Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat januari-september 2016

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för januari-september 2016.

VD Håkan Buskhes kommentar:

Marknadsutveckling
En ökande oro i världen fortsätter att påverkaförsvarsmarknaden och den civila säkerhetsmarknaden. Vi följer marknadsutvecklingen noggrant samt de globala trenderna om krav påökade investeringar i försvar och säkerhet. Det är tydligt att efterfrågan ökar på kostnadseffektiva system och lösningar som ger snabb ökad operativförmåga. Samtidigt pågår en teknologiutveckling med allt mer av digitalisering och automatisering inom försvarsindustrin. För Saab, som har en stor del av sin verksamhet inom mjukvaruutveckling, ger denna utveckling goda möjligheter för än mer innovativt och effektivt arbete.

Orderingång och försäljningsintäkter
Orderingången under de första nio månaderna var ilinje med 2015, exkluderat Gripenkontraktet med Brasilien och beställningen på ubåtar av typen A26 och halvtidsmodifiering av två ubåtar av Gotlands-klass, som då kom på plats. Under tredje kvartalet har orderingången framför allt drivits av de viktiga små och medelstora affärerna. Två exempel är beställningarna på den senaste versionen av luftvärnssystemet RBS 70 samt flygplatskoncernen Swedavias fortsatta användning av SAFE som säkerhetssystem i ledningscentralerna på svenskaflygplatser.

Orderingången uppgick till MSEK 14 960 (62 599).

Orderstocken vid periodens slut uppgick till MSEK109 521 (105 486).

Försäljningsintäkterna under de första nio månaderna ökade med 15 procent (16 procent organisk ökning) och uppgick till MSEK 19 615 (17 116). Ökningen är fortsatt främst hänförlig till Gripenprogrammen, en order 2015 på GlobalEye, högre nivå av beställningar inom Dynamics samt till utvecklingen av ubåtssystemet A26.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till MSEK 837 (553) och rörelsemarginalen var 4,3 procent (3,2). Rörelsemarginalen stärktes i linje med våra förväntningar.

Rörelseresultatet påverkades fortsatt negativt av investeringar i utvecklingen av framtidens skolflygplan tillsammans med Boeing (T-X-upphandlingen), samt av att flera stora projekt är i ett tidigt skede där de normalt genererar lägre vinstuttag.

Vi har stort fokus på genomförandet av de större projekten i orderstocken.

I september presenterade Boeing och Saab de två första flygplanen till det amerikanska flygvapnets T-X-upphandling.

Det operationella kassaflödet uppgick till MSEK1 922 (-1 153). Under tredje kvartalet påverkades kassaflödet av en hög upparbetning mot tidigare förskotts- och milstolpebetalningar.

Oförändrad prognos för 2016
Prognosen för 2016 ligger fast. Intresset för Saabs kostnadseffektiva produkter och lösningar innebär ökade affärsmöjligheter. Samtidigt föregås försvarsupphandlingar av processer, vilka är svårbedömda både vad gäller tidsåtgång och utfall.

Oförändrad prognos för 2016:

  •  Försäljningstillväxten under 2016 bedömer vi kommer att vara i linje med Saabs långsiktiga finansiella mål: en årlig organisk tillväxt på 5 procent.
  •  Rörelsemarginalen 2016, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedömer vi kommer att vara i linje med 2015.

Finansiell översikt

MSEK  Jan-sep 2016  Jan-sep 2015  Förändring, %  Kv3 2016  Kv3 2015  Helår 2015 
Orderingång 14   960  62   599  -76  3   498  43   603  81   175 
Orderstock 109   521  105   486  113   834 
Försäljningsintäkter 19   615  17   116  15  5   761  5   787  27   186 
Bruttoresultat 4 432  3   956  12  1   352  1   282  6   486 
Bruttomarginal, % 22,6  23,1     23,5  22,2  23,9 
EBITDA 1   537  1   259  22   462  429  2   859 
EBITDA-marginal, % 7,8  7,4     8,0  7,4  10,5 
Rörelseresultat (EBIT) 837  553  51  226  186  1   900 
Rörelsemarginal, % 4,3  3,2  3,9  3,2  7,0 
Periodens resultat 536  293  83  122  36  1   402 
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 4,76  2,45  1,06  0,24  12,79 
Räntabilitet på eget kapital, %* 13,8  7,8  11,5 
Operationellt kassaflöde 1   922  -1   153  -2   271  653 -500 
Fritt kassaflöde 1   740  -1   595  -2   311  487  -726 
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 16,28  -14,99  -21,59  4,57  -6,82 
* Räntabilitet   på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.        

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till http://saabgroup.com/investor-relations/financial-data/key-ratios/ 

Press- och analytikerträff
Saab inbjuder till en press- och analytikerträff där VD och koncernchef Håkan Buskhe och CEO Magnus Örnberg presenterar Saabs resultat för januari-september 2016.

Datum: Tisdagen den 25 oktober, klockan 10.00
Plats: Grand Hôtel, Blasieholmshamnen 8, Stockholm
Lokal: New York

Du är välkommen att delta på plats på Grand Hôtel, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webb och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning:
http://saab-interimreport.creo.se/161025/ 

Telefonkonferens:
Var vänlig, ring in på något av numren nedan:
Sverige: +46 8 56642666
UK: +44 2030089801
USA: +1 6465025116

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga i efterhand på http://saabgroup.com/investor-relations.  

Anmäl ditt deltagande till:
E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com 
Tel: +46 8 463 02 45

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0) 734 187 214

www.saabgroup.com 
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl. 07.30 (CET).