Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs årsstämma hölls den 1 april 2020 i Stockholm

På Saabs webbplats finns möjlighet att ta del av Saabs VD och koncernchef Micael Johanssons anförande liksom anförande av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg. Se länk: https://saabgroup.com/arsstamma

Fastställande av balans- och resultaträkning samt vinstdisposition

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019.

Styrelsens reviderade förslag att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna samt att till förfogande stående medel överförs i ny räkning godkändes av årsstämman.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen

I enlighet med valberedningens förslag valdes Micael Johansson som ny styrelseledamot och samtliga nuvarande styrelseledamöter omvaldes, dvs., Sten Jakobsson, Danica Kragic Jensfelt, Sara Mazur, Johan Menckel, Daniel Nodhäll, Bert Nordberg, Cecilia Stegö Chilò, Erika Söderberg Johnson, Marcus Wallenberg och Joakim Westh som styrelseledamöter. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelseordförande. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman omvaldes Sten Jakobsson till vice ordförande i styrelsen.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens reviderade förslag att styrelsearvodet ska vara 1 900 000 kronor till styrelseordföranden, 700 000 kronor till vice ordföranden och 620 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning för arbete i revisionsutskottet skall vara 250 000 kronor till ordförande och 165 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet skall vara 150 000 kronor till ordförande och 90 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram 2021 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2021 (”LTI 2021”) bestående av tre delar: Aktiesparprogram 2021, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021. LTI 2021 omfattar högst 1 465 000 B-aktier.

Aktiesparprogram 2021 omfattar alla tillsvidareanställda. Deltagarna kan spara upp till 5 procent av kontant baslön för köp av B-aktier i Saab. Om de köpta aktierna behålls under tre år och anställningen i Saab-koncernen kvarstår tilldelas den anställde motsvarande antal aktier vederlagsfritt av Saab. Detta program omfattar högst

993 000 B-aktier.

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 riktas till högst 200 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Deltagarna kan spara upp till 7,5 procent av kontant baslön för köp av B-aktier i Saab. Om de köpta aktierna behålls under tre år och anställningen i Saab-koncernen kvarstår, har den anställde rätt till vederlagsfri matchning av prestationsaktier om prestationsmålen uppnåtts. Programmet ger den anställde rätt till högst 2-7 prestationsaktier för varje inköpt aktie beroende på grupptillhörighet. Antalet prestationsaktier kopplas till tre prestationsmål: organisk försäljningstillväxt (30% viktning), rörelsemarginal efter avskrivningar (30% viktning) samt fritt kassaflöde (40% viktning) under räkenskapsåret 2021. Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 omfattar högst 258 000 B-aktier i Saab.

Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021 riktas till högst 100 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Prestationsprogram Särskilda Projekt 2021 utgör ett komplement till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021. Deltagande i programmet förutsätter även deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 eller Aktiesparprogram 2021. Programmet ger den anställde rätt till prestationsaktier motsvarande högst 15-52,5 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2021 beroende på grupptillhörighet, förutsatt att anställningen kvarstår under tre år och att prestationsmålen uppnås. Tilldelning av prestationsaktier baseras på tio likaviktade prestationsmål under 2021 kopplade till Saabs särskilda projekt inom produktområdena Gripen, luftburna radarsystem (AEW&C), ubåtar, missiler, stridsledningssystem och avancerade pilotträningssystem. För VD och övriga medlemmar i koncernledningen kan tilldelning av aktier i programmet och Prestationsrelaterat Aktieprogram 2021 tillsammans totalt uppgå till högst 75 procent av kontant baslön för VD och 60 procent av kontant baslön för övriga i koncernledningen. Programmet omfattar högst 214 000 B-aktier i Saab.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av högst 1 465 000 B-aktier i Saab för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Saabs incitamentsprogram och för efterföljande överlåtelser över börs för att täcka vissa kostnader förenade med LTI 2021, huvudsakligen sociala avgifter. Stämman beslutade vidare att högst 1 135 000 B-aktier får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTI 2021. Överlåtelser sker normalt under räkenskapsåret 2024 och i februari 2025 enligt villkoren för LTI 2021.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av B-aktier upp till max 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier i samband med eventuella företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen bemyndigades vidare att, före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier i samband företagsförvärv. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme vid finansiering av företagsförvärv.

Beslut fattades även om att bolaget skall äga rätt att i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram, före nästa årsstämma, över börs överlåta högst
1 260 000 B-aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Förslag från aktieägaren Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Årsstämman beslutade att inte bifalla Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens förslag om att Saab, i enlighet med Agenda 2030 mål 16 om att motverka alla former av våld och dödligt våld, upphör med all försäljning och leverans av krigsmateriel till krigförande länder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads

PDF
27 april 2020