Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat januari-mars 2020

Saab presenterar resultatet för januari-mars 2020.

20200424-en-3644490-1.jpg

VD Micael Johansson kommentar:

Stabil lönsamhet i en tid av osäkerhet

COVID-19 innebär att såväl enskilda människor som världsekonomin befinner sig i en utmanande tid med stor osäkerhet. Saabs har en substantiell orderstock och långa åtaganden. Det innebär att verksamheten står på fast grund och i rådande läge ser vi att produktionen fortsätter i hög takt, samtidigt som medarbetarnas hälsa prioriteras. Effekten på Saabs verksamhet har hittills varit begränsad, men osäkerheten för 2020 har ökat. Arbetet med att hantera dessa utmanande omständigheter bedrivs på ett proaktivt och strukturerat sätt.

Fokus i arbetet har varit och är att säkerställa beredskap och förmåga att över tid fortsätta leverera i våra projekt. Den försvarsrelaterade verksamheten uppvisar en stabil utveckling samtidigt som den civila verksamheten har påverkats genom en kraftig nedgång i efterfrågan, framför allt inom den civila flygindustrin. Under kvartalet vidtog Saab en rad åtgärder för att motverka framtida effekter av COVID-19. Inom affärsområdet IPS infördes korttidsveckor för att anpassa kapaciteten. Dessutom stärkte företaget sin finansiella flexibilitet genom tecknandet av en ny kreditfacilitet.

Givet den nuvarande störningen i världsekonomin, kan Saab inte utesluta framtida effekter på verksamheten, framförallt vad gäller leverantörskedjan och erhållande av nya beställningar. Till följd av osäkerheten om omfattningen och varaktigheten av störningen, kan tidigare prognosbedömning för helåret 2020 för närvarande inte konfirmeras. Saab går dock in i andra kvartalet med en stark orderstock, vilken stödjer en betydande del av årets omsättning. Fokus är därför fortsatt på exekveringen av de stora projekten och leveranser för året. Saab har en robust finansiell ställning avseende kapital och likviditet. För 2020 är ambitionen fortsatt att det operationella kassaflödet skall vara positivt. Saab fortsätter sitt strategiska arbete och står fast vid sina långsiktiga finansiella mål avseende tillväxt och lönsamhet.

Orderingång
Orderingången under det första kvartalet uppvisade en ökning på 8 procent och uppgick till
4 823 miljoner kr (4 482). Volymen på mindre ordrar ökade med 4 procent. Orderingången bestod bland annat av ordrar inom träningslösningar för brittiska armén, radarbeställningar till USA samt modifieringsbeställningar avseende Visby korvetter för Sverige.

Försäljningsintäkter och rörelseresultat

Försäljningsintäkterna under första kvartalet uppgick till 8 040 miljoner kr (8 496). Exekveringen i de stora programmen upprätthålls. De lägre volymerna i kvartalet förklaras av färre planerade leveranser inom Dynamics och mindre upparbetning inom Aeronautics.

Rörelseresultatet uppgick till 560 miljoner kr (591) med en rörelsemarginal om 7,0 procent (7,0).  Lönsamheten var i linje med föregående år, trots negativ påverkan inom civila verksamheten. Under kvartalet togs viktiga steg i Gripenprojektet då produktion av Gripen F till Brasilien påbörjades. Därutöver startade Saab produktionen av sina delar av skolflygplanet T-7A.

Operationellt kassaflöde
Det operationella kassaflödet uppgick till -1 582 miljoner kr (-1 932). Kvartalets negativa kassaflöde förklaras av fortsatt planerad upparbetning och få betalningsmilstolpar i de stora programmen, samt förberedelser inför kommande leveranser inom Dynamics.

Prognos för 2020

Till följd av osäkerheten om omfattningen och varaktigheten av COVID-19 störningen,
kan tidigare prognosbedömning för helåret 2020 för närvarande inte konfirmeras. Saabs senast lämnade prognos för helåret var en organisk försäljningstillväxt i linje med det långsiktiga finansiella målet på 5 % och en förbättrad rörelsemarginal jämfört med 2019.

Finansiell översikt

MSEK Jan-mar 2020 Jan-mar 2019  Förändring, % Helår 2019 
Orderingång 4 823 4 482 8 27 216
Orderstock 90 234 97 401 -7 93 293
Försäljningsintäkter 8 040 8 496 -5 35 433
Bruttoresultat 1 880 1 851 2 8 035
Bruttomarginal, % 23,4 21,8 22,7
EBITDA 914 919 -1 4 305
EBITDA-marginal, % 11,4 10,8 12,1
Rörelseresultat (EBIT) 560 591 -5 2 937
Rörelsemarginal, % 7,0 7,0 8,3
Periodens resultat 342 397 -14 2 025
varav moderbolagets aktieägares andel 334 398 -16 1 983
Resultat per aktie efter utspädning, SEK ¹⁾ 2,50 2,97 14,81
Räntabilitet på eget kapital, % ²⁾ 9,3 8,6 10,0
Operationellt kassaflöde -1 582 -1 923 -1 300
Fritt kassaflöde -1 700 -2 137 -2 036
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -12,71 -15,93 -15,20
¹⁾ Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 133 701 893 134 137 373 133 929 292
²⁾ Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till

http://saabgroup.com/investor-relations/financial-data/key-ratios/

Presentation av Saabs delårsrapport januari-mars 2020

Saabs vd och koncernchef Micael Johansson och finansdirektör Magnus Örnberg presenterar Saabs delårsrapport januari-mars 2020.

Datum:        fredagen den 24 april, klockan 10.00

Rapporten publiceras klockan 07.30 samma dag på http://www.saabgroup.com

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning: http://saab-interimreport.creo.se/200424

Telefonkonferens:

Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer): 

Sverige:                     +46 8 566 427 05

Storbritannien:          +44 333 300 9032

USA:                           +1 833 526 8381

Bokslutskommunikén, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/investor-relations.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Ann Wolgers, presschef

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

Merton Kaplan, Head of Investor Relations

+46 (0)734 182 071

merton.kaplan@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl. 07.30 CET.