Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs bokslutskommuniké 2018

Saab presenterar resultatet för helåret 2018.

VD Håkan Buskhes kommentar:

Stärkt marknadsposition ger framtida möjligheter

Under 2018 stärkte Saab sin marknadsposition. Viktiga order erhölls, såsom ordern från Boeing avseende skolflygplanet T-X till det amerikanska flygvapnet. De större utvecklingsprojekten i orderstocken gick enligt plan och ett flertal större milstolpar i utvecklingen av den nya generationen Gripen till Sverige och Brasilien, det flygburna övervakningssystemet GlobalEye och uppgraderingen av ubåt HSwMS Gotland genomfördes under året med lyckat resultat. För att säkerställa att det teknologiska erbjudandet ligger i framkant satsade vi 23 procent av försäljningsintäkterna på forskning och utveckling under året.

En rad åtgärder identifierades och genomfördes för att långsiktigt stärka bolaget och öka produktiviteten. Åtgärderna innebär effektiviseringar av verksamheten och en plan för anpassning av produktportföljen, ökad marknadseffektivitet samt ökad digitalisering och automatisering. Under tredje och fjärde kvartalet genomfördes en stor del av de identifierade effektiviseringarna. 

Samtidigt ökar den säkerhetspolitiska oron i världen och många länder stärker fokus på försvars- och säkerhetsfrågor. Intresset för Saabs erbjudande är högt. Under det fjärde kvartalet 2018 genomfördes en företrädesemission om 6 miljarder kronor i syfte att stödja Saabs fortsatta tillväxtresa. Saabs stärkta kapitalbas ger möjligheter och förutsättningar att skapa ytterligare tillväxt framöver.

Orderingång och försäljningsintäkter

Orderingången 2018 uppgick till 28 miljarder kronor med en ökande orderingång av medelstora och mindre order. Saab fick en stor beställning gällande utvecklings- och driftsstödsresurser för Gripen i Sverige om 1,4 miljarder kronor under året. Under jämförelseåret 2017 fick Saab större beställningar uppgående till totalt 10,7 miljarder kronor. 

Försäljningsintäkterna uppgick till 33,2 miljarder kronor med en tillväxt om 5 procent. 

Rörelseresultatet och jämförelsestörande poster

Rörelseresultatet 2018 uppgick till 2 266 miljoner kronor (2 250) med en rörelsemarginal om 6,8 procent (7,1). Justerat för väsentliga jämförelsestörande poster om 298 miljoner uppgick rörelseresultatet till 2 564 miljoner kronor med en rörelsemarginal om 7,7 procent.

Operationellt kassaflöde

Det operationella kassaflödet uppgick 2018 till -2 424 miljoner kronor (1 388). Flera viktiga leveranser och milstolpar uppnåddes i utvecklingsprogram under fjärde kvartalet, vilket resulterade i ett operationellt kassaflöde om 2 773 miljoner kronor (2 146) i perioden. Under 2019 kommer det operationella kassaflödet fortsatt påverkas av tidpunkter för förväntade betalningsflöden i stora projekt med hög aktivitetsnivå.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 om SEK 4,50 (4,40) per aktie. Jämförelsetalet för 2017 är omräknat för antal utestående aktier per 31 december 2018.

Prognos för 2019

Försäljningstillväxten under 2019 bedöms vara i linje med Saabs långsiktiga

finansiella mål; en årlig organisk tillväxt på 5 procent. 

Rörelsemarginalen 2019, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2018. Därmed tar Saab ett ytterligare steg mot sitt långsiktiga finansiella mål: en rörelsemarginal på 10 procent per år över en konjunkturcykel.

Finansiell översikt

MSEK  Helår 2018  Helår 2017 1)  Förändring, %  Kv4 2018  Kv4 2017 1) 
Orderingång 27 975 30 841 -9 10 792 6 586
Orderstock 102 184 107 233 -5
Försäljningsintäkter 33 156 31 666 5 11 018 10 150
Bruttoresultat 7 764 7 543 3 2 788 2 518
Bruttomarginal, % 23,4 23,8 25,3 24,8
EBITDA 3 182 3 089 3 1 654 1 197
EBITDA-marginal, % 9,6 9,8 15,0 11,8
Rörelseresultat (EBIT) 2 266 2 250 1 1 422 995
Rörelsemarginal, % 6,8 7,1 12,9 9,8
Justerat rörelseresultat 2 564 2 250 14 1 422 995
Justerad rörelsemarginal, % 7,7 7,1 12,9 9,8
Periodens resultat 1 366 1 508 -9 1 008 603
varav moderbolagets aktieägares andel 1 313 1 477 -11 982 601
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2) 11,21 12,70 8,23 5,16
Räntabilitet på eget kapital, % 3) 8,1 10,9
Operationellt kassaflöde -2 424 1 388 2 773 2 146
Fritt kassaflöde -3 195 852 2 504 1 772
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -27,27 7,33 21,00 15,21
1) 2017 har omräknats i enlighet med nya redovisningsprinciper för intäktsredovisning (IFRS 15).
Antal aktier i eget förvar per 31 december justerat för företrädesemission 133 482 880 115 685 451
2) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 117 144 915 116 310 466 119 253 394 116 516 136
3) Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod 

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till

http://saabgroup.com/investor-relations/financial-data/key-ratios/

Press- och analytikerträff

Saab bjuder in till en press- och analytikerträff där VD och koncernchef Håkan Buskhe och finansdirektör Magnus Örnberg presenterar Saabs bokslutskommuniké 2018.

Datum: Fredagen den 15 februari, klockan 10.00

Adress: Saab, Olof Palmes gata 17, 5 tr, Stockholm

Rapporten publiceras klockan 7.30 samma dag.

Du är välkommen att delta på plats på Saabs huvudkontor, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning: 

http://saab-interimreport.creo.se/190215 

Telefonkonferens:

Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer): 

UK: +443333009272

SE: +46856642707

US: +16467224956

Bokslutskommunikén, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/investor-relations. 

Anmäl ditt deltagande till:

E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com  

Tel: +46 8 463 02 45

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Jönsson, Head of Investor Relations

+46 734 18 72 14

Ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

Saabs presscenter

Ann Wolgers, Press Officer

+46 (0)734 18 70 52

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 07.30 CET.