Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat januari-mars 2021: Fortsatt god order- och försäljningstillväxt

Saab presenterar resultatet för januari-mars 2021.

20210423-en-3953513-1.jpg

Höjdpunkter Q1 2021

  • Orderökning om 22% och stärkt position på strategiska marknader.
  • Försäljningstillväxt på 13% drivet av den starka orderstocken och en hög aktivitetsnivå.
  • EBITDA uppgick till MSEK 1 066 (914), motsvarande en marginal på 11,7%.
  • Rörelseresultatet var MSEK 597 (560) och motsvarade en marginal på 6,6%.
  • Operationella kassaflödet uppgick till MSEK -160 (-1 582).
  • Ordrar/milstolpar: Gripen C/D supportkontrakt till Sverige, ordrar på Carl-Gustaf samt leverans av tredje GlobalEye till Förenade Arabemiraten.
  • Ny organisationsstruktur implementeras 1 juli 2021, för ökat fokus på effektivitet och en tydligare koppling mellan affärsområde, kärnområden och tjänster samt förenklad kundinteraktion.

Micael Johansson, vd och koncernchef Saab kommentar:

Fortsatt god order- och försäljningstillväxt

Under det första kvartalet fortsatte vi att implementera Saabs tillväxtstrategi, trots de utmanande förhållanden som följer av den pågående pandemin. Målet är att utveckla fler hemmamarknader globalt och stärka Saabs marknadsposition. Saab har en fortsatt god orderingång som växte med 22 procent under första kvartalet. Utvecklingen drevs av stora ordrar inom den försvarsrelaterade verksamheten. Orderingången förbättrades på flera marknader där Saab är aktiva men utvecklingen var särskilt stark i Sverige.

Under kvartalet tecknades ett underhållskontrakt för Gripen C/D till Sverige och ordertillväxten drevs även av fortsatta orderavrop mot de befintliga ramavtalen avseende Carl-Gustaf MK4 till USA och Estland samt ordrar till Australien. Under kvartalet tecknade Saab även en affär för leverans av siktes- och eldledningssystemet UTAAS. Orderstocken uppgick till SEK 97 miljarder.

Saabs försäljning ökade med 13 procent under kvartalet. Utvecklingen möjliggjordes av den starka orderstocken och en hög aktivitetsnivå i Saabs stora program. Fyra av sex affärsområden uppvisade organisk tillväxt. Samtidigt fortsatte nedgången i den civila flygmarknaden att påverka Saabs civila verksamhet, huvudsakligen inom IPS, negativt.

Vinstnivån i verksamheten förbättrades under kvartalet. EBITDA för koncernen ökade med 17 procent och uppgick till MSEK 1 066, utvecklingen drevs främst av ökningar inom Dynamics, Surveillance och Support and Services. Rörelseresultatet för koncernen ökade med 7 procent och uppgick till MSEK 597 (560) för kvartalet, vilket motsvarade en marginal på 6,6 procent (7,0%). Även om riskerna relaterade till Covid-19 kvarstår, såväl som nedgången i den civila flygindustrin, så hanteras dessa effekter med riskavsättningarna och aktiviteterna vi initierade under 2020.

Det operationella kassaflödet förbättrades i jämförelse med samma period föregående år och uppgick till MSEK -160 (-1 582). Kassaflödesförbättringen är ett resultat av högre EBITDA, lägre investeringar och erhållna milstolpebetalningar.

Utöver internationell expansion, fokuserar vi under 2021 även på att förbättra koncernens operationella effektivitet. Nyligen offentliggjordes en ny organisationsstruktur där sex affärsområden blir fyra, för en tydligare koppling mellan affärsområde, kärnområden och tjänster samt förenklad kundinteraktion. Detta skall börja gälla från och med 1 juli med syfte att öka effektiviteten. Inom denna förändring, skapas en ny roll i koncernledningen, Operational Excellence. Denna funktion ska fokusera på och förbättra effektivitet avseende projekt-genomförande, kvalitet, leverantörskedjan, inköp och IT. Den nya strukturen kommer att bidra till Saabs långsiktiga mål.

Saab har en god finansiell ställning och vi fortsätter våra åtgärder för att förbättra effektiviteten, bibehålla teknikledarskap och stärka marknadspositionen. Sammantaget ger detta Saab en bra utgångspunkt för att leverera på våra mål. Vi bibehåller vår prognos för helåret 2021.

Finansiell översikt

MSEK Jan-mar 2021 Jan-mar 2020  Förändring, % Helår 2020 
Orderingång 5 871 4 823 22 42 328
Orderstock 97 211 90 234 8 99 816
Försäljningsintäkter 9 088 8 040 13 35 431
Bruttoresultat 1 934 1 880 3 5 676
Bruttomarginal, % 21,3 23,4 16,0
EBITDA 1 066 914 17 2 833
EBITDA-marginal, % 11,7 11,4 8,0
Rörelseresultat (EBIT) 597 560 7 1 315
Rörelsemarginal, % 6,6 7,0 3,7
Periodens resultat 396 342 16 1 092
varav moderbolagets aktieägares andel 392 334 17 1 073
Resultat per aktie efter utspädning, SEK ¹⁾ 2,94 2,50 8,01
Räntabilitet på eget kapital, % ²⁾ 5,2 9,3 5,1
Operationellt kassaflöde -160 -1 582 2 773
Fritt kassaflöde -265 -1 700 3 753
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -1,99 -12,71 28,03
¹⁾ Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 133 213 468 133 701 893 133 877 141
²⁾ Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till

http://saab.com/investors/financial-data/key-ratios/

Presentation av Saabs delårsrapport januari-mars 2021

Saabs vd och koncernchef Micael Johansson och finansdirektör och vice vd Christian Luiga presenterar Saabs delårsrapport januari-mars 2021.

Datum:        Fredagen den 23 april, klockan 10.00.

Rapporten är publicerad på http://www.saab.com

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Direkt webbsändning: http://saab-interimreport.creo.se/210423

Telefonkonferens:

Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer): 

Sverige:                           +46 8 505 583 65

Storbritannien:                +44 333 300 9270

USA:                                +1 833 249 8407

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saab.com/investors.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Rådström, presschef

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

Merton Kaplan, Head of Investor Relations

+46 (0)734 182 071

merton.kaplan@saabgroup.com

www.saab.com

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2021 kl. 07.30 CET.