning enligt punkt 2) ovan kommer, vad gäller de prestationsaktier som tilldelas enligt Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021, att ske baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Saabs aktie under tio handelsdagar efter dagen för offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021. Om samtliga prestationsmål i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021 uppnås kan tilldelning av prestationsaktier uppgå till högst 214 000 aktier (inklusive aktier för täckande av sociala avgifter), dock med eventuell reducering enligt punkt 2) ovan. Om inte samtliga prestationsmål uppnås, men minst ett prestationsmål uppnås, kommer en proportionell tilldelning av prestationsaktier att ske i förhållande till antalet uppfyllda prestationsmål, dock med eventuell reducering enligt punkt 2) ovan. Prestationsaktier i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021 kommer att levereras i februari 2024. Leverans av prestationsaktier förutsätter att anställningen inom Saab-koncernen inte upphört under perioden fram till leveranstillfället i februari 2024 samt att den anställde fortfarande deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 eller Aktiesparprogram 2021. Styrelsen kan medge begränsade undantag från kravet på anställning under ovan nämnd period.

5)    Deltagande i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för anställda i sådana länder där deltagande i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021 inte är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021.

6)    Innan tilldelning av prestationsaktier slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och andra omständigheter. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet, skall styrelsen reducera antalet prestationsaktier som skall tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.

13 b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser till deltagarna i LTI 2021 av egna aktier

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Saab på Nasdaq Stockholm

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Saab på Nasdaq Stockholm i enlighet med följande villkor.

 • Förvärv av aktier av serie B i Saab får ske endast på Nasdaq Stockholm.
 • Högst 1 465 000 aktier av serie B i Saab får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram och Prestationsprogram Särskilda Projekt och för efterföljande överlåtelser på Nasdaq Stockholm för att täcka vissa kostnader förenade med LTI 2021, huvudsakligen sociala avgifter.
 • Förvärv av aktier av serie B i Saab på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.
 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2021.

Beslut om överlåtelser till deltagarna i LTI 2021 av förvärvade egna aktier av serie B

Överlåtelser av aktier av serie B i Saab får ske på följande villkor.

 • Överlåtelser får ske endast av aktier av serie B i Saab, varvid högst 1 135 000 aktier av serie B i Saab får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTI 2021.
 • Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Saab skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma sådana personer inom Saab-koncernen som är deltagare i LTI 2021. Vidare skall dotterbolag till Saab, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Saab, varvid sådant bolag skall vara skyldigt att, enligt villkoren för LTI 2021, överlåta aktierna till sådana personer inom Saab-koncernen som deltar i LTI 2021.
 • Överlåtelser av aktier av serie B i Saab skall ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i LTI 2021 har rätt att förvärva aktier, dvs. normalt under räkenskapsåret 2024 och i februari 2025.
 • Antalet aktier av serie B i Saab som kan komma att överlåtas inom ramen för LTI 2021, skall omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagsåtgärder.

13 c) Aktieswapavtal med tredje part

Styrelsen föreslår att årsstämman, för den händelse erforderlig majoritet för punkten

13 b) ovan ej kan uppnås, fattar beslut om att säkra den förväntade finansiella exponeringen avseende LTI 2021 genom att Saab skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, varvid den tredje parten i eget namn skall kunna förvärva och överlåta aktier av serie B i Saab till sådana anställda som deltar i LTI 2021. Tillkommande kostnad för sådant aktieswapavtal uppgår till cirka 19 miljoner kronor.

Villkor

Bolagsstämmans beslut att införa LTI 2021 i enlighet med punkten 13 a) ovan är villkorat av att stämman antingen beslutar i enlighet med förslaget att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Saab på Nasdaq Stockholm och beslutar om överlåtelser till deltagarna i LTI 2021 av förvärvade egna aktier av serie B i enlighet med punkten 13 b) ovan eller att aktieswapavtal med tredjepart kan ingås i enlighet med punkten 13 c) ovan.

Majoritetsregler

Stämmans beslut för införande av LTI 2021 enligt punkten 13 a) ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. För giltigt beslut att bemyndiga styrelsen att förvärva aktier på Nasdaq Stockholm och beslut om överlåtelser till deltagare i LTI 2021 enligt punkt 13 b) ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut att möjliggöra för Saab att ingå aktieswapavtal med tredjepart enligt punkt 13 c) ovan, erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Övrigt

För en beskrivning av Saabs övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till not 8 i Saabs årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (punkt 14)

14 a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor.

 • Förvärv skall avse bolagets aktier av serie B.
 • Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm.
 • Förvärv får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.
 • Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.

Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier i samband med eventuella företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

14 b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med eller till följd av företagsförvärv i enlighet med följande villkor.

 • Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.
 • Överlåtelse får ske enligt reglerna i 19 kap. 35-37 §§ aktiebolagslagen, dvs. på annat sätt än på börs.
 • Överlåtelse i samband med förvärv av företag eller verksamhet skall ske till ett pris som väsentligen motsvarar marknadsvärdet för bolagets aktie vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen.
 • Högst så många aktier av serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut får överlåtas med stöd av detta bemyndigande.
 • Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar.
 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme vid finansiering av företagsförvärv.          

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa alternativa betalningsformer vid förvärv av bolag eller verksamhet.

14 c) Överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram i enlighet med följande villkor.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget skall äga rätt att, före årsstämma 2021, överlåta högst 1 260 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Aktiesparprogram 2016, 2018, 2019 och 2020, Prestationsrelaterade Aktieprogram 2016, 2018, 2019 och 2020, samt Prestationsprogram Särskilda Projekt 2017, 2018, 2019 och 2020. Överlåtelse av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.

Majoritetsregler

Beslut enligt 14 a), 14 b) respektive 14 c) ovan fordrar för giltighet att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns per den 21 februari 2020 totalt 135 845 847 aktier, varav 2 383 903 aktier av serie A med tio röster per aktie och 133 461 944 aktier av serie B med en röst per aktie, vilka sammantaget representerar 157 300 974 röster. Bolaget innehar per samma dag 2 846 568 egna aktier av serie B motsvarande 2 846 568 röster som inte kan företrädas vid stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Saab AB, Årsstämma 2020, Olof Palmes Gata 17, 111 22 Stockholm.

HANDLINGAR

Valberedningens fullständiga förslag under punkterna 1 och 9-11, samt styrelsens fullständiga förslag under punkterna 12-14 framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos bolaget och på dess hemsida enligt nedan. Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen med anledning av förslagen under punkterna 13 b) och 14 a), samt aktieägaren Svenska Freds-och Skiljedomsföreningens fullständiga skrivelse avseende punkt 15 (på originalspråk) finns tillgängliga hos bolaget, Saab AB, Olof Palmes Gata 17, 111 22 Stockholm och på bolagets hemsida www.saabgroup.com/arsstamma.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse (inklusive styrelsens förslag under punkten 8 b) jämte styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen) finns tillgängliga hos bolaget, Saab AB, Olof Palmes Gata 17, 111 22 Stockholm och på bolagets hemsida www.saabgroup.com/arsstamma från den 4 mars 2020. Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida (enligt ovan) senast den 2 mars 2020.

Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Linköping i februari 2020

Styrelsen i Saab Aktiebolag (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

[1] Justerat för förvärv och avyttringar samt valutakursdifferenser.

[2] Justerat för förvärv och avyttringar samt engångsposter.

[3] Justerat för förvärv och avyttringar samt engångsposter.

Downloads