Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat för januari-mars 2014

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB presenterar resultatet för januari-mars 2014.

VD:s kommentar, Håkan Buskhe:

Under första kvartalet 2014 har marknadsläget varit fortsatt utmanande. Samtidigt ser vi ett stort intresse globalt för Saabs erbjudande och möjligheter för våra högteknologiska och kostnadseffektiva lösningar. Vi har exempelvis under ett flertal år växt inom det marina området och under första kvartalet meddelades ambitionen att expandera verksamheten ytterligare. Efter första kvartalets utgång ingick Saab en icke bindande avsiktsförklaring med ThyssenKrupp Industrial Solutions AG om att förvärva ThyssenKrupp Marine Systems AB (tidigare Kockums). Ett förvärv bedöms möta Sveriges behov av en industriell lösning gällande design, produktion och underhåll av ubåtar och örlogsfartyg.

Intresset för Gripen är växande på världsmarknaden. Utvecklingsarbetet av nästa generations Gripen är i full gång och Gripen E ska levereras till Sverige med start 2018. Samtidigt fortlöper förhandlingarna med Brasilien om Gripen och båda parters ambition är att teckna ett avtal under 2014.

Den 18 maj hålls en folkomröstning i Schweiz angående köp av Gripen E. Inom ramen för vårt arbete med att uppfylla åtaganden för det industriella samarbetet med Schweiz undertecknades under kvartalet bland annat en avsiktsförklaring med schweiziska Pilatus om en möjlig utveckling av skolflygplan för det svenska flygvapnet.

Orderingången under första kvartalet minskade jämfört med samma period 2013, vilket ska ses i ljuset av att vi under första kvartalet 2013 mottog utvecklingsbeställningar omfattande 13,2 miljarder för Gripen E. Affärsområdet Dynamics har fortsatt vikande orderingång till följd av förseningar i upphandlingsprocesser. Samtidigt valdes Saabs bärbara vapensystem Carl-Gustaf ut som möjlig standardutrustning för den amerikanska arméns lätta infanteriförband. Detta bekräftar Carl-Gustafs ledande position på världsmarknaden.

Försäljningsintäkterna uppgick till 5 280 miljoner kronor, vilket var en organisk nedgång med 9 procent jämfört med 2013. Valutaeffekter påverkade negativt med en procent.

Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 270 (396) miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 5,1 procent (6,8).

Affärsområdet Electronic Defence Systems gjorde en förlust under kvartalet till följd av att kostnader för effektiviseringsåtgärder togs och fortsatta investeringar gjordes i utveckling av radar- och sensorteknologi.

Implementeringen av effektiviseringsåtgärderna som initierades 2013 fortsatte enligt plan. Sedan årets slut 2013 har antalet heltidsekvivalenter minskat med cirka 300.

Det operationella kassaflödet var negativt som ett resultat av upparbetning i större projekt och få milstolpebetalningar i kvartalet.

Vinst per aktie efter utspädning uppgick till SEK 1,63 (2,46).

Jag kan konstatera att Saab står starkt med en rekordstor orderstock och vi fortsätter att utvecklas. Expansionen inom det marina området stärker Saabs position som en heltäckande leverantör av försvars- och säkerhetslösningar på den globala marknaden.

Prognos för 2014:

  • Vi bedömer att försäljningsintäkterna 2014 kommer vara i linje med 2013.
  • Vi bedömer att rörelsemarginalen 2014, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, kommer vara något högre än rörelsemarginalen 2013 exklusive väsentliga jämförelsestörande poster.

Rörelsemarginalen 2013 exklusive väsentliga jämförelsestörande poster uppgick till 6,6 procent.

Finansiell översikt

MSEK jan-mars   2014 jan-mars   2013 Förändring,   % jan-dec   2013
Orderingång 4 078 18 865 -78 49 809
Orderstock 58 608 47 059 25 59 870
Försäljningsintäkter 5 280 5 862 -10 23 750
Bruttoresultat 1 361 1 612 -16 6 328
Bruttomarginal,   % 25,8 27,5   26,6
Rörelseresultat   före av- och nedskrivningar (EBITDA) 476 644 -26  2 367
EBITDA-marginal,   % 9,0 11,0   10,0
Rörelseresultat (EBIT) 270 396 -32 1 345
Rörelsemarginal,   % 5,1 6,8 5,7
Periodens   resultat 176 262 -33 742
Resultat   per aktie före utspädning, SEK 1,64 2,54 6,98
Resultat   per aktie efter utspädning, SEK 1,63 2,46 6,79
Räntabilitet   på eget kapital, %* 5,5 13,3 6,3
Fritt   kassaflöde ** -316 -325 -1 460
Fritt   kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -2,95 -2,98 -13,38
* Räntabilitet   på eget kapital beräknas på en rullande 12- månadersperiod.** Från   och med 1 januari 2014 rapporteras fritt kassaflöde för koncernen. Det   benämndes tidigare operativt kassaflöde. Jämförelsetal   för 2013 har omräknats enligt förändringen i redovisningsprinciper för   samarbetsarrangemang (IFRS 11). Se vidare not 13. I tillämpliga fall har   också jämförelsetal för 2013 för vissa affärsområden räknats om till följd av   organisations- och strukturförändringar, se vidare not 14. De senare påverkar   inte koncernen som helhet.

Press- och analytikerträff

Media och finansiella analytiker inbjuds till en press- och analytikerträff där VD Håkan Buskhe och CFO Magnus Örnberg presenterar Saabs resultat för januari-mars 2014.

Fredag 25 april, klockan 10.00
Grand Hotel, New York, Blaiseholmshamnen 8, Stockholm

Anmäl ditt deltagande till:
E-post: karoline.sandar@saabgroup.com
Tel: +46 8 463 0245

Direktsänd webbsändning
Om du inte har möjlighet att delta vid mötet kan du besöka http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations. Där finns en direktsänd webbsändning tillgänglig tillsammans med presentationsmaterialet. Alla som följer press- och analytikerträffen kan skicka frågor direkt till presentatörerna. Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig på Saabs webbplats efteråt.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0) 734 187 214
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2014 kl. 07.30.