Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat januari-juni 2021: Stark försäljningstillväxt och positivt kassaflöde

Saab presenterar resultatet för januari-juni 2021.

20210721-en-4027892-1.jpg

Höjdpunkter Q2 2021

  • Ordrar ökade 7% och orderstocken uppgick till SEK 96,7 miljarder.
  • Organisk tillväxt på 15% till följd av hög aktivitet i projekt och leveranser.
  • EBITDA ökade med 19% till 1 196 MSEK (1 004), en marginal på 11,8% (11,4).
  • Rörelseresultatet förbättrades med 10% och uppgick till MSEK 715 (652), motsvarande en marginal på 7,1% (7,4). Detta inkluderade kostnader för kapacitetsanpassningar om MSEK 85.
  • Operationella kassaflödet uppgick till MSEK 3 152 (1 817) till följd av stora inbetalningar av milstolpar i kvartalet.
  • Ny organisationsstruktur trädde i kraft första juli 2021, inklusive en Operational Excellence-funktion.
  • Förändrad prognos: Den organiska försäljningstillväxten för helåret 2021 förväntas vara cirka 10% (tidigare prognos för organisk försäljningstillväxt låg i linje med det långsiktiga målet på 5%).

Kommentar från Micael Johansson, vd och koncernchef Saab:

Stark försäljningstillväxt och positivt kassaflöde

Aktiviteten på försvarsmarknaden fortsatte att vara gynnsam under det andra kvartalet och efterfrågan på våra huvudmarknader fortsatte att vara god. Detta bidrar till Saabs tillväxt både internationellt och i Sverige, och stöttar vår multinationella expansionsstrategi.

Orderingången försatte att växa under kvartalet och ökade med 7 procent, motsvarande SEK 9,9 miljarder. Vi tecknade kontrakt för framtida utveckling och support för de svenska stridsflygplanen Gripen C/D och en order för träningssystem till den nederländska försvarsmakten samt den amerikanska marinkåren. Vi har även fått ordrar på radarkomponenter för G/ATOR systemet i USA, ett supportkontrakt för Helikopter 15 i Sverige och ett kontrakt för radarvarnarutrustning på de tyska Tornadoflygplanen. Vår starka orderstock uppgår nu till SEK 97 miljarder och kommer stödja framtida försäljningstillväxt.

Den organiska försäljningen ökade 15 procent under kvartalet, drivet av en hög aktivitetsnivå och leveranser i våra försvarsprojekt. Den civila flygverksamheten fortsatte att rapportera en försäljningsminskning. Fem av sex affärsområden förbättrade volymerna. Den organiska försäljningstillväxten var 15 procent för det första halvåret. Kombinerat med vår starka orderstock för året, höjer vi vår prognos för den organiska försäljningstillväxten för 2021 till cirka 10 procent.

Den starka försäljningen under kvartalet bidrog positivt till resultatet och EBITDA ökade 19 procent, motsvarande en marginal på 11,8 procent (11,4). Rörelseresultatet ökade 10 procent till MSEK 715 (652) med en marginal på 7,1 procent  (7,4). Detta inkluderar åtgärder för avvecklingen av vår Barracuda-anläggning i USA och justeringen av kapaciteten i vår verksamhet i Sydafrika. Dessa åtgärder hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om MSEK 85 och påverkade rörelsemarginalen med 0,8 procent. Vi upprepar prognosen för vår EBIT-marginal för 2021.

Den första juli trädde vår nya organisationsstruktur i kraft, där sex affärsområden blir fyra och där en ny Operational excellence-funktion inrättas. Målet är att öka effektiviteten genom att minska interna gränssnitt, skapa synergier i verksamheten och underlätta interaktioner med kunderna.

Osäkerheten kring pandemin tillsammans med pågående rese- och andra restriktioner påverkar förutsägbarheten. Detta berör också delar av leverantörskedjan. Vi fortsätter att ha en nära dialog med våra leverantörer för att motverka pandemins effekter.

Det operationella kassaflödet under kvartalet förbättrades avsevärt och uppgick till SEK 3,2 miljarder (1,8). Detta var ett resultat av att majoriteten av årets stora milstolpebetalningar erhölls under första halvåret. Vi upprepar prognosen för ett positivt operationellt kassaflöde för helåret.

Ett starkt samhällsengagemang har varit grunden för Saabs verksamhet sedan bolaget grundades för att kunna hjälpa nationer att skapa trygghet för medborgare och samhällen. I vårt åtagande att också bidra till ett mer hållbart samhälle arbetar vi aktivt för att minska miljö-påverkan från vår verksamhet, värdekedja och från våra produkter.

Under första halvåret genomfördes ett projekt för att identifiera och prioritera koncernövergripande klimatrelaterade risker och möjligheter, genom Task Force on Climate Related Financial Disclosures-ramverket. Tillsammans med svensk industri presenterades även ett koncept för flexibel produktion och beredskap för att bättre förbereda Sverige inför nästa kris.

För att visualisera våra framsteg i vårt hållbarhetsarbete har vi i denna delårsrapport börjat beskriva vår utveckling inom hållbarhet. Jag är övertygad om att Saab är väl positionerat på sin resa för att skapa långsiktigt hållbart värde för alla våra intressenter och för samhället i stort.

Finansiell översikt

MSEK Jan-jun 2021 Jan-jun 2020  Förändring, % Kv2 2021 Kv2 2020  Förändring, % Helår 2020 
Orderingång 15 746 14 070 12 9 875 9 247 7 42 328
Orderstock 96 714 90 458 7 99 816
Försäljningsintäkter 19 219 16 876 14 10 131 8 836 15 35 431
Bruttoresultat 4 047 3 711 9 2 113 1 831 15 5 676
Bruttomarginal, % 21,1 22,0 20,9 20,7 16,0
EBITDA 2 262 1 918 18 1 196 1 004 19 2 833
EBITDA-marginal, % 11,8 11,4 11,8 11,4 8,0
Rörelseresultat (EBIT) 1 312 1 212 8 715 652 10 1 315
Rörelsemarginal, % 6,8 7,2 7,1 7,4 3,7
Periodens resultat 910 860 6 514 518 -1 1 092
varav moderbolagets aktieägares andel 897 855 5 505 521 -3 1 073
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 6,73 6,40 3,78 3,90 8,01
Räntabilitet på eget kapital, % ¹⁾ 5,2 10,0 5,1
Operationellt kassaflöde 2 992 235 3 152 1 817 2 773
Fritt kassaflöde 2 763 22 3 028 1 722 3 753
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 20,72 0,16 22,69 12,89 28,03
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 133 351 912 133 690 023 133 446 047 133 625 118 133 877 141
¹⁾ Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till  http://saab.com/investors/financial-data/key-ratios/

Presentation av Saabs delårsrapport januari-juni 2021

Saabs vd och koncernchef Micael Johansson och finansdirektör och vice vd Christian Luiga presenterar Saabs delårsrapport januari-juni 2021.

Datum:        Onsdagen den 21 juli, klockan 10.00.

Rapporten publiceras klockan 07.30 samma dag på http://www.saab.com

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Direkt webbsändning: http://saab-interimreport.creo.se/210721

Telefonkonferens:

Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer): 

Sweden (Sverige):           +46 8 566 427 04

United Kingdom:              +44 333 300 9273

United States:                  +1 646 722 4956

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saab.com/investors.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Rådström, presschef

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

Merton Kaplan, chef för investerarrelationer

+46 (0)734 182 071

merton.kaplan@saabgroup.com

www.saab.com

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2021 kl. 07.30 CET.