Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs bokslutskommuniké 2022: Stark orderingång och levererar på målen för helåret

Saab presenterar resultatet för helåret 2022.

20230210-en-4462969-1.jpg

Höjdpunkter Kv4 2022
 

  • Orderingången ökade till MSEK 29 866 (12 218), drivet av tillväxt i stora och medelstora ordrar.
  • Orderstocken ökade med 21% och uppgick till SEK 128 miljarder (105).
  • Försäljningsintäkter ökade 16%, varav 14% organiskt, och uppgick till MSEK 13 866 (11 943) med höga volymer och leveranser i samtliga affärsområden.
  • EBITDA uppgick till MSEK 1 883 (1 587) med en marginal på 13,6% (13,3).
  • Rörelseresultatet ökade 22% och uppgick till MSEK 1 314 (1 076), med en rörelsemarginal på 9,5% (9,0).
  • Periodens resultat ökade till MSEK 1 154 (791) och resultatet per aktie uppgick till SEK 8,32 (5,52), motsvarande en ökning på 51%.
  • Operationellt kassaflöde uppgick till MSEK 1 682 (1 522) i kvartalet.
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2022 om SEK 5,30 (4,90) per aktie.
  • Prognos 2023: Organisk försäljningstillväxt omkring 15%, tillväxt i rörelseresultat överstigande organisk försäljningstillväxt och positivt operationellt kassaflöde.

Kommentar från Micael Johansson, vd och koncernchef Saab:

Stark orderingång och levererar på målen för helåret

2022 blev ett år som lämnade avtryck hos oss alla i och med det tragiska kriget i Ukraina. Den geopolitiska instabiliteten i Europa har lett till en ny verklighet. Detta påminner oss än en gång om vårt syfte som bolag - att hålla människor och samhällen trygga.
 

För Saab var 2022 ett starkt år, såväl finansiellt som operationellt. Vi levererade på vår prognos för året med en organisk försäljningstillväxt om 5%, ökat rörelseresultat om 13% och ett positivt kassaflöde om SEK 2,6 miljarder. Vi fortsatte att exekvera på vår multinationella strategi och ökade takten i arbetet med att utöka framtida kapacitet och produktion. Vi fortsatte även att investera i innovation och FoU för att utveckla morgondagens teknik och förmågor, och gjorde framsteg i att rekrytera nya talanger. Vid slutet av året hade vi en nettoökning om mer än 1 000 nya anställda (FTE:er). Alla dessa initiativ gör oss väl positionerade att tillvarata den ökade marknadsefterfrågan.

Under det fjärde kvartalet genomförde vi de första leveranserna av Saabs nya lätta torped med ubåtsjaktförmåga till Sverige. Saab fick också det militära typcertifikatet för Gripen E från Sverige såväl som Brasilien, vilket innebär att stridsflygplanet nu är certifierat för operativ drift. Brasilien har också börjat flyga med Gripen E. I kvartalet tillkännagav vi också avyttringen av vår verksamhet inom marin trafikledning, Maritime Traffic Management, i linje med vår strategi för ökat fokus på våra kärnområden.

Saabs orderingång under det fjärde kvartalet var stark, vilket är ytterligare ett kvitto på styrkan i vår produktportfölj, med tillväxt i såväl Sverige som internationellt. Under perioden stärkte vi våra nära relationer med Storbritannien och Sverige med ordrar på vårt beprövade pansarvärnssystem NLAW. Vi erhöll också kontrakt för uppgradering och support för Gripen till Sverige, vilket innebar orderingång för Aeronautics och Surveillance. Den stora ordern på två signalspaningsfartyg till Polen stärkte orderstocken i Surveillance och Kockums ytterligare.

