Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat för januari-juni 2014

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB presenterar resultatet för januari-juni 2014.

VD:s kommentar, Håkan Buskhe:

Marknaden för försvars- och säkerhetslösningar är fortsatt utmanande och konkurrensen är hård. Under första halvåret 2014 har Saab utvecklat och stärkt produktportföljen. I syfte att erbjuda produkter och lösningar som våra kunder efterfrågar, är satsningar på forskning och utveckling liksom kostnadseffektiva lösningar centrala. Affärsområdet Electronic Defence Systems lanserade under perioden världsunika lösningar som ger de väletablerade Giraffe AMB- och Arthursystemen ledande funktionalitet och design.

Intresset för Gripen är fortsatt starkt internationellt. Utvecklingen av Gripen E fortskrider enligt tidsplan och budget. Levererans påbörjas till Sverige 2018. Förhandlingarna med Brasilien om Gripen NG pågår enligt plan och parternas ambition är att nå ett avtal under 2014. I juli ingicks ett samförståndsavtal med den brasilianska flygplanstillverkaren Embraer avseende samarbete kring utveckling och produktion av Gripen för Brasilien.

Under första halvåret stärkte Saab vidare sin position som ett av världens ledande företag inom militär träning med beställningar från både den finska försvarsmakten och det brittiska försvarsdepartementet.

Orderingången i affärsområdet Dynamics påverkas negativt av den fortsatt utmanande marknadssituationen samt av förseningar i kunders inköpsbeslut. Vi ser ingen förändring i marknadsläget på kort sikt, men fortsätter utveckla vårt erbjudande för att tillvarata affärsområdets potential långsiktigt.

I juni ingicks avtal om att förvärva ThyssenKrupp Marine Systems AB (f.d. Kockums). Detta möjliggör den expansion av det marina erbjudandet som meddelats tidigare under året och gör Saab till ett av få företag i världen med förmåga att utveckla, producera och leverera helhetslösningar inom försvarsområdet för luft, land och hav. Transaktionen förväntas slutföras under juli 2014.

Försvarets Materielverk (FMV) beställde under första halvåret konstruktions- och produktionsunderlag till nästa generations ubåt, samt halvtidsmodifieringar av två ubåtar av Gotlandsklass. Dessutom undertecknades en avsiktsförklaring med FMV avseende det svenska försvarets undervattensförmåga omfattande möjliga beställningar om drygt SEK 11 miljarder.

Saabs orderingång minskade i perioden jämfört med 2013 då vi mottog utvecklingsbeställningar omfattande SEK 13,2 miljarder för Gripen E.

Försäljningsintäkterna uppgick till MSEK 10 972 (11 748), motsvarande en nedgång om 7 procent främst till följd av lägre försäljningsintäkter inom Dynamics.

Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till MSEK 643 (545) med en rörelsemarginal på 5,9 procent (4,6). Rörelseresultatet under samma period 2013 påverkades negativt av en engångspost uppgående till MSEK 231 relaterat till en förlorad rättstvist. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till MSEK 643 (776) och rörelsemarginalen uppgick till 5,9 procent (6,6). Affärsområdet Electronic Defence Systems rapporterade ett positivt rörelseresultat samtidigt som investeringar i utveckling av ny radar- och sensorteknologi fortsatte.

Effektiviseringsåtgärderna aviserade 2013 fortlöper enligt plan och totalt sett har antalet heltidsekvivalenter och externa konsulter minskat med cirka 850 sedan starten av 2013.

Det operationella kassaflödet var negativt främst till följd av tidsmässiga skillnader i leveranser och milstolpebetalningar. Under det andra halvåret 2014 har vi fler planerade milstolpeleveranser och vi bedömer att det operationella kassaflödet då kommer att vara positivt.

Vinst per aktie efter utspädning uppgick till SEK 3,80 (2,48).

Prognos för 2014:

  • Vi bedömer att försäljningsintäkterna 2014 kommer vara i linje med 2013.
  • Vi bedömer att rörelsemarginalen 2014, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, kommer vara något högre än rörelsemarginalen 2013 exklusive väsentliga jämförelsestörande poster.

Rörelsemarginalen 2013 exklusive väsentliga jämförelsestörande poster uppgick till 6,6 procent.

Finansiell översikt

MSEK jan-jun 2014 jan-jun 2013 förändring, % apr-jun 2014 apr-jun 2013 jan-dec 2013
Orderingång 8 126 22 036 -63 4 048 3 171 49 809
Orderstock 57 180 44 337 29 59 870
Försäljningsintäkter 10 972 11 748 -7 5 692 5 886 23 750
Bruttoresultat 2 896 3 211 -10 1 535 1 599 6 328
Bruttomarginal, % 26,4 27,3 27,0 27,2 26,6
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 1 059 1 042 583 398 2 367
EBITDA-marginal, % 9,7 8,9 10,2 6,8 10,0
Rörelseresultat (EBIT) 643 545 18 373 149 1 345
Rörelsemarginal, % 5,9 4,6 6,6 2,5 5,7
Periodens resultat 412 263 57 236 1 742
Resultat per aktie före utspädning, SEK 3,83 2,56 2,19 0,02 6,98
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3,80 2,48 2,17 0,02 6,79
Räntabilitet på eget kapital, %* 7,7 8,7 6,3
Fritt kassaflöde ** -1 390 -1 073 -1 074 -748 -1 460
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -12,95 -9,83 -10,00 -6,85 -13,38
* Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12- månadersperiod.** Från och med 1 januari 2014 rapporteras fritt kassaflöde för koncernen. Det benämndes tidigare operativt kassaflöde. Jämförelsetal för 2013 har omräknats enligt förändringen i redovisningsprinciper för samarbetsarrangemang (IFRS 11). Se vidare not 13. I tillämpliga fall har också jämförelsetal för 2013 för vissa affärsområden räknats om till följd av organisations- och strukturförändringar, se vidare not 14. De senare påverkar inte koncernen som helhet.


Press- och analytikerträff
Media och finansiella analytiker inbjuds till en press- och analytikerträff där VD Håkan Buskhe och CFO Magnus Örnberg presenterar Saabs resultat för januari-juni 2014.

Fredag 18 juli, klockan 10.00
Grand Hotel, New York, Blasieholmshamnen 8, Stockholm

Anmäl ditt deltagande till:
E-post: karoline.sandar@saabgroup.com
Tel: +46 8 463 0245

Direktsänd webbsändning

Om du inte har möjlighet att delta vid mötet kan du besöka http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations. Där finns en direktsänd webbsändning tillgänglig tillsammans med presentationsmaterialet. Alla som följer press- och analytikerträffen kan skicka frågor direkt till presentatörerna. Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig på Saabs webbplats efteråt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com
Saab
Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0) 734 187 214

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.


Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2014 kl. 07.30.