Projektaktiviteten och leveranserna var höga i det fjärde kvartalet och den organiska försäljningstillväxten var 14%. Rörelseresultatet ökade med 22% och rörelsemarginalen var 9,5% (9,0). Dynamics hade en ovanligt stark produktmix och även Surveillance och Kockums visade marginalförbättringar. Upprampningen av T-7 och den civila verksamheten inom Aeronautics fortsatte att ha en negativ påverkan på resultatet. Vi förväntar oss att dessa utmaningar kommer att fasa ut under de kommande åren. Det operationella kassaflödet under kvartalet var något bättre än vad vi förväntade oss och uppgick till 1,7 miljarder SEK (1,5).

Samtidigt har vi fortsatt respekt för utmaningarna inom industrin gällande försörjningskedjor, ledtider för komponenter och kostnadsinflation. Vi arbetar proaktivt med dessa utmaningar tillsammans med våra kunder och leverantörer.


Under 2022 fokuserade vi på att vidareutveckla vår hållbarhetsagenda. Vi stärkte vår Responsible Sales Policy och strukturen för styrning och drev arbetet med vårt Race to Zero-åtagande framåt. Saab blev under kvartalet det första större försvarsföretaget att få sina vetenskapligt förankrade mål godkända av SBTi. Detta är en viktig milstolpe på vår hållbarhetsresa och för vårt arbete med att minska utsläpp och säkerställa vår långsiktiga konkurrenskraft.

Vi ser positivt på framtidsutsikterna för vår verksamhet. Vi har en solid orderstock och är väl positionerade att tillvarata tillväxtmöjligheter. För helåret 2023 förväntar vi oss en organisk försäljningstillväxt omkring 15% och att tillväxten i rörelseresultatet överstiger den organiska försäljningstillväxten. Vår prognos är att det operationella kassaflödet för helåret 2023 blir positivt.

Baserat på Saabs finansiella resultat och framtidsutsikter, föreslår styrelsen en höjning av utdelningen till 5,30 (4,90) SEK per aktie för 2022.

Jag vill tacka Saabs enormt duktiga medarbetare för deras arbete under året och för att de möjliggör Saabs fortsatta tillväxtresa.

Finansiell översikt

MSEK Helår  2022 Helår 2021  Förändring, % Kv4 2022 Kv4 2021  Förändring, %
Orderingång 63 116 43 569 45 29 866 12 218 144
Orderstock 127 676 105 177 21
Försäljningsintäkter 42 006 39 154 7 13 866 11 943 16
Bruttoresultat 8 886 8 205 8 2 849 2 412 18
Bruttomarginal, % 21,2 21,0 20,5 20,2
EBITDA 5 401 4 826 12 1 883 1 587 19
EBITDA-marginal, % 12,9 12,3 13,6 13,3
Rörelseresultat (EBIT) 3 274 2 888 13 1 314 1 076 22
Rörelsemarginal, % 7,8 7,4 9,5 9,0
Periodens resultat 2 283 2 025 13 1 154 791 46
varav moderbolagets aktieägares andel 2 195 1 926 14 1 115 733 52
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 16,41 14,45 8,32 5,52
Räntabilitet på eget kapital, % ¹⁾ 8,6 9,0
Operationellt kassaflöde 2 593 3 276 1 682 1 522
Fritt kassaflöde 1 871 2 737 1 439 1 377
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 13,99 20,53 10,73 10,36
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 133 724 223 133 293 340 134 058 461 132 861 467
¹⁾  Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till  http://saab.com/investors/financial-data/key-ratios/

Presentation av Saabs bokslutskommuniké 2022

Saabs vd och koncernchef Micael Johansson och finansdirektör och vice vd Christian Luiga presenterar Saabs bokslutskommuniké för 2022.

Datum: Fredag 10 februari, klockan 10.00.

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Direkt webbsändning: https://www.saab.com/investors/webcast/q4-2022
 

Telefonkonferens: Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer). 
 

Sverige:                         +46 (0)8 5051 0031

Storbritannien:               +44 (0) 207 107 06 13

USA:                              +1 (1) 631 570 56 13

Presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saab.com/investors.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Rådström, presschef 
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com                                                                                                                                               

Merton Kaplan, chef för investerarrelationer
+46 (0)734 182 071
merton.kaplan@saabgroup.com

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.  Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2023 kl. 07.30 CET